SSP เพิ่มทุนขาย PP 50 ล้านหุ้น จัดสรรให้ "พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี - ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด" ลุยต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าครบวงจร

พุธ ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๔๕
บอร์ด SSP อนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนแบบพีพี จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.93% ราคาหุ้นละ12.10 บาท มูลค่ารวม 605 ล้านบาท จัดสรรให้กับ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี และยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด เดินหน้านำเงินต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าให้ครบวงจร ฟาก "วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" ซีอีโอ ระบุการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีกำลังผลิตไฟฟ้าในมือ 400 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 สนับสนุนรายได้ และกำไรทำสถิติสูงสุดได้ต่อเนื่อง หวังสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
SSP เพิ่มทุนขาย PP 50 ล้านหุ้น จัดสรรให้ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี - ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด ลุยต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าครบวงจร

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSSP เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,419,169,683 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 4.93% ต่อทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่กรรมการมีมติให้เพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ประกอบด้วย

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,00,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 12.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 363,000,000.00 บาท ให้แก่ ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด (UOB Kay Hian Private Limited) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 12.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 242,000,000.00 บาท ให้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ซึ่งภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนักลงทุนดังกล่าวจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรวม 4.70% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 (Record Date)

"กลุ่มนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน และมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคต ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนไปต่อยอดการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มปริมาณกำลังการผลิตในมือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อผลักดันให้ผลงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนการสร้างผลตอนแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อเนื่อง"

เขากล่าวอีกว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากปีนี้จะอยู่ที่ 200 เมกะวัตต์ ผ่านการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง (Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเข้าลงทุนในโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets) โดยบริษัทฯ มีการเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอ และเงื่อนไขในการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่หลายโครงการ

ดังนั้น จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณในการเข้าลงทุนเป็นจำนวนประมาณ 900 -1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น อาทิเช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงิน ประกอบกับการที่บริษัทฯ พิจารณานักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับนักลงทุน จนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

"การขายหุ้นให้ PP ครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ตามเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้ในการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อันจะช่วยส่งผลกระทบให้ผลประกอบการของบริษัทฯ แข็งแกร่งในระยะยาว นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบ PP จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ" นายวรุตม์ กล่าวในที่สุด

ที่มา: เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ ก.ค. มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนาม MOU กับ BkkGI สนับสนุนร่วมมือด้าน จีโนมิกส์
๐๑ ก.ค. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูอบรม Plan-See-Reflect
๐๑ ก.ค. โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๐๑ ก.ค. คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ผุดไอเดียเก๋ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สานใยรักน้องพี่ชาวศิลปศาสตร์ ปิดโรงดูหนังฟอร์มยักษ์ JURASSIC
๐๑ ก.ค. 'อารียา พรอพเพอร์ตี้' เปิด Exhibition Nothing is everything by COMO Bianca X Tul Add
๐๑ ก.ค. เอาใจสมาชิก Watsons Club #Club Of More คลับของสมาชิกวัตสันที่คุ้มค่ากว่า สะสมง่ายใช้ได้มากกว่า และประสบการณ์จากแบรนด์ชั้นนำที่มากกว่าเดิม
๐๑ ก.ค. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ตอกย้ำความเป็นผู้พัฒนาโรงงาน-คลังสินค้าชั้นนำ
๐๑ ก.ค. SINGER ไม่กระทบ สคบ.คุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์-จักรยานยนต์ มั่นใจ ภาพรวมธุรกิจเดินหน้าตามเป้า
๐๑ ก.ค. หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Inverse Floater สุดปัง นักลงทุนจองซื้อเกือบ 5,000 ล้านบาท เตรียมออก รุ่นทวีคูณ
๐๑ ก.ค. IN2IT ร่วมเป็น GLAM PARTNER งาน THAILAND FASHION WEEK 2022 AUTUM-WINTER 22-23