SSP เพิ่มทุนขาย PP 50 ล้านหุ้น จัดสรรให้ "พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี - ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด" ลุยต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าครบวงจร

พุธ ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๔๕
บอร์ด SSP อนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนแบบพีพี จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.93% ราคาหุ้นละ12.10 บาท มูลค่ารวม 605 ล้านบาท จัดสรรให้กับ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี และยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด เดินหน้านำเงินต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าให้ครบวงจร ฟาก "วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" ซีอีโอ ระบุการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีกำลังผลิตไฟฟ้าในมือ 400 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 สนับสนุนรายได้ และกำไรทำสถิติสูงสุดได้ต่อเนื่อง หวังสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSSP เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,419,169,683 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 4.93% ต่อทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่กรรมการมีมติให้เพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ประกอบด้วย

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,00,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 12.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 363,000,000.00 บาท ให้แก่ ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด (UOB Kay Hian Private Limited) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 12.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 242,000,000.00 บาท ให้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ซึ่งภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนักลงทุนดังกล่าวจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรวม 4.70% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 (Record Date)

"กลุ่มนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน และมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคต ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนไปต่อยอดการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มปริมาณกำลังการผลิตในมือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อผลักดันให้ผลงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนการสร้างผลตอนแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อเนื่อง"

เขากล่าวอีกว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากปีนี้จะอยู่ที่ 200 เมกะวัตต์ ผ่านการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง (Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเข้าลงทุนในโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets) โดยบริษัทฯ มีการเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอ และเงื่อนไขในการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่หลายโครงการ

ดังนั้น จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณในการเข้าลงทุนเป็นจำนวนประมาณ 900 -1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น อาทิเช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงิน ประกอบกับการที่บริษัทฯ พิจารณานักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับนักลงทุน จนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

"การขายหุ้นให้ PP ครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ตามเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้ในการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อันจะช่วยส่งผลกระทบให้ผลประกอบการของบริษัทฯ แข็งแกร่งในระยะยาว นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบ PP จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ" นายวรุตม์ กล่าวในที่สุด

ที่มา: เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๒๖ JMT เปิดดีลใหญ่ต้นปี KInvesture บริษัทย่อยของ KBank เข้าถือหุ้น JAM 9.9% เพิ่มศักยภาพบริษัทบริหารสินทรัพย์การเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
๑๔:๑๗ NTSC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
๑๔:๑๓ คุณช้าง ธีรพงศ์ จันศิริ CEO ไทยยูเนี่ยนปลื้มขึ้นแท่นอันดับ 1 อุตสาหกรรมอาหาร ที่ใส่ใจความยั่งยืน พร้อมได้รับการบรรจุอยู่ใน Year Book DJSI ของ SP
๑๔:๔๕ ลิ้มลองความอร่อยคับเข่ง จัดเต็มคาราวานติ่มซำแบบไม่อั้น ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
๑๔:๔๗ Sea (ประเทศไทย) และ CEA ประกาศความสำเร็จโครงการ Women Made โชว์เคสผลงานผู้ประกอบการหญิง 10 แบรนด์ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและองค์ความรู้จากโครงการฯ
๑๔:๒๖ เอส เอฟ ร่วมกับ จีดีเอช ห้าห้าเก้า ส่งต่อความรักให้ผู้พิการ ดูหนัง เธอกับฉันกับฉัน พิเศษเริ่มต้น 100 บาท ที่ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ
๑๔:๒๗ ฟิลิปส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบโคมไฟโซล่าเซลล์กว่า 300 โคม ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร เมืองสีเขียว ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี
๑๔:๑๙ คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการรับรองวิชาชีพ กว. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5
๑๔:๔๙ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เสริมทักษะคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA
๑๔:๓๔ SCB CIO หนุนจับตาความท้าทายGreenwashing พร้อมแนะนักลงทุนพิจารณา ESG Rating ก่อนตัดสินใจลงทุน