DGA เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล "สู่ท้องถิ่น" เปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล 2564"

จันทร์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๒๖
DGA เร่งเครื่องดันรัฐบาลดิจิทัล "สู่ท้องถิ่น" เปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล 2564"เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน ครั้งแรกของเวทีนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564" LIVE ผ่าน Facebook DGA Thailand โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อแถลงถึงแนวนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้หรือการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมรับฟังพร้อมกันจากทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "รัฐบาลได้วางนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานรัฐ ทั้งในด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ การให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการระบบงานกลาง อาทิ การดูแลข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลเปิด โดย สพร. เป็น (Open Government Data Hub) ของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้สะดวกอีกช่องทางหนึ่งและสำหรับโครงการประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2564 นี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่ง อปท. ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพการนำเทคโนโยลีดิจิทัลในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคต ที่จะต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เปิดเผยว่า "จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างบางหน่วยงานของอปท.ในพื้นที่ 27 จังหวัดในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบที่พร้อมในการให้บริการประชาชนผ่านทางดิจิทัลได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน สพร.ได้เล็งเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 "ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" สพร.จึงได้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานที่ได้พัฒนาระบบให้บริการประชาชนแล้วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยนำไปขยายผลใช้งานให้กับ อปท.ในพื้นที่อื่น ตลอดจนช่วยพัฒนาต่อยอดบริการเพิ่มเติมให้สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ สำหรับ "โครงการประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" 2564" นี้ นับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ อปท. ต่างๆ กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารงานและการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากประสบการณ์ของอปท.ที่นำระบบบริหารงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แล้วมาช่วยให้ อปท.อื่นสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้โดยง่าย โดยมี สพร.เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงและพัฒนาให้ในแต่ละอปท.

"ที่สำคัญอย่างยิ่งปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะมีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Awards (Digital Government Awards) หมวดท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 1 รางวัล สำหรับ อปท.ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด โดยการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานของหน่วยงาน อปท. ทั่วประเทศ ทั้งนี้ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวน 40 หน่วยงานจะได้รับมอบรางวัลเบื้องต้น คือ รางวัล "ท้องถิ่นดิจิทัล" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่นๆ ในปีถัดไป รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงาน อปท. ให้ความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทยให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้"

สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2564 นี้ สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆ ของภาครัฐ ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/ ซึ่งเปิดรับสมัครผ่านออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร 02 612 6060

ที่มา: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๐๘ TK Park ชวนล้อมวงเล่นบอร์ดเกมสุดฮิตและเกมใหม่เดือนมิถุนายน
๑๔:๔๒ ทำอย่างไร? เมื่อพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
๑๔:๓๕ OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลง กสศ. พัฒนาศักยภาพ ลดความเลื่อมล้ำด้านการศึกษา
๑๔:๓๗ ททท.เปิดรับสมัครครีเอเตอร์สายท่องเที่ยว สร้างสรรค์ทริปเที่ยวสุดครีเอท ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000
๑๔:๒๖ CGTN: จีนเผยเหตุผลเบื้องหลังความมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
๑๓:๒๓ แคลวาทิสฯ ร่วมงานแสดงสินค้า PROPAK Asia 2023 เร่งรุกขยายตลาดในและต่างประเทศ ดันเป้ารายได้ปี 66 โต 10%
๑๓:๓๕ สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน จับมือ ท่าช้าง คาเฟ่ จัดคอนเสิร์ต แสงสว่างพลูปาร์ตี้ ระเบิดความสนุกแบบ โจ๊ะ โจ๊ะ
๑๓:๐๑ วิทยาลัยดุสิตธานี ครบ 30 ปี ปักธงเป็นผู้นำสถาบันการศึกษาด้านโรงแรมและธุรกิจบริการของอาเซียน
๑๓:๒๓ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สานต่อโครงการ เปิดโลกสดใส ให้ผู้มีจิตอาสา ปี2566
๑๓:๓๕ OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดงาน LET'S LOVE PRIDE MONTH 2023 เปิดตัว กรมธรรม์คู่ชีวิต พร้อมโปรเด็ดเฉพาะคู่รัก LGBTQIA