เครือรพ.บางปะกอก ยื่นขอจัดตั้งและเสนอขาย IPO 'กองทรัสต์โรงพยาบาล' ครั้งแรกของไทย 'BHGRT' ลงทุนในโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

พุธ ๑๘ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๔๗
เครือโรงพยาบาลบางปะกอก ยื่นไฟลิ่งขออนุญาตจัดตั้ง 'BHGRT' กองทรัสต์โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย และเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

แพทย์หญิง.เจรียง จันทรกมล ประธานบริษัทโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท กล่าวว่า เครือบางปะกอกฯ มีแผนจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เครือโรงพยาบาลบางปะกอก หรือ Bangpakok Hospital Group Leasehold Real Estate Investment Trust (BHGRT) [เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจของ[กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอกและรพ.ปิยะเวท] ที่มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจโรงพยาบาลและดูแลสุขภาพ] ทั้งนี้ กองทรัสต์ BHGRT คาดว่าจะเป็นทรัสต์กองแรกของไทยที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Hospital and Healthcare) ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีความมั่นคงทางธุรกิจสูง และเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญมากของโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความพร้อมและทันสมัย โดย[เครือโรงพยาบาลฯ] ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม ในการยื่นขออนุญาตการจัดตั้งกองทรัสต์และการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BHGRT โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เป็นทรัสตีของกองทรัสต์

โดยกองทรัสต์ BHGRT จะลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างโครงการ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 (โครงการ BPK 1) และโครงการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (โครงการ BPK 9 international) รวมถึงระบบสาธารณูปโภค งานระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนควบของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการของโครงการ ดังกล่าว ซึ่งโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและรพ.ปิยะเวท มีประสบการณ์ดูแลรักษาสุขภาพเป็นที่ยอมรับมานานกว่า 40 ปี ทั้งในกลุ่มลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ กองทรัสต์จะนำทรัพย์สินที่เข้าลงทุนดังกล่าวไปจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด กลับ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท และได้กำหนดค่าเช่าที่แน่นอนตลอดระยะเวลาการเช่า เพื่อที่กองทรัสต์จะสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง และสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ลงทุนกองทรัสต์ BHGRT ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยกองทรัสต์มีนโยบายจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี

โดยมูลค่าทรัพย์สินหลักของโครงการ BPK 1 และ BPK 9 international ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกคาดว่าจะมีมูลค่าไม่เกิน 5,200 ล้านบาท โดยโครงการทั้งสองมีผลประกอบการ 3 ปีล่าสุด ที่ดี มีรายได้รวมจำนวน 2,740 ล้านบาท 2,791 ล้านบาท และ 2,585 ล้านบาท ในปี 2561, 2562 และ 2563 ตามลำดับ และมีรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ 635 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับรายได้รวม 635 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 และมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 487 ล้านบาท 511 ล้านบาท และ 466 ล้านบาท ในปี 2561, 2562 และ 2563 ตามลำดับ ขณะที่มี EBITDA ในไตรมาส 1 ปี 2564 จำนวน 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 % จาก EBITDA จำนวน 95 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 และมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) เพิ่มขึ้นจาก 15% ในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็น 22% ในไตรมาส 1 ปี 2564

ปัจจุบัน เครือโรงพยาบาลบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท มีบริษัทบางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพมายาวนานกว่า 40 ปี มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือจำนวน 9 แห่ง คือ (1) โรงพยาบาลบางปะกอก 1 (2) โรงพยาบาลบางปะกอก 3 (3) โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ (4) โรงพยาบาลบางปะกอก 8 (5) โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล (6) โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 (7) โรงพยาบาลปิยะเวท (8) สถานพยาบาลบางปะกอก บางบอน 2 และ (9) บางปะกอก คลินิคเวชกรรม

นอกจากนี้ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท ได้คำนึงถึงการให้บริการแก่สังคม โดยได้สนับสนุนภาครัฐในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยเครือโรงพยาบาลได้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนกว่า 15,724 คนและโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือ ได้เปิดให้การดูแลผู้ป่วย โดยมีตั้งแต่ สนับสนุนโครงการ Home Isolation (HI) Community Isolation (CI) และได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทุกระดับอาการ โดยการจัดเตรียม Hospitel โรงพยาบาลสนาม และ โรงพยาบาล ICU สนาม ซึ่งทุกโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมในทุกระดับ สามารถรับดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลัง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัทต่างๆ ในภาคเอกชน บริจาคเงินสมทบเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาล.เครือปิยะเวท อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ

ที่มา: แบรนด์ เวลท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ก.พ. มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking January 2023
๐๓ ก.พ. PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
๐๓ ก.พ. เคทีซีจับมือ 10 โรงแรมลักซ์ชัวรี่ เปิดตัวแคมเปญ Layers of love มอบผ้าพันคอลายพิมพ์พิเศษ ฉลองเทศกาลแห่งความรัก
๐๓ ก.พ. LINE MELODY เปิดชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนมกราคม 2566 รับปีใหม่ด้วยแคมเปญพิเศษลุ้นบัตรคอนเสิร์ต Bowkylion Lanta
๐๓ ก.พ. มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ ร่วมเป็นครอบครัวมาสด้า มอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าตลอดกุมภาพันธ์
๐๓ ก.พ. สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ จัดงาน SF Family Rally ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๐๓ ก.พ. ทรู 5G จับมือซัมซุง มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Samsung Galaxy S23 Series สมาร์ทโฟนแห่งปี พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูเท่านั้น เปิดจองแล้วที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์
๐๓ ก.พ. FTREIT โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี'66 แข็งแกร่ง! พร้อมจ่ายปันผล 0.1870 บาทต่อหน่วย เล็งทุ่ม 3,500 ล้านลงทุน พื้นที่เช่าเพิ่มเป็น 2.3
๐๓ ก.พ. เปอโยต์-จี๊ป ไลอ้อน ออโตโมบิล สยายปีกครั้งใหญ่ ปักหมุดย่านพระราม 5-ราชพฤกษ์ อวดโฉมโชว์รูมทันสมัย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
๐๓ ก.พ. บล.ทิสโก้ลุ้น ! เลือกตั้งหนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด