ม.เอเชียอาคเนย์สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE มากเป็นอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

จันทร์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๒๑
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับ สวทช., ITPEC หน่วยงานนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยในปีนี้มีนักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ (SAU) สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ITPE มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คิดเป็น 65.638 เปอร์เซ็นต์จากผู้เข้าสอบของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ม.เอเชียอาคเนย์สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE มากเป็นอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดเผยว่า ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมมือกับกลุ่มภาคี 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลียและไทย เพื่อยกระดับบุคลากรด้าน IT ให้มีความพร้อมกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการนักศึกษาที่มีทักษะความชำนาญด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination (ITPE) โดยความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ นักศึกษา SAU ที่มีใบรับรองวิชาชีพไอที ย่อมมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มี โดยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่มากขึ้นแตกต่างจากพนักงานทั่วไป

ซึ่งจากการประกาศผลการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination (ITPE) ครั้งล่าสุด มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือ (SAU) สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination (ITPE) มากเป็นอันดับที่ 1 จากผู้เข้าสอบจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่งได้รับการประกาศผลในปี 2564 ทั้งนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน 21 คน จากจำนวนผู้สอบผ่านของมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด 32 คน นับเป็นครั้งแรกของ SAU ที่มีนักศึกษาผ่านการสอบเป็นจำนวนมากเป็นอันดับ 1 (65.638%) จากผู้เข้าสอบจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งหมด

มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็นเครื่องมือชี้วัดของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการรับนักศึกษาเข้าทำงานโดยสามารถมั่นใจได้ว่าผู้สอบผ่านมาตรฐาน ITPE ระดับสากลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านไอที นอกจากนี้ผู้สอบผ่าน ITPE ยังสามารถเสนอขอใบอนุญาตทำงานในญี่ปุ่น หรือมีสิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาด้านไอทีจากประเทศภาคีเครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 อาชีพทางด้านไอทีจึงเป็นที่ต้องการในตลาดจำนวนมาก

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า เรามุ่งมั่น ผลักดันให้นักศึกษาสอบใบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจทางด้านไอที ให้สามารถเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีได้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานที่ต้องใช้ทักษะทางด้านไอทีอย่างเข้มข้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนชั้นนำในประเทศและนานาชาติ

"ไอทีพาสปอร์ตมีประโยชน์มากโดยจะเป็นเครื่องมือช่วยประเมินว่า ผู้สอบผ่านมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านไอทีอย่างแท้จริง รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและกำลังทำงานอยู่ในสถานประกอบการ มีความพร้อมด้านไอทีมากน้อยแค่ไหน ทั้งยังเป็นการปรับความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย สร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจให้แก่ผู้สอบ นอกจากนี้ผู้ที่สอบผ่านระดับ FE ยังสามารถขอใบขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย" ผศ.ดร.ณัฏฐ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการสอบผ่านตามมาตรฐาน ITPE นี้ จะต้องฝึกฝนทักษะทางด้านไอทีให้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมเข้ารับการทดสอบ ในแต่ละปีทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช. เปิดสอบปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายนและตุลาคม โดยโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 และจัดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี โดย สวทช. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานนานาชาติ สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและเครือข่ายภายนอกเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยศูนย์สอบและศูนย์ติวสอบทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือที่เว็บไซต์ www.sau.ac.th/itpe โทร. 02-807-4500 ต่อ 217

ที่มา: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ 'ตราเพชร' ขยายช่องทางขายผ่านร้านไดนาสตี้ ไทล์ท้อป
๑๗:๓๙ SWC ติดสปีดแบรนด์ Hokkaido เร่งขยายช่องทางขายรับเทรนด์สุขภาพบูม เปิดสาขาแห่งใหม่ โมเดล 'Modern Japan Dessert Cafe' ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ส่งผลิตภัณฑ์นม น้ำผลไม้ โยเกิร์ต
๑๗:๒๖ ศุภาลัย เจาะตลาดคอนโดฯ ใหม่ ส่องทำเลศักยภาพ สามเสน-ราชวัตร เผยความท้าทายไตรมาสสุดท้ายปี 64
๑๖:๒๗ อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี ทรุดตัวพังทลาย เร่งวางมาตรการช่วยเหลือด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนริมน้ำ
๑๗:๑๐ ONEE แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ พร้อมกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นที่ 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น และช่วงระยะเวลาจองชื้อระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 25 - 26
๑๗:๑๙ ทีเอ็มบีธนชาต มีกำไรสุทธิ 2,359 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 46%
๑๗:๒๓ สศก. ชี้ Q3 ภาคเกษตรฟื้น GDP ดีดตัว โตถึง 6.5% เกษตรกรทำการเพาะปลูกมากขึ้น ดันสาขาพืช ขยายตัว 9.6% ขณะที่ประมง หดตัว 3.0%
๑๗:๑๓ BISSELL(R) เปิดตัว หวังอี้ป๋อ โกลบอลพรีเซนเตอร์ คนล่าสุด พร้อมสุดยอดนวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นกำจัดเชื้อโรค
๑๗:๔๑ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN เปิดยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตยั่งยืน ชูแนวคิดพัฒนาโครงการ Eco Industrial Town พร้อมต่อยอดสู่เมืองอัจฉริยะ SMART
๑๖:๒๗ PROEN ปลื้ม! โครงการ Hand on Lab by VMware SD-WAN สุดยอดเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เครือข่ายระดับโลก