กรมพินิจฯ และ ก.ล.ต. ร่วมส่งเสริมความรู้และทักษะบริหารจัดการเงิน ให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมต่อยอดการลงทุน

ศุกร์ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓:๔๓
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง "การส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุน" ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งบุคลากรของกรมพินิจฯ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการดำเนินชีวิตที่จำเป็น และสามารถต่อยอดสู่การลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไป
กรมพินิจฯ และ ก.ล.ต. ร่วมส่งเสริมความรู้และทักษะบริหารจัดการเงิน ให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมต่อยอดการลงทุน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ ก.ล.ต. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เรื่อง "การส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุน" เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการเงินการลงทุนสำหรับเด็กและเยาวชน ในการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการดำเนินชีวิตที่จำเป็น และสามารถต่อยอดสู่การลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการให้ความรู้ผ่านกลุ่มวิทยากร (trainer) หรือ train the trainer ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของกรมพินิจฯ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน ทำให้มีความเข้าใจและสามารถส่งต่อความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กรมพินิจฯ มีศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนกระจายอยู่ทุกภูมิภาค การให้ความรู้ผ่าน trainer จะช่วยขยายผลการส่งต่อความรู้ไปในวงกว้างและครอบคลุมยิ่งขึ้น

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กรมพินิจฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ภารกิจหน้าที่ของกรมพินิจฯ คือ การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และดำเนินการตามคำสั่งศาล ในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ โดยเน้นกระบวนการดำเนินงานตามแนวคิด 4 ฝึก คือ ฝึกกาย ฝึกจิต ฝึกความคิด ฝึกอาชีพเพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัย ก่อให้เกิดทักษะชีวิต และมีต้นทุนความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อเยาวชนมีโอกาสทางอาชีพ เยาวชนจะมีชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ เหตุในการกระทำผิดซ้ำภายหลังปล่อยก็ลดน้อยลง จึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน และขอขอบคุณ ก.ล.ต. ที่จะร่วมกันให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการลงทุนแก่เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไป

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. มีความยินดีและขอขอบคุณกรมพินิจฯ ที่ให้ ก.ล.ต. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการฝึกทักษะและพัฒนาเยาวชนด้วยการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน "การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล" ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะช่วยเติมเต็มและเตรียมความพร้อมให้บริหารจัดการเงินเป็น มีเงินออม และสามารถนำไปต่อยอดการลงทุนได้อย่างเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมีการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมพินิจฯ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถส่งต่อความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมจะมีทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อสร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การตรวจสุขภาพการเงิน การจดบัญชีรับ-จ่าย และการตั้งเป้าหมายการเงิน

ที่มา: ก.ล.ต.

กรมพินิจฯ และ ก.ล.ต. ร่วมส่งเสริมความรู้และทักษะบริหารจัดการเงิน ให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมต่อยอดการลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์