วว. ชู "มาลัยวิทยสถาน" วิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.

จันทร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๒:๐๗
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดตั้งโครงการ "มาลัยวิทยสถาน" เพื่อเป็นโครงการต้นแบบทำหน้าที่เป็นวิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก นำร่องพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดเลยและลำปาง โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ สร้างแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม เพิ่มองค์ความรู้ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร/ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตอย่างยั่งยืน
วว. ชู มาลัยวิทยสถาน วิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเลยและลำปาง ดำเนินการจัดตั้งโครงการ "มาลัยวิทยสถาน" ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยสถานแห่งปัญญา มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลาดไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินงาน ดังนี้ 1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์พืชจำนวนมากและผลิตพืชปลอดโรค ลดต้นทุนในการผลิตต้นกล้า 2.การพัฒนาพรรณไม้ สีสันพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ และสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 3.การแปรรูปและพัฒนาชาดอกไม้ เช่น กาแฟ ดาวเรือง และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 4.การทำภาชนะปลูกจากวัสดุในท้องถิ่น เช่น ดินเหนียว ฟางข้าว และกก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน 5.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีระดับครัวเรือน เพื่อลดต้นทุนประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาทำปุ๋ยหมัก 6.การป้องกันโรคและแมลง โดยเฉพาะแมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟ และ 7.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนส่งพันธุ์ไม้ เพื่อรองรับการสั่งซื้อผ่านตลาดออนไลน์

ยุทธศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเลยและลำปาง ประกอบด้วย การส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวดอกไม้งาม 3 ฤดู การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการผลิต  การทำภาชนะปลูกจากวัสดุในท้องถิ่น เช่น ดินเหนียว การสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนฟางข้าวและกก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาสถานแห่งปัญญา

"... ในการดำเนินงานมาลัยวิทยสถาน  วว. นำร่องพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ที่จังหวัดเลยและลำปาง โดยดำเนินการครบวงจรในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช คัดเลือกสายพันธุ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับตามหลักความพอดีไม่เหลือทิ้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยด้วยต้นทุนที่เหมาะสม มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัด..." ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ วว. ว่า ได้นำ วทน. ร่วมพัฒนากลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับสำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้  1.พัฒนากลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงเบญจมาศ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบญจมาศดอกและทรงพุ่มสวยสีสด เบญจมาศพันธุ์ วว. 14 ที่สามารถต้านโรคราสนิมได้  2.พัฒนากลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงลิ-เซียนทัสรูปแบบไม้กระถาง เพื่อเพิ่มมูลค่าจากดอกไม้สีสันใหม่ๆ พันธุ์ไม้ชนิดใหม่  3.พัฒนากลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงเยอบีร่า วิจัยและพัฒนาเยอบีร่าสายพันธุ์ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่เพื่อผลิตเชิงการค้า โดยเน้นการลดต้นทุนจากต้นแม่พันธุ์และเพิ่มมูลค่าจากดอกสีสันใหม่ๆ  4.พัฒนาการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วย วทน. วิจัยและพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระดับชุมชน สำหรับขยายพันธุ์จำหน่ายต้นและพันธุ์ให้เกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต  5.พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาดอกกาแฟ วิเคราะห์ตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของชาเพื่อปรับปรุงสูตร ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และยกระดับสินค้าชุมชน  และ 6.วิจัยและพัฒนาภาชนะปลูกจากธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายและยกระดับสินค้าไม้ประดับของชุมชนให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์

นอกจากนี้  วว. และพันธมิตร ยังประสบผลสำเร็จพัฒนา Platform เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม้ดอกไม้ประดับ  ดังนี้ 1.Smart  Farming  พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต ต้านทานโรคและแมลง ลดการใช้สารเคมี ตลอดจนคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุนที่เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการตลาด และรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.Agro  Product  ได้ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ผลผลิต  ทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบตั้งต้นอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน GAP และ Organic 3.Value Addition / Value Creation  ผลผลิตจากดอกไม้สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ และความงาม และ 4.Agro  Tourism  สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดภายใต้โครงการฯ และจังหวัดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิจัยและพัฒนา วว. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม้ดอกไม้ประดับ ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000  โทรสาร 0 2577 9009  www.tistr.or.th  E-mail : [email protected]   [email protected]   IG : tistr_ig

 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ชู มาลัยวิทยสถาน วิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!