โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล 2564 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยผลงานสุดยอดนวัตกรรมจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๒
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้แนวคิด "ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน" โดยการดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม"ท้องถิ่นดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้หรือการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ อปท. ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ การได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมด้านดิจิทัลของแต่ละ อปท. ที่เข้าร่วม ได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของผู้นำองค์กรในการนำเทคโนโยลีดิจิทัลในปัจจุบันมาประยุกต์ในการให้บริการต่าง ๆ ตลอดจนได้นำเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคตที่จะต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล 2564 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยผลงานสุดยอดนวัตกรรมจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ในปีนี้นับเป็นปีแรกของโครงการ และโครงการได้รับเกียรติรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Award หมวดท้องถิ่นดิจิทัล สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จาก DGTi โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการพิจารณาผลงานของหน่วยงาน อปท. ทั้งจาก สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.), กรมพัฒนาชุมชน (พช.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI), สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อพิจารณาและตัดสินในการมอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่น ๆ ในปีถัดไป เพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย โดย สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการ พัฒนาโครงการ นวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ ตลอดจนเพื่อผลักดันให้เกิดการนำเครื่องมือพร้อมใช้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานและช่วยให้หน่วยงานปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

 • ผลงานเข้าร่วมนำเสนอมีจำนวนทั้งสิ้น 45 ผลงาน จาก 44 อปท.ทั่วประเทศ โดยมี เทศบาลนครภูเก็ต นำเสนอ 2 ผลงาน
 • ประเภทผลงานที่นำเสนอมากที่สุดคือ E-Service จำนวน 25 ผลงาน
 • จังหวัดเชียงราย เป็น จังหวัดที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดจาก 6 อปท.

ซึ่งคณะกรรมการ ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานทุกโครงการผ่านการนำเสนอออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และมีผลการตัดสินโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรแรกของชื่อจังหวัดดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่

 • โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
 • โครงการ Pangmu E-Smart Service องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน
 • โครงการระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและติดตามควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา
 •  

รางวัลดีเด่น ได้แก่

 • โครงการนวัตกรรมพิกัดชีวิตพิกัดฉุกเฉิน Application EMS สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
 • โครงการให้บริการประชาชนสู่ความพึงพอใจอันสูงสุดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • โครงการ Smart Bannoi องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก
 • โครงการ Patong City Data Platform เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต
 • โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน Bang-pla Smart Public Service เทศบาลตำบลบางปลา จ.สมุทรสาคร
 • โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับบริหารจัดการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี

ผลสำเร็จจากการจัดงานดังกล่าว ทำให้หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการผลงานนวัตกรรมในแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะพัฒนาเพื่อขยายผลงานไปสู่ อปท. อื่น ๆ ที่มีความสนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ทางศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและเตรียมการนำเสนอเป็นอย่างดี  และขอชื่นชมในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ตลอดจนขอแสดงความยินดีกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  เตรียมพบกับกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับทั้ง 45 อปท. ได้ที่ dgti.dga.or.th และนวัตกรรมที่ทาง สพร. จะนำเสนอกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง AI, Chatbot, AutoTag และ Speech2Text ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2565 /…ี้

ที่มา: สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!