เกษตรฯ เปิดรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ชุดใหม่ 12 ตำแหน่ง

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๑
กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ชุดใหม่ 12 ตำแหน่งครอบคลุมทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เผยผลงานเด่นคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี และกำหนดชนิดพืชพันธุ์พืชใหม่ขอรับความคุ้มครองได้ 7 รายการ เชิญร่วมเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้
เกษตรฯ เปิดรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ชุดใหม่ 12 ตำแหน่ง

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในทุก 2 ปีสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จะมีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม พร้อมกับส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และพัฒนา การใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช มีจำนวนทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 11 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการสรรหาอีก 12 คน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้แทนจากเกษตรกรรวม 6 คน (ภูมิภาคละ 1 คน) นักวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์พืชจากสถาบันการศึกษา 1 คน นักวิชาการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษา 1 คน ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร 1 คน ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช 1 คน และ ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช 1 คน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชมีหน้าที่เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัยและปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์พืช การบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พิจารณากำหนดชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ โดยหากนักปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงจนได้พันธุ์ใหม่สามารถนำมายื่นจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชชุดที่ 6 ได้จดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี ของชุมชนมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลนครนายก และพิจารณากำหนดชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้จำนวน 7 รายการได้แก่ ถั่วลิสง กะเพรา บัวบก โกโก้ลูกผสม กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมและลูกผสม หอมแดง พืชสกุลแคนนาบิส รวมทั้งจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2564

"กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีและจะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ กรมวิชาการเกษตรจึงขอเชิญผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่มเพื่อเสนอเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในชุดที่ 7 โดยขอรับแบบเสนอชื่อและแบบประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 และสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทร. 0 2940 7214, 0 2940 7421 หรือ ตรวจสอบข้อมูลได้ในเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th/pvp" รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ พ.ย. IMH ย้ำชัด ประกาศตัวเป็นผู้นำโรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจร
๒๖ พ.ย. ไทยพาณิชย์ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะคนดิจิทัล หนุนไปรษณีย์ไทย เติบโตก้าวกระโดด
๒๖ พ.ย. ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ
๒๖ พ.ย. STI ร่วมกับ ธพส. มอบกล่อง COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
๒๖ พ.ย. UREKA บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖ พ.ย. รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด ศูนย์ข้อเทียมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565
๒๖ พ.ย. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์นาว-MONO29 รวบตัว เจมส์-โบว์ สอนเป่าคาถารักจากหนัง อโยธยา มหาละลวย
๒๖ พ.ย. เปิดตัวแล้ว!! The Judge ของรายการเรียลลิตี้ระดับโลก โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์
๒๖ พ.ย. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo
๒๖ พ.ย. ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน CSE for Deaf คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโลกไร้เสียงที่ไม่ต้องใช้ภาษามือ