ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการ "แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา" ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

จันทร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๐๗
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace : Happy Work-Life) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำไปสู่การขับเคลื่อนเรื่องข้าวในงานบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพคนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้สนองงานพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดและดำเนินโครงการให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โดยที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการ "แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา" เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน ในการดำเนินกิจกรรมเป็นการ สอดแทรก กิจกรรมเกี่ยวกับความบันเทิง ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ภูมิ ปัญญาชุมชนในการทำนา และทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปต่อยอดในการ ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ทุรกันดาร มีความจำกัดในทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของนักเรียน

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งใช้แนวคิดการจัดสมดุลชีวิตตามมิติการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของ สสส. ด้วย happy 8 หรือความสุขแปดประการ คือ สุขภาพดี น้ำใจงาม ผ่อนคลาย ใฝ่รู้ ทางสงบ/มีคุณธรรม ปลอดหนี้/ใช้เงินเป็น ครอบครัวดี และสังคมดี นอกเหนือจากการสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยแล้ว การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรและนิสิตให้เห็นความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยขยายพื้นที่ไปยังชุมชนรอบรั้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการตามพระราชดาริให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้โครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ได้จัด 2 โครงการ คือโครงการกิจกรรมแปลงผักเพื่อน้อง และโครงการกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อน้อง สำหรับโครงการกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อน้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุ์ อนุรักษ์และขยายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านภาคใต้ที่ปลอดภัย เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ พัฒนาชุมชน และเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับภาคีเครือข่าย

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ จำนวน 550 กิโลกรัม ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่เข้าร่วมโครงการ "แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา" โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกเสกสรร อินทรสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 และพันตำรวจเอก สถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เป็นตัวแทนรับมอบข้าวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องประชุมพนมไพร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำแจกจ่ายให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๐ ก.ย. ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำรา สัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝัน สู่การเป็น Honda Smart Idol
๓๐ ก.ย. อาเจไทย ชู อมายู ในงาน FHA Expo 2022 สิงคโปร์ มุ่งผลักดันผลผลิตจากเกษตรกรไทยสู่ตลาดเอเชียและอเมริกา
๓๐ ก.ย. อาร์มาเซล เปิดศูนย์ประสบการณ์ลูกค้าแห่งแรกในสิงคโปร์
๓๐ ก.ย. เปิดประสบการณ์ เชฟเทเบิล แบบ ถึงพริก ถึงแกง กับ Po Concept Dining เชียงใหม่
๓๐ ก.ย. เมซอง แบร์เช่ ปารีส ส่งมอบขวดน้ำหอมในโครงการ From Bottle to Energy ปีที่ 4
๓๐ ก.ย. TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock
๓๐ ก.ย. ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด 2 Festivals สุดยิ่งใหญ่ สองบรรยากาศส่งท้ายปี
๓๐ ก.ย. ผมขาวก่อนวัย สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพ By Catherine
๓๐ ก.ย. อะบิลิตี ไดอะบีทิส โกลบอล โครงการศึกษาทดลองสำคัญในด้านการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๓๐ ก.ย. เคทีซีผนึกมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ คิกออฟ โครงการ KTC Offer จัดคอร์สปันความรู้ ชีวิตดี.เริ่มต้นที่การวางแผนทางการเงิน