ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

พุธ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๐๗
ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (การคำนวณและประกาศ NAV) ของกองทุนรวม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ บลจ. ช่วยลดภาระการขอผ่อนผัน โดย ก.ล.ต. ยังคงสามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* และผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นชอบประกาศ AIMC เกี่ยวกับการคำนวณและประกาศ NAV ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณและประกาศ NAV ให้สอดคล้องกับกองทุนรวมแต่ละประเภท เช่น กองทุนรวมต่างประเทศที่มีเวลาแตกต่างกันมาก จนได้รับข้อมูลในการคำนวณและประกาศ NAV ล่าช้า โดยให้เป็นไปตามที่เปิดเผยกับผู้ลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ บลจ. และทำให้ไม่สามารถคำนวณและประกาศ NAV บลจ. ต้องประกาศสาเหตุและแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ลงทุนทราบ

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุนรวม โดยกำหนดให้ AIMC ประกาศกำหนดการคำนวณและประกาศ NAV และ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศ AIMC ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติให้ บลจ. และลดภาระการขอผ่อนผัน โดย ก.ล.ต. ยังคงสามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ความเห็นชอบประกาศดังกล่าว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2565

ที่มา: ก.ล.ต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๑๔ AMA ร่วมประชุมหน่วยงานเฉพาะทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๐๙:๓๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร การันตีผลงานตัวแทนคุณภาพมืออาชีพ รับรางวัลโล่กิตติคุณ 20 ปี TNQA ครั้งที่ 38 ติดอันดับ 1 ใน 4
๐๙:๐๒ AMD เปิดตัวผลิตภัณฑ์กราฟิกการ์ด Radeon RX 6500 XT กราฟิกการ์ดที่จะเข้าถึงเกมเมอร์ได้มากกว่าที่เคยในการเล่นเกมระดับ
๐๙:๔๓ Octapharma นำเสนอปัญหาการจัดการสารต้านในโรคฮีโมฟีเลีย เอ ในงานประชุม European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) ประจำปีครั้งที่
๐๙:๓๑ Emerson เปิดตัวเครื่องวัดระดับแบบ Non-contacting radar แบบแรกของโลก ที่รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ
๐๙:๐๐ ศูนย์บริการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Emerson ช่วยลดเวลาหยุดซ่อมบำรุงประจำปีได้ถึง 80% ด้วยฐานเทียบมาตรฐานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
๐๘:๒๗ สพร 22 นครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 ครั้งที่ 1/2565
๐๘:๔๑ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำ กล่องรอดตาย ช่วยผู้ป่วยโควิด-19
๐๘:๔๕ ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด การประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2565 ชมสดครบทุกแพลตฟอร์ม ทั้งรอบพรีลิม 5 ก.พ. และรอบตัดสิน 6
๐๘:๒๐ กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนความพร้อม มุ่งพัฒนาศักยภาพทัพนักกรีฑาทีมชาติไทย มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต 145 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่