ศูนย์คุณธรรม ปั้นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมทั่วประเทศ ด้วยโมเดลการเรียนรู้วิถีใหม่ "สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา"

ศุกร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๕๐
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี นำวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมจากทั่วประเทศ ลงพื้นที่เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอย "ศาสตร์พระราชา" จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสานมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยหล่อเลี้ยงชีพ และสร้างความยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชุมชน ที่บ้านศาลาดิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ (1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ศูนย์คุณธรรม ปั้นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมทั่วประเทศ ด้วยโมเดลการเรียนรู้วิถีใหม่ สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ศูนย์คุณธรรมได้พัฒนากระบวนการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแนวทางที่เข้าใจง่าย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral "ตามรอยพระราชา" สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา ด้วยการอบรมพัฒนาวิทยากรจากแต่ละพื้นที่ตามเส้นทางในหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา จำนวนกว่า 30 คนจากทั่วประเทศ ให้เข้าใจถึงกระบวนการการออกแบบกิจกรรมให้ความรู้ สามารถถ่ายทอด "ศาสตร์พระราชา" ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สู่กระบวนการถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ด้วยบอร์ดเกม โดยสอดแทรกการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาศัยภูมิปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการเดินทางสายกลาง ความรอบคอบ สมเหตุสมผล ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

โดยผู้เข้าร่วมโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมฯ จะได้เรียนรู้หลักสูตร Module I: Online Workshop The idea factory - "4 Moral Principles คุณธรรม 4 ประการ" วิถีนิวนอร์มอล ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ และหลักสูตร Module II: On Tour Trip การลงพื้นที่ ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างประสบการณ์จริง และนำเอาเครื่องมือที่ได้จากการทำเวิร์กชอปช่วงแรกมาต่อยอด พัฒนาการนำเสนอเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้ในช่วงที่ 2 มาถ่ายทอดเรื่องราว "ตามรอยพระราชา" และการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมได้

สำหรับกิจกรรมภาคเช้า ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านศาลาดิน ซึ่งเป็น 1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดโดย นายวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน รวมทั้งเข้าร่วมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานกิจกรรมที่ 1 บ้านข้าวตัง ซึ่งจะเห็นการบูรณาการการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดเป็นภูมิปัญญาไทยอันเลื่องชื่อ "ข้าวตัง" ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทดลองทำข้าวตังสดด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสการดำเนินวิถีชีวิตริมคลองขุดภายใต้การน้อมนำเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้หล่อเลี้ยงชุมชนบนพื้นที่ทำกินพระราชทาน พร้อมชมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวพระราชดำริ "ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ" ฟื้นฟูสภาพคลอง แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์แบบพึ่งพาตนเอง รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชน

ฐานกิจกรรมที่ 2 นาบัวลุงแจ่ม พื้นที่ปลูกบัวสัตตบงกช ซึ่งเป็นนาบัวตัดดอกที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งจากการขายดอกบัว เลี้ยงปลาในนาบัว และการปลูกผักรอบนาบัว ถ่ายทอดโดย คุณประไพ สวัสดิ์โต (ป้าติ๋ว) ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้จนประสบความสำเร็จและต่อยอดจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน ด้วยการเปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ และนำดอกบัวมาเป็นเมนูไฮไลท์ ฐานกิจกรรมที่ 3 เรือนมหาสวัสดี ห้องสมุดวรรณกรรมท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดโดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี หอประวัติศาสตร์ คติชนวิทยาและวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง - ภาคตะวันออก

ต่อด้วยกิจกรรมภาคบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ "ศาสตร์พระราชา" ผลงานการถ่ายทอดของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี คุณศิริลักษณ์ เมฆสังข์ กรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม คุณอดุลย์ ดาราธรรม สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และปิดท้ายด้วยการรับมอบประกาศนียบัตร

"การจัดโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral "ตามรอยพระราชา" ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการให้เจ้าหน้าที่ วิทยากร และปราชญ์ชาวบ้าน เข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบกิจกรรม "นวัตกรรมศาสตร์พระราชา" สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ของตนต่อไป รวมถึงเพื่อให้เกิดการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมศาสตร์พระราชา จาก 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้" รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวสรุปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ตามรอยพระราชา - The King's Journey

 

ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม ปั้นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมทั่วประเทศ ด้วยโมเดลการเรียนรู้วิถีใหม่ สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ม.ค. สพร.7 อุบลฯ ร่วมกับหอการค้า จัดอบรบหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๑ ม.ค. ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี โรงแรมแคนทารี โคราช ฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดเมนูพิเศษเพื่อเสริมสิริมงคล และความรุ่งเรืองตลอดปี
๒๑ ม.ค. มาพร้อมกับความปัง!!!! Conan Gray ศิลปินสุดฮอตขวัญใจ Gen Z ปล่อยซิงเกิล Jigsaw ให้แฟนๆหายคิดถึง
๒๑ ม.ค. พร้อมยัง ! 5 จุดสำคัญในบ้านต้องสะอาด รับโชคลาภตรุษจีน
๒๑ ม.ค. ส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ ฉลองเทศกาลตรุษจีนกับ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท
๒๑ ม.ค. มท.2 ติดตามต่อเนื่อง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมโขง พร้อมบูรณาการแลนด์มาร์ค หนุนท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ
๒๑ ม.ค. TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ
๒๑ ม.ค. ดีอีเอส เปิดสถิติ 15 ปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ในรอบปี 64
๒๑ ม.ค. เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เบเกอรี่เฮ้าส์ระดับพรีเมียม เตรียมเปิดสาขาใหม่ที่โครงการ @EKKAMAI
๒๑ ม.ค. ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ พาเจาะลึกที่สุดของสปอร์ตเน็กเก็ตไบค์ที่ไรเดอร์ต้องหลงรัก สปีด ทริปเปิล 1200 อาร์อาร์ และ สปีด ทริปเปิล 1200 อาร์เอส เร็ว แรง