EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จันทร์ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๕
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทชมเชย
EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 และรางวัลต่าง ๆ ที่ EXIM BANK ได้รับสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK ที่จะดำเนินพันธกิจและภารกิจ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในฐานะรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ประเทศไทย และประชาคมโลก ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อดูแลผู้ประกอบการ ลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน และพร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกยุค Next Normal ระยะถัดไป

รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันตามพันธกิจ โดย EXIM BANK ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและพร้อมส่งออกได้ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรกรรม เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 ราย สร้างมูลค่าส่งออกได้กว่า 1,040 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม สินเชื่อ และประกันการส่งออก

รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทชมเชย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดย EXIM BANK ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์และแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญของธนาคาร ตั้งแต่การบ่มเพาะ ต่อยอด และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นชุมชนสำคัญของธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ส่งออกรายใหม่หรือส่งออกได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการวางขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างมูลค่าส่งออกได้กว่า 21,150 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปี 2564 EXIM BANK ได้รับรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 7 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จาก สคร. กระทรวงการคลัง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทชมเชย รางวัล Total Quality Management ประเภท Best Practices จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 2 รางวัล ได้แก่ การประยุกต์มาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน : กลไกสำคัญที่ต่อยอดสู่การพัฒนาบุคลากร EXIM BANK รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัลอาคารประหยัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายในอาคาร จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๑๒ MASTER หุ้นน้ำดี เตรียมขายไอพีโอ 65 ล้านหุ้น เทรดกระดาน mai
๑๔:๕๖ BEM สร้างสุขสู่สังคม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสนามใน
๑๔:๕๐ ม.พะเยา ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ ในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๑๔:๔๓ รฟฟท.จัดกิจกรรมพิเศษ Father's Day ในรูปแบบ Online ต้อนรับ วันพ่อแห่งชาติ
๑๔:๒๑ นับถอยหลัง.เตรียมพบบูธ Safe ในงานกาชาด 65
๑๔:๑๔ ทีเอ็มบีธนชาต ชวนคนไทยจัดการหนี้เพื่อชีวิตการเงินดีรับปีใหม่ ด้วยบริการ รวบหนี้เป็นก้อนเดียว มั่นใจสิ้นปีนี้รวบหนี้กว่า 1,700 ล้านบาท ช่วยลูกค้าประหยัดดอกเบี้ยกว่า 225
๑๔:๑๒ SGC กระแสแรง นักลงทุนตอบรับการจองซื้อหุ้น IPO วันแรก มั่นใจศักยภาพธุรกิจ ดัน สินเชื่อรถทำเงิน ติดสปีดโต
๑๔:๐๑ Netizen นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ S/4HANA Public Cloud Version Peony เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability
๑๔:๕๐ ส่งมอบ 'ฮอลิเดย์ แฮมเปอร์ส' ของขวัญชิ้นพิเศษในเทศกาลแห่งความสุข พร้อมความประทับใจแด่คนพิเศษ จากโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
๑๔:๔๗ แพทโก้ กรุ๊ป นำ 3 บริษัทในเครือ คว้า 3 รางวัล จากเวทีระดับนานาชาติ FIABCI-THAI Prix D'Excellence Awards 2022 รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภท Residential (Low