วว. /วช. มอบเครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสดให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการผลิต/ทดแทนแรงงาน ได้ผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอมีคุณภาพ

ศุกร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๔:๒๖
ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบเครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสด ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปช่วยลดขั้นตอนกระบวนการสไลด์เห็ดหลินจือของมูลนิธิฯ ทดแทนการใช้แรงงานคน ทำให้ชิ้นงานของผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวิภาพ วว. ดร.ยุพิน เลิศบุรุษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน วช. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
วว. /วช. มอบเครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสดให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการผลิต/ทดแทนแรงงาน ได้ผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอมีคุณภาพ

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  วว.  ได้รับโอกาสจากมูลนิธิชัยพัฒนาในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ เครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสด  ผลงานวิจัยและพัฒนาของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  ไปสนับสนุนการดำเนินงานใน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ณ ต.โป่งน้ำร้อน  อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์ Ganaderma  Casuarinicola ) ซึ่งเป็นพืชที่มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมในโครงการ  โดยมีประสิทธิภาพช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการสไลด์เห็ดหลินจือด้วยแรงงานคน  เนื่องด้วยเห็ดหลินจือมีคุณลักษณะที่เหนียวและหนึบทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องออกแรงเฉือนค่อนข้างสูงในการสไลด์แบ่งชิ้นเห็ด  อีกทั้งรูปทรงของชิ้นเห็ดยังมีขนาดไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมขนาดความหนาของชิ้นเห็ดที่ต้องการสไลด์ได้ นอกจากนี้ วว. ยังดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพชุมชนและท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

"... การมอบเครื่องสไลด์เห็ดหลินจือให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลผลิตด้านการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เมื่อปี 2562 และดำเนินงานร่วมกันจวบปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงาน ในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรของชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด..."  ผู้ว่าการ วว.   กล่าว

เครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสด   มีกำลังการผลิต  50-100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นเห็ด)  มีประสิทธิภาพช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการสไลด์เห็ดหลินจือด้วยแรงงานคน   และสามารถสไลด์สมุนไพรชนิดอื่นได้  เช่น ขิง ข่า ขมิ้น กระชาย เป็นต้น  มี  3  ส่วนประกอบหลัก คือ  1.ชุดใบมีดสไลด์เห็ด ออกแบบให้สามารถปรับขนาดความหนา-บาง ของชิ้นเห็ดได้ ตั้งแต่ 5-10 มิลลิเมตร และสามารถถอดเปลี่ยนชุดใบมีดได้ง่าย  2.ระบบสายพานลำเลียง  สามารถลำเลียงชิ้นเห็ดได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ มีความทนทานสูง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย  และ 3.ชุดควบคุมไฟฟ้า  แบบแยกส่วน ระหว่างชุดใบมีดสไลด์เห็ดและสายพานลำเลียง  สามารถปรับรอบใช้งานได้อย่างอิสระ  หลักการทำงาน   เริ่มต้นโดยเปิดสวิทช์ควบคุมไฟฟ้าชุดใบมีดสไลด์เห็ดและสายพานลำเลียง จากนั้นวางชิ้นเห็ดบริเวณสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง โดยชิ้นเห็ดจะเคลื่อนที่ผ่านชุดใบมีดสไลด์ เพื่อตัดแบ่งชิ้นเห็ดให้มีขนาดความหนาเท่าๆกัน ตามที่ต้องการ 

นายสายันต์   ตันพานิช   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ   กล่าวถึงผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ วว. และมูลนิธิชัยพัฒนาว่า การดำเนินงานในปี 2562 ถึงปัจจุบัน  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่  การพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าว  การพัฒนาเครื่องสำอางจากชาน้ำมัน  การปลูกวานิลลาในพื้นที่สูง  และการพัฒนาเครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสด โครงการในอนาคตที่ วว. จะทำงานร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าเห็ดหลินจือ  ได้แก่   โครงการพัฒนากระบวนการสกัด   โครงการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ โครงการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองของเห็ดหลินจือ  และโครงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง  โดยทั้ง  4  โครงการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.  เพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  รับคำแนะนำปรึกษา และรับบริการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว.  ติดต่อได้ที่  โทร. 0 2577  9000 , 0 2577  9133   (วีรยุทธ์  พรหมจันทร์)  โทรสาร  0 2577  9009  เว็บไซต์ www.tistr.or.th  อีเมล [email protected]  [email protected]  IG : tistr_ig

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. /วช. มอบเครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสดให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการผลิต/ทดแทนแรงงาน ได้ผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอมีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก