จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

จันทร์ ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๒๐
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 150 คน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ อาคาร 9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน เพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทย ได้ย้อนเห็นถึงคุณค่าของช่างฝีมือ อันเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถวายพระราชสมัญญา เฉลิมพระเกียรติพระองค์ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงให้มีการจัดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 2 มีนาคม เป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปี โดยมีการเผยแพร่ พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนได้จัดขึ้น เพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมพิธี และประชาชนทั่วไป รับรู้ในพระกรณียกิจ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมีพระปรีชาสามารถทรงงานหลายด้าน งานช่างเป็นงานด้านหนึ่งที่ทรงมีความสนพระราชหฤทัย มีความถนัด และทรงมีฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทั้งด้านช่างไม้ ด้านช่างโลหะด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่ด้านเครื่องยนต์ ทรงสามารถทำได้ดีในทุกแขนงของงานพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ดังทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า "...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป...."

หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การสาธิตอาชีพ และกิจกรรมแสดงนวัตกรรมฝีมือช่าง  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ได้แก่ นวัตกรรมการทำขาเทียมแบบสวยงาม สวมใส่สบาย โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, เกษตรปลอดภัย โดยองค์การบริการส่วนตำบลดอนแก้ว, หุ่นยนต์ผัดไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, การทำบล็อกทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาจากวัสดุเหลือใช้, จีทีเจ คอนบล็อก, ผลิตภัณฑ์จากเปลือกกาแฟในแก้วร้อน และระบบแจ้งเตือนการสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา, นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ ประเทศไทย จำกัด, ระบบควบคุมการปลูกพืชด้วยเทคโนโลยี IoTและการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และการผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือจากผ้าพื้นเมือง โดยกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์(หัตถกรรม) แม่ออน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๙ 3เอ็ม สนับสนุนกิจกรรม เหรียญกุศลบนถนนสีลม ระดมทุนให้แก่เยาวชนกลุ่มเปราะบาง
๑๖:๕๑ มนัญญา สั่งกรมวิชาการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการ Monkey Free Plusนำร่องมอบหนังสือรับรองแปลงผลิตมะพร้าวปลอดภัยและไม่ใช้ลิง จ.ราชบุรี และ
๑๖:๓๒ เซลฟี่ มอบเงินบริจาคโครงการ อยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในแคมเปญ #Selfieยิ้มนี้เพื่อน้อง
๑๖:๔๓ มามีมี่ น้ำนมถั่วเหลืองคั้นสด ฉลองความอร่อยต้อนรับปีใหม่ กับโปรโมชันพิเศษ ช้อปครบ 129 บาท รับฟรี พุดดิ้ง 1
๑๖:๔๙ กรุงไทยสนับสนุนผู้พิการทางสายตาเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๑๖:๔๘ เทรนด์สินค้าแคมป์ปิ้งมาแรง รับเทศกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น สายลุยแห่ปักหมุดแม็คโคร
๑๖:๒๙ วว. ปรุงน้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว ขับเคลื่อน BCG Economy Model
๑๖:๑๗ แม็คโคร ฝึกอบรมอาชีพทำอาหาร งานวันคนพิการสากล ตอกย้ำพันธกิจ สร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีรายได้เพื่อความยั่งยืน
๑๖:๓๒ โฟร์วันวันฯ รันวงการเคฮิปฮอป! บัตร เอโอเอ็มจี เวิลด์ ทัวร์ 2023 SOLD OUT พี่น้องร่วมค่าย ไซมอนดี-เกรย์-โลโค-อีไฮ-ยูคยอม
๑๖:๒๐ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป รุกขยายพอร์ตตลาดเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ เปิดตัวสองทำเลใหม่ใจกลางเมือง ชามา เพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ และ ชามา เอกมัย