ผลงานเป็นเลิศ ! คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ประจำปี 2564

พฤหัส ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๐๕
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเข้ารับ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People - TQC Plus: People) และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)
ผลงานเป็นเลิศ ! คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ประจำปี 2564

สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศรายชื่อองค์กรไทยจากหลากหลายภาคส่วนที่มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง นับเป็นรางวัลที่การันตีถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านสมรรถนะ และมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทัดเทียมระดับสากล

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ โดยเรามีแนวทางการทำงานที่เป็นระบบ ทำให้ได้ทบทวนบริบทองค์กร มีการนำความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาใช้กำหนดเป้าหมาย หรือ เส้นชัยที่องค์กรต้องการเดินไปให้ถึง นำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการสื่อสาร ถ่ายทอดเพื่อให้เห็นเป้าหมาย และ วิธีการทำงานที่ชัดเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งองค์กร นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเรามี วิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับบุคลากร เพื่อให้เป็น "Best Place to Work" ฉะนั้นเราจึง มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและมองเห็นเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ทำให้บุคลากรรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และสร้างพลังจากการทำงานเป็นทีม ทำให้บุคลากรเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าของกันและกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจ และภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร ในประเด็นสุดท้าย เรามีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดี ต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงทำให้เกิดการวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทำงานให้มีระบบและประสิทธิผล

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวเดินโดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ทำให้เกิดการทบทวน วิเคราะห์ตนเอง ทำให้เห็นว่าเรายังไม่เก่งในทุกด้าน ยังมีช่องว่างในการพัฒนา และ เรายังมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ไปถึงปลายทางของความสำเร็จที่เราตั้งไว้คือ การเป็น "โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน"

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยเกี่ยวกับความสำเร็จ ในการคว้า รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564 ว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทิศทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา รวมถึงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ บูรณาการร่วมกับงานวิจัยและนวัตกรรม โดยได้ดำเนินการพัฒนา ศูนย์การแพทย์ครบวงจร (Medical hub) เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในการเป็นแหล่งบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อส่งเสริมการให้บริการรักษาพยาบาลและช่วยแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคม โดยมีโครงการที่มีผลดำเนินการโดดเด่นและตอบสนองต่อชุมชนโดยตรง เช่น โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โครงการชะลอไตเสื่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

"การใช้แนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนความเป็นเลิศตามบริบทขององค์กรได้เป็นอย่างดี การเป็นองค์กรที่ชุมชมผูกพัน เป็นที่ทำงานที่ดีที่สุด มีศักยภาพสูง ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืน มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และ ทีมผู้นำระดับต่าง ๆ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงเกณฑ์รางวัลระดับ Thailand Quality Class ในปีนี้ นอกจากนี้ในวาระการครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง เราจึงพร้อมขับเคลื่อนสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อส่งมอบคุณค่าผ่านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพ และ การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนสืบไป"

ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานเป็นเลิศ ! คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๐ ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
๑๗:๒๖ กลับมาแล้ว. SUPER บินสนั่นจุใจ แบบรายปี เริ่มต้นสุดคุ้มเพียง 6,999 บาท! บริการใหม่จาก airasia Super App
๑๗:๑๖ ซีพี ออลล์คว้า 5 รางวัล จากเวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12
๑๗:๔๘ MTW ปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 2.88 บาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DECO
๑๗:๕๑ TBCSD แสดงจุดยืนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน
๑๗:๒๗ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จับมือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คัดสรรประกันสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งท้ายปีให้ลูกค้ากลุ่มเวลท์
๑๗:๑๖ วีวี แชร์ เดินหน้าสานต่อสร้างความสมดุลในสังคม ส่งมอบอาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ยากไร้ สู่การสร้าง วีวี แชร์ โมเดล
๑๗:๓๑ วิศวะมหิดล เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน 'ถุงลมนิรภัย'.ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจาก สารแอมโมเนียมไนเตรท
๑๗:๐๓ รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 25,000 บาท เมื่อทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันมะเร็งกับ รู้ใจ ประกันออนไลน์
๑๖:๑๔ ICT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15