กรมการปกครอง เดินหน้าผลักดัน "คณะกรรมการหมู่บ้าน" มุ่งทำเพื่อประชาชน สร้างรากฐานของแผ่นดินอย่างมั่นคง

พุธ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๑๓
กรมการปกครอง ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด เนื่องในวันที่ 9 มีนาคม 2565 วันคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 รางวัลทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังผลักดันคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็น "รากฐานของแผ่นดิน" ให้มีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารพัฒนาประเทศ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นบุคคลในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยทำหน้าที่ในการนำนโยบายของภาครัฐไปปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" ดังคำที่ว่า "ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม."
กรมการปกครอง เดินหน้าผลักดัน คณะกรรมการหมู่บ้าน มุ่งทำเพื่อประชาชน สร้างรากฐานของแผ่นดินอย่างมั่นคง

คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486  มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่ บ้านและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน

กม. ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ ผู้แทนกลุ่ม หรือองค์กรในหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยการทำงานในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 มิติหลัก ได้แก่ 1. มิติด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 2. มิติด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 3. มิติด้านการพัฒนาสังคม 4. มิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 5. มิติด้านการพัฒนาคนและสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้มีความมั่นคง และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกมิติ

ติดตามรายละเอียดคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ทางเว็บไซต์ www.kummakarnmoobaan.com

ที่มา: Move Pr

กรมการปกครอง เดินหน้าผลักดัน คณะกรรมการหมู่บ้าน มุ่งทำเพื่อประชาชน สร้างรากฐานของแผ่นดินอย่างมั่นคง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ