"โครงการโรงเรียนไร้ถัง" โมเดลจัดการขยะ ภายใต้การสนับสนุนของซีพี ออลล์ ขึ้นแท่นรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศุกร์ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๐๖
คุณครูสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนโรงเรียนฯ เข้ารับโล่รางวัลค่าของแผ่นดิน ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินโครงการโรงเรียนไร้ถัง จากศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์
โครงการโรงเรียนไร้ถัง โมเดลจัดการขยะ ภายใต้การสนับสนุนของซีพี ออลล์ ขึ้นแท่นรับรางวัล ค่าของแผ่นดิน ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยโครงการโรงเรียนไร้ถัง ภายใต้โมเดลต้นกล้าไร้ถังของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการสานอนาตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ ที่สามารถร่วมกันปั้นโมเดลจัดการขยะในโรงเรียนจาก 15 ตัน เหลือ 2 กก.ต่อเดือน ถือเป็นโครงการปลูกฝังเยาวชน-ชุมชน ร่วมกันลดปริมาณขยะ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างสำเร็จเป็นรูปธรรม มีขั้นตอน และยั่งยืน ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ภายใต้นโยบาย 7 GO GREEN มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยขยายเครือข่ายโรงเรียน/ชุมชนไร้ถัง ผ่านแนวคิดการจัดการ 3 ขั้นตอนอันได้แก่ 1.ลด ละ เลิกการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก(Single use plastics) 2.คัดแยกและจัดการวัสดุออกจากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะมวลรวม จนเข้าสู่สภาวะ "ไร้ถัง" และ 3.การขยายองค์ความรู้พร้อมทั้งต่อยอดสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งดำเนินการไปได้แล้วกว่า 153 โรงเรียนในปัจจุบัน และมีเป้าหมายขยายผลเพิ่มเป็น 400 โรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" จัดโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์แก่ บุคคล หน่วยงาน และโครงการที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี 2561 - 2563 รวมทั้งสิ้น 67 รายการ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 6 ด้านคือ 1.ด้านการเกษตรของชุมชน 2.ด้านการศึกษาของชุมชน 3.ด้านสาธารณสุขของชุมชน 4.ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6.ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น

ที่มา: ซีพี ออลล์

โครงการโรงเรียนไร้ถัง โมเดลจัดการขยะ ภายใต้การสนับสนุนของซีพี ออลล์ ขึ้นแท่นรับรางวัล ค่าของแผ่นดิน ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก