วว. ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 "ระดับดีมาก"

อังคาร ๐๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๐๖
ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)    กล่าวว่า  วว.  ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2564  ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State  Enterprise  Assessment  Model : SE-AM  ในระดับดีมาก  4.2558  คะแนน  จากการประเมินโดย  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศของระบบการบริหารจัดการองค์กรของ วว. ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์องค์กรตามพันธกิจ และองค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
วว. ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 ระดับดีมาก

ทั้งนี้ ระบบ  State  Enterprise  Assessment  Model  :  SE-AM  กำหนดให้มีการประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมภายใน ด้านการตรวจสอบภายใน  ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสร้างระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ และพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

"...วว. เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. เพื่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ดำเนินงานผ่านพันธกิจด้านวิจัยพัฒนาและบูรณาการ วทน. เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล..." ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ วว. ยังมุ่งมั่นดำเนินงานองค์กรตามยุทธศาสตร์หลัก จำนวน 4 ด้านสำคัญ คือ 1)  วทน. สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคต  (Inclusive Growth & Wellness)  2) วทน. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Support SME / Industrial) 3) วทน. เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม  (Renewable Energy and Climate change) และ 4) พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง HPIO  (High Performance Innovation Organization)

"...ท่ามกลางสถานการณ์วิกกฤตโควิด-19 วว. ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการอุตสาหกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรม ประสบผลสำเร็จในการนำ วทน. ไปช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคต สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คำนึงการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและมีธรรมาภิบาลท่ามกลางวิกฤตระดับโลก..." ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คำแนะนำปรึกษา  งานบริการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว.  ติดต่อได้ที่  โทร. 0 2577 9000 ,0 2577 9439  โทรสาร  0 2577 9426  เว็บไซต์ www.tistr.or.th  อีเมล [email protected]  [email protected]

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 ระดับดีมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๐๐ เคนซิงประกาศเข้าซื้อกิจการบิแท เนเชอรัลส์
๑๗:๒๙ SAP ร่วมมือกับ Microsoft มุ่งพัฒนา SAP Business ByDesign เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ
๑๗:๓๔ งานมหกรรมข้าวหงษ์ทอง 2565 ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตสินค้าแพง ยกทัพสินค้าราคาโรงงาน ลดกระหน่ำกว่า 50% พร้อมของแถมจุใจ ตุนได้ตุน 30 มิ.ย - 3
๑๗:๐๘ ช้อปปี้ ร่วมเปิดฉาก มหกรรมสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 สุดยิ่งใหญ่ อัดโปรดียืน 1 ในแคมเปญ Brand of The Day 30
๑๗:๒๔ SAM คัดทรัพย์ลงทุนล็อตใหม่ป้ายแดงและทรัพย์อยู่อาศัยทำเลดีทั่วไทย กว่า 100 รายการ มูลค่ารวมกว่า 600 ลบ. จัดประมูลออนไลน์
๑๗:๕๒ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าว The Digital Films Teachers และ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ( BCSC
๑๗:๐๔ ม.มหิดล เตรียมเปิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ติดจรวดสู่โลกอนาคต
๑๗:๓๓ แกร็บไบค์ เฮ! ขบ. ยืดเวลา ป้ายขาว หนุนคนขับลงทะเบียน หวังเดินหน้าบริการ เรียกวินผ่านแอป
๑๗:๒๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน
๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่