อว., U2T, ธัชชา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะ การประกวดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย

อังคาร ๐๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๕๕
อว., U2T, ธัชชา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะ การประกวดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ในโครงการ "ไทยทะยาน" พร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษาทั่วประเทศ 4 - 6 เมษายนนี้
อว., U2T, ธัชชา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะ การประกวดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว), U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อยอดความสำเร็จของโครงการ "ไทยทะยาน" ในแนวคิด "ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z" มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด พร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการ "ไทยทะยาน" จากผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเข้ารอบ 4 - 6 เมษายนนี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว), U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะกิจกรรมการประกวดสุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ในโครงการ "ไทยทะยาน" ภายใต้แนวคิด "ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z" พร้อมเปิดนิทรรศการไทยทะยาน การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า โครงการ "ไทยทะยาน" ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีสำหรับการทำงานที่ก่อให้เกิดการเป็นหุ้นส่วนภาคีความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งได้แก่ ภาครัฐ โดยวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) ภาควิชาการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และภาคเอกชน โดยผู้สนับสนุนและวิทยากรที่ได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ศาสตร์ความรู้ทางวิชาการเข้าไปและเพิ่มมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของอว.และรัฐบาล ในการใช้ฐานทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างนวัตกรรมต่อยอดให้เกิดเป็นโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับประเทศไทยของเรา

นิทรรศการ "ไทยทะยาน" ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการฯ ด้วยการนำผลงานของนักศึกษามาจัดแสดงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ รวมถึงเห็นถึงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติไทยผ่านผลงานการสร้างสรรค์ต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

"ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดโครงการ ไทยทะยาน ภายใต้แนวคิด ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z โดยหวังว่าโครงการ "ไทยทะยาน" จะเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ให้กลับมาเชื่อมอดีตและสานต่ออนาคต พร้อมทั้งคิดและลงมือทำเพื่อรักษามรดกของชาติไว้ให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป และเชื่อว่าพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่จะทำให้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยทะยานไปทั่วโลก"

ด้าน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดสุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ "ไทยทะยาน" ในแนวคิด "ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z" จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทย โดยได้รับความร่วมมือ อว, U2T,ธัชชา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยตลอดระยะเวลาการรับสมัครมีนักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวมถึง 683 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา ได้แก่ ผู้เข้าประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงความเป็นไทยร่วมสมัย 10 คน ,ผู้เข้าประกวดเครื่องประดับสะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากล 10 คน ,ผู้เข้าประกวดสื่อจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย 10 คน และ ผู้เข้าประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก 5 กลุ่ม

 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมกิจกรรม Camp hackathon ไทยทะยาน ในวันที่ 6 - 9 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นเวลา 48 ชม. เพื่อรับการอบรม พัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานประกวด พร้อมส่งผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ตามลำดับ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศ 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่เกียรติยศ พร้อมนำผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเข้ารอบมาจัดแสดงนิทรรศการ "ไทยทะยาน" ณ อาคารอาเหนกป้าสงค์ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟปาร์ค เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ พร้อมเพิ่มมูลค่าของผลงานเชิงพาณิชย์ และมุ่งสู่ความเป็นสากลในระดับนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ ผลการประกวด ในแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้

การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายโชติวงศ์ เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณ กมล ยุทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชลสิทธิ์ เขียวเฮียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การออกแบบเครื่องประดับสะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวญาณพันธ์ กันเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวรเชษฐ์ เลิศบัวบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสมแสดงถึงความเป็นไทย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวุฒินันท์ ชาญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวอุไรลักษณ์ บังศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ศรุต เตชะสิริไพบูลย์, วรัญชัย เจริญโชติ, วุฒิชัย บูรณกิตติภิญโญ, ชลลดา ไชยโรจน์วัฒนา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(กัญจน์ชรัตน์ โกอัฐวาพร, มูหำหมัด เจ๊ะเมาะ, กนกกร ศิริรัตน์, เจนนินทร์ จักรชัย, สหรัฐ ทองคุ่ย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

(เกวลิน เวชกามา, ภัทรวรรณ  เหลืองสะอาด , กชพร  อานันทนะ)

ทั้งนี้ นิทรรศการ ไทยทะยาน จะมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "ไทยทะทาน" และผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 6 เมษายน 2565 ณ อาคารอาเหนกป้าสง ช่างชุ่ย ครีเอทีฟปาร์ค เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ https://facebook.com/thaithayarn หรือ Line official : @thaithayarn หรือ Instagram : thaithayarn

ที่มา: เอ็กซ์ตราวาแกนซ่า พีอาร์

อว., U2T, ธัชชา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะ การประกวดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก