อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดงาน Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022 ร่วมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๓๖
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดงาน Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022 ขานรับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า (EV Hub) ในภูมิภาค
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดงาน Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022 ร่วมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า

ด้วยกระแสโลกที่เปลี่ยนไป เมื่อความยั่งยืนเป็นบทใหญ่ของการปรับตัว เทรนด์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีแนวโน้มเติบโตทั่วโลก ในรอบปีที่ผ่านมายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น โดยข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ขยายความในประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจว่า ยอดจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพราะมีปัจจัยบวกในการสนับสนุนจากหลายส่วน เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความสำคัญดังกล่าวทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติ ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) และ การประชุมนานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2022) ครั้งที่ 7 จัดร่วมกับงาน ASEAN Sustainable  Energy Week 2022 (ASEW) เพื่อร่วมกันผลักดันและขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอบสนองอุปสงค์การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการปักหมุดไทยให้เป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (EV Hub)

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "สำหรับประเทศไทย เรามีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยที่ผ่านมาเราได้ทำงานเชิงบูรณาการกับหลากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เพื่อร่วมกันผลักดันโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศแผนพลังงานแห่งชาติ (NEP 2022) โดยทางกระทรวงพลังงานได้ขานรับและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ซึ่งล่าสุด ครม.ได้เห็นชอบแผนนโยบาย [email protected] การตั้งเป้าการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนที่สำคัญของภูมิภาค (EV Hub)

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า "สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) มีแนวทางที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในเรื่องของข้อบังคับ มาตรฐาน และการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยตลอดการทำงานที่ผ่านมาเรามุ่งส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (ZEV) อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) และยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายที่ทางบอร์ดอีวีแห่งชาติได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทาง EVAT ได้ทำงานร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในการจัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) เพื่อร่วมกันนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยานยนต์พลังงานสะอาดมาถ่ายทอด ยิ่งในปัจจุบันความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์รายใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เราเชื่อว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางในการผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยทางสมาคมฯ หวังว่าภายใต้การสนับสนุนของทางภาครัฐและเอกชน จะเกิดการปรับเปลี่ยนสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และเกิดการพัฒนาแบตเตอรี่รวมถึงโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้นในอนาคต"

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า "สำหรับการจัดงาน Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Driving Towards A Sustainable Low Carbon Society With E-Mobility" หรือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยยานยนต์พลังงานสะอาด โดยในครั้งนี้เราได้ยกทัพนวัตกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น แพลตฟอร์มโซลูชั่นทางธุรกิจ , โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน , ระบบการแปลงกำลังไฟฟ้า หรือจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแบตเตอรี่ ตลอดจนสถานีชาร์จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดผู้ซื้อ ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งจากในไทยและต่างประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเกิดการขยายผลในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตต่อไป

"การจัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) ร่วมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 ถือเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า ประเทศไทยเรามีความพร้อมในการสร้างสังคมสะอาดและขานรับต่อการเร่งจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2065 ซึ่งเราหวังว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำของเอเชียในอนาคต" ดร.ทวารัฐ กล่าวทิ้งท้าย

เตรียมพบกับงาน Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022 ที่จะจัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ติดตามข้อมูลการจัดงานเพิ่มได้ที่ www.asew-expo.com

ที่มา: ฮิต ทู พับบลิค

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดงาน Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022 ร่วมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๘ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking January 2023
๑๗:๓๗ PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
๑๗:๐๙ เคทีซีจับมือ 10 โรงแรมลักซ์ชัวรี่ เปิดตัวแคมเปญ Layers of love มอบผ้าพันคอลายพิมพ์พิเศษ ฉลองเทศกาลแห่งความรัก
๑๗:๓๗ LINE MELODY เปิดชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนมกราคม 2566 รับปีใหม่ด้วยแคมเปญพิเศษลุ้นบัตรคอนเสิร์ต Bowkylion Lanta
๑๖:๓๐ มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ ร่วมเป็นครอบครัวมาสด้า มอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าตลอดกุมภาพันธ์
๑๖:๒๒ สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ จัดงาน SF Family Rally ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๑๖:๓๔ ทรู 5G จับมือซัมซุง มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Samsung Galaxy S23 Series สมาร์ทโฟนแห่งปี พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูเท่านั้น เปิดจองแล้วที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์
๑๖:๑๕ FTREIT โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี'66 แข็งแกร่ง! พร้อมจ่ายปันผล 0.1870 บาทต่อหน่วย เล็งทุ่ม 3,500 ล้านลงทุน พื้นที่เช่าเพิ่มเป็น 2.3
๑๖:๔๖ เปอโยต์-จี๊ป ไลอ้อน ออโตโมบิล สยายปีกครั้งใหญ่ ปักหมุดย่านพระราม 5-ราชพฤกษ์ อวดโฉมโชว์รูมทันสมัย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
๑๖:๓๘ บล.ทิสโก้ลุ้น ! เลือกตั้งหนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด