กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทัพนักประชาสัมพันธ์หนุนงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

จันทร์ ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๓
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความรู้ สามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ ผู้ประกอบกิจการใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และขับเคลื่อนภารกิจกองทุนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทัพนักประชาสัมพันธ์หนุนงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพงษ์ กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และขับเคลื่อนภารกิจกองทุนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการอบรม 100 คน จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กองสื่อสารองค์กร และกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ประสานงาน การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565

นายเฉลิมพงษ์ กล่าวต่อว่า การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เป้าหมายให้กู้ยืมเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 30 ล้านบาทประกอบกับมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คือ การลดอัตราดอกเบี้ยกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้คืน การเลื่อนกำหนดวันชำระหนี้ การปลอดเวลาการชำระคืนงวดแรก และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 0 ต่อปี ซึ่งจากผลสำรวจความต้องการกู้ยืมเงิน และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ผู้ประกอบกิจการให้ความเห็นว่า มีการประชาสัมพันธ์และได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย ประกอบกับขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการขอกู้ยืมเงินและการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ปัจจุบันกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากให้ผู้ประกอบการกู้ยืมไปพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรแล้ว ยังให้การอุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับพนักงานอีกด้วย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญ เพื่อจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอกู้ยืมเงิน และการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป นายเฉลิมพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทัพนักประชาสัมพันธ์หนุนงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ