คณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบหลักเกณฑ์การไม่อนุญาตให้บริษัทที่มีลักษณะเป็น "investment company" เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

ศุกร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๓๕
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ โดยไม่อนุญาตให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในลักษณะบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทุกประเภทต่อผู้ลงทุนหรือประชาชน เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน เพื่อป้องปรามไม่ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประกอบธุรกิจในลักษณะการบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) อันเป็นการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (regulatory arbitrage) รวมทั้งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยสรุปดังนี้

(1) กำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้องไม่มีลักษณะเป็น investment company ยกเว้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(2) บริษัทที่ถือว่ามีลักษณะเป็น investment company คือ มีการลงทุนในลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (passive investment) เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ไม่รวมการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือ hedging) และสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น รวมกันเกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ไม่นับรวมการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง เช่น พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่เป็น investment company เงินลงทุนในบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทใหญ่เดียวกัน และเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อให้เกิด synergy ต่อธุรกิจหลักของบริษัท เป็นต้น

(3) กำหนดให้ บจ. ที่มีการลงทุนประเภท passive investment เกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใช้ในการติดตามการลงทุนของ บจ.

(4) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ บจ. ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภทที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและแนวทางการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๑๒ หาดทิพย์ ครองผลงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน ติดอันดับหุ้น ESG100 เป็นปีที่ 5
๑๔:๐๓ บอร์ด TVD อนุมัติลงทุน 2 ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 'นาสเกต รีเทล' สตาร์ตอัพจออัจริยะ และ 'เฟิร์สไมล์'
๑๔:๒๓ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SAP Business One
๑๔:๔๐ พีทัล เสิร์ชคว้ารางวัลไอเอฟ อวอร์ด 2565 ส่งสัญญาณความมุ่งมั่นต่อโปรแกรมสืบค้นรุ่นต่อไป
๑๔:๕๘ สีเดลต้า DPAINTรุกตลาดเคมีก่อสร้าง ตั้งเป้ายอดรวมโต 25%-30% ชี้มาร์จิ้นฟื้น
๑๔:๕๐ ที่สุดแห่งความมันส์แห่งปี แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022 รู้จักโซนใหม่ เสริมความแรงหนึ่งเดียวแลนด์มาร์คคนรักรถแต่ง
๑๔:๓๓ กสิกรไทย แจกฟรี ธีมมินเนี่ยน บน K PLUS พร้อมให้ช้อปสินค้ามินเนี่ยนราคาพิเศษบน K market
๑๔:๒๒ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ปรับภาพลักษณ์ ทรานฟอร์ม สู่ เมย์แบงก์ ยุคใหม่เปิดตัวผู้บริหารนิวเจน เสริมทัพแข็งแกร่ง
๑๔:๐๐ จอยส์ไบโอเปิดตัวชุดตรวจ SARS-COV-2 Antigen Rapid Test ตรวจโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ได้
๑๔:๔๗ WINMED จับมือ NRF ผนึกกำลัง รุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ดังระดับโลก