"กรุงไทยพานิชประกันภัย" คว้ารางวัล "MEA ENERGY AWARDS" พร้อมเดินหน้าธุรกิจที่ใส่ใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศุกร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๓
"MEA ENERGY AWARDS" เป็นรางวัลที่มอบให้กับอาคารประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity Authority : MEA) ปี 2565 นี้ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในนามอาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ คว้ารางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 ด้วยการดำเนินนโยบายที่ตอกย้ำประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบอากาศภายในอาคารที่มีคุณภาพ
กรุงไทยพานิชประกันภัย คว้ารางวัล MEA ENERGY AWARDS พร้อมเดินหน้าธุรกิจที่ใส่ใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) กล่าวถึงจุดเริ่มต้นการเข้าร่วมโครงการ "MEA ENERGY AWARDS" ว่าเกิดจากบริษัทฯ ต้องการเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development โดยเน้นหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ตามกรอบ SDGs ของสหประชาชาติ บนแนวคิดของบริษัทที่ว่า "ก้าวอย่างมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ยั่งยืน" หรือ "Step for Tomorrow Sustainability ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well Being) การรับมือกับสภาวะโลกร้อน (Climate Action) การผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption)

เมื่อการใส่ใจรับผิดชอบต่อสภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กรุงไทยพานิชประกันภัยให้ความสำคัญ จึงได้มีแผนจัดการดูแลอาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของกรุงไทยพานิชประกันภัยตั้งแต่แรกเริ่มก่อสร้างอาคาร

เริ่มต้นดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง กรุงไทยพานิชประกันภัยได้เริ่มก่อสร้างอาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ แห่งนี้ในปี 2552 หรือเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยวางคอนเซ็ปต์การก่อสร้างอาคารให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ตัวอาคารมีการก่อสร้างด้วยการใช้ผนังกระจกโดยรอบ เพื่อให้มีแสงธรรมชาติส่องถึงเข้ามาภายในอาคารทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบจัดการอากาศหมุนเวียนภายในอาคาร รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่บริษัททำอย่างต่อเนื่องเช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในบางพื้นที่ของอาคารให้เป็นหลอดประหยัดไฟอัตโนมัติ และเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED T5 ที่ประหยัดกว่าหลอดประเภทอื่นประมาณ 40 - 50 % ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการลดการใช้พลังงานแก่พนักงานหรือผู้ใช้อาคารให้ร่วมกันประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง มีการวัดค่า PM 2.5 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่องความสะอาดอาคาร กำจัดฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาที่อาจกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและผู้ใช้อาคาร มุ่งเน้นให้มีการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ กรุงไทยพานิชประกันภัย ยังนำแนวคิดแผนพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development ที่ได้วางแผนโครงการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การลดใช้พลังงานในปี 2565 ในหลากหลายแนวทาง เช่น สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เช่น ใช้รถไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาต่าง ๆ

ขณะเดียวกันกรุงไทยพานิชประกันภัยมีเป้าหมายในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมุ่งเน้นการ เติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน "Step for Tomorrow Sustainability" ขับเคลื่อนธุรกิจบนรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่ง โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมกับเดินหน้าสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ด้วยการดำเนินตามนโยบายที่วางไว้

ส่วนการรับมือกับสภาวะโลกร้อน (Climate Action) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติ การเปลี่ยนรูปแบบการกระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญคือ ก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในการ ลด ละ เลิกการใช้ทรัพยากรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติได้ดีขึ้น ตลอดจนการลงทุนในองค์กรวิสาหกิจที่ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ยังตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well Being) โดยการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ทุกวัย บริษัทฯ ได้พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาการให้บริการ เพื่อดูแลลูกค้าและยังให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย กลุ่มลูกค้าเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงการประกันภัยประเภทต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวได้ อย่างไรก็ตามการผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production) สามารถบริโภคแบบรักษ์โลกได้ เพื่อส่งให้คนรุ่นลูก รุ่นหลาน ของเรายังได้มีกินมีใช้กันต่อไปในอนาคต

"รางวัล "MEA ENERGY AWARDS" ถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของกรุงไทยพานิชประกันภัย ที่ได้รับรางวัลนี้อีกครั้ง โดยครั้งแรกได้รับเมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการรักษาคุณภาพและความใส่ใจต่อการบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้อาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ ยังเป็นอาคารที่ได้มาตรฐานในการประหยัดพลังงานมาโดยตลอด" ดร. พงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติม

กรุงไทยพานิชประกันภัยยืนยันเดินหน้าสนับสนุนทุกกิจกรรมที่สามารถช่วยดูแลโลกและสังคมส่วนรวมให้เกิดการพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ที่มา: บียอนด์ โซลูชันส์

กรุงไทยพานิชประกันภัย คว้ารางวัล MEA ENERGY AWARDS พร้อมเดินหน้าธุรกิจที่ใส่ใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๐ ก.ย. ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำรา สัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝัน สู่การเป็น Honda Smart Idol
๓๐ ก.ย. อาเจไทย ชู อมายู ในงาน FHA Expo 2022 สิงคโปร์ มุ่งผลักดันผลผลิตจากเกษตรกรไทยสู่ตลาดเอเชียและอเมริกา
๓๐ ก.ย. อาร์มาเซล เปิดศูนย์ประสบการณ์ลูกค้าแห่งแรกในสิงคโปร์
๓๐ ก.ย. เปิดประสบการณ์ เชฟเทเบิล แบบ ถึงพริก ถึงแกง กับ Po Concept Dining เชียงใหม่
๓๐ ก.ย. เมซอง แบร์เช่ ปารีส ส่งมอบขวดน้ำหอมในโครงการ From Bottle to Energy ปีที่ 4
๓๐ ก.ย. TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock
๓๐ ก.ย. ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด 2 Festivals สุดยิ่งใหญ่ สองบรรยากาศส่งท้ายปี
๓๐ ก.ย. ผมขาวก่อนวัย สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพ By Catherine
๓๐ ก.ย. อะบิลิตี ไดอะบีทิส โกลบอล โครงการศึกษาทดลองสำคัญในด้านการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๓๐ ก.ย. เคทีซีผนึกมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ คิกออฟ โครงการ KTC Offer จัดคอร์สปันความรู้ ชีวิตดี.เริ่มต้นที่การวางแผนทางการเงิน