เครือข่ายสื่อเคเบิลท้องถิ่น จัดทัพพัฒนาศักยภาพ สู่ "ต้นแบบเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง" นำร่อง 5 พื้นที่

พฤหัส ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๓๓
เครือข่ายสื่อเคเบิลท้องถิ่น จัดทัพพัฒนาศักยภาพ สู่ "ต้นแบบเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง" นำร่อง 5 พื้นที่ เพื่อทำงานร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ดึงค่านิยม "คนบ้านเดียวกัน" สื่อสารรณรงค์สร้างความรู้เท่าทัน ไม่ดื่ม ไม่สูบ  ไม่พนัน และมีจิตสำนักสร้างความปลอดภัยทางถนน
เครือข่ายสื่อเคเบิลท้องถิ่น จัดทัพพัฒนาศักยภาพ สู่ ต้นแบบเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง นำร่อง 5 พื้นที่

โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงสู่ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  , สถานีโทรทัศน์ Cable  Channel 37HD ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด ได้จัดงาน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายสื่อสุขภาวะ"  โดยมีผู้บริหาร สสส. ผู้บริหารจากสถานีข่าวเคเบิลท้องถิ่นกว่า 10 สถานี และผู้แทนจากภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสังคม เข้าร่วมงาน เพื่อประสานความร่วมมือ ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย ภายใต้แนวคิด "สร้าง" นำ "ซ่อม" โดยนำจุดแข็งของ "สื่อเคเบิลท้องถิ่น" เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ มีความเท่าทันต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การลด ละ เลิกจากบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการพนัน รวมทั้งมีจิตสำนักในการขับขี่อย่างปลอดภัย

นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการกองทุนสนับสนุนกสารสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวถึงพลังของเครือข่ายสื่อสุขภาวะ ว่า "การสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสังคม สสส. ไม่สามารถทำงานนี้ได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยกระบวนการทำงานเชื่อมประสานใน 3 ส่วน คือ (1) ส่วนของนโยบายหรือวิชาการ ที่เป็นมาตรฐานการอยู่ (2) ส่วนของการขับเคลื่อนและรณรงค์ของภาคีเครือข่าย สสส. เพี่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม และ (3) ส่วนของเครือข่ายสื่อ โดยเฉพาะ "สื่อเคเบิลท้องถิ่น" ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นกระบอกเสียง หรือตัวแทนของชุมชนที่จะค้นหาความจริง นำเสนอความถูกต้อง และสร้างทัศนคติที่ดี อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่-ยาสูบ-ยาเสพติด รวมทั้งให้มีความรู้เท่าทันและเอาตัวรอดจากปัญหาการพนัน และมีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย ดังนั้นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะขยายฐานการสื่อสารประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงลงสู่ชุมชนได้มากขึ้น ส่งผลให้งานขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะมีฐานของสังคมที่เข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากท้องถิ่น"

นายบำรุง วสันตกรณ์ ประธานกรรมการนโยบาย บริษัท ไทย บอรดแคสติ้ง จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "ในยุคของการหลอมรวมสื่อ สื่อเคเบิลเองก็ต้องมีการปรับตัวตาม ที่ผ่านมาเคเบิลทีวี เป็นสื่อที่อยู่ในความคาดหวังของพี่น้องในชุมชน เพราะสามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของชาวบ้าน อีกทั้งมีความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดียวกันระหว่างชุมชนกับสื่อ เคเบิลทีวีจึงเป็นสื่อยอดนิยมของชาวบ้าน แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงเคเบิลทีวีหลายแห่งต้องมีการควบกิจกรรมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดในวงการสื่อครั้งนี้ แกนนำสถานีเคเบิลนำร่องทั้ง 5 แห่ง คือ บริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด , บริษัท โฮมเคเบิลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด , บริษัท สุชาติ เทเลคอม จำกัด , บริษัท สินธิวา อยุธยา จำกัด , และบริษัท ลิเนียร์ เคเบิล จำกัด นับเป็นเครือข่ายเคเบิลที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาสู่ 'ต้นแบบเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง' ที่พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อขับทำงานสื่อสารประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสังคม สร้างค่านิยมการป้องกันและส่งเสริม ให้คนไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน ขับขี่ด้วยความปลอดภัย ด้วยองค์ความรู้ที่รอบด้าน และข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของสถานีข่าวเคเบิล มีผู้บริหารที่หนุนเสริมทั้งกำลังคนและอุปกรณ์ เพื่อสร้างสรรค์ข่าว / รายการ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และที่สำคัญมีบุคลากร คนเคเบิล ที่พร้อมเติบโตเป็นนักสื่อสารสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับพี่น้องในชุมชน"

ด้าน นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาเครือข่ายสื่อฯ ว่า "การร่วมพลังของแกนนำสถานีข่าวสุขภาวะที่เติบโตมาจากสถานีข่าวเคเบิลท้องถิ่น นับเป็นช่องทางการสื่อสารสำคัญในการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ลบภาพมายาคติที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเสี่ยง อีกทั้งเพื่อทำงานสู้กับกระแสการสื่อสารการตลาดของเหล้า บุหรี่ และพนัน ที่เจาะกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น การสร้างภูมิรู้ให้ลงไปที่ยังรากฐานของชุมชน ด้วยการนำเสนอข่าว / รายการ หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมการรณรงค์ในชุมชนจากเครือข่ายสื่อเคเบิล ที่พัฒนามาสู่เครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง จึงเป็นงานหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของ สสส. และภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงได้ดีอีกทางหนึ่ง"

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงการพัฒนาสถานีข่าวเคเบิลท้องถิ่นสู่ 'ต้นแบบเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง' ในพื้นที่นำร่อง 5 แห่งเท่านั้น โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงสู่ชุมชน และ สถานี Cable Channel 37HD ยังได้หนุนเสริมให้สถานีข่าวเคเบิลอีกกว่า 10 สถานีทั่วประเทศ เข้าสู่กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประเด็น เชิงเทคนิค และการสร้างสรรค์พัฒนาสื่อ ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย เพื่อเติบโตสู่การเป็นต้นแบบเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงในอนาคต

ที่มา: ดับเบิ้ลดี มีเดียพลัส

เครือข่ายสื่อเคเบิลท้องถิ่น จัดทัพพัฒนาศักยภาพ สู่ ต้นแบบเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง นำร่อง 5 พื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๙ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ฝ่าทุกวิกฤต ยืนหนึ่งแบรนด์ยอดนิยมของคนไทย
๑๖:๔๖ วว. โชว์ผลงานพัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ พืชสกุลไทร ต้อนรับ อนุกรรมการ สคร. ในโอกาสประชุมตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ
๑๖:๐๕ 3 โรงแรมของรอยัล คลิฟ คว้ารางวัล Agoda Customer Review Award 2022 การันตีคุณภาพและการบริการที่โดดเด่น
๑๖:๔๙ ชัยวุฒิ ลุยต่อจัดระเบียบสายสื่อสาร จ.หนองคาย
๑๖:๐๔ แฮปปี้ แอดดี้ จัดโปรโมชั่น 8.8 Online Sale
๑๖:๓๒ NT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร ดีอีเอส และ
๑๖:๑๙ ม.มหิดลภูมิใจ MUIDS บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้100%
๑๖:๐๖ ชัยวุฒิ ลุยต่อจัดระเบียบสายสื่อสารจ.อุดรธานี
๑๕:๒๓ The Balvenie (เดอะ บัลเวนี) เปิดตัว The Makers Project ในความร่วมมือกับ ยูน ปัณพัท เพื่อเปิดโลกแห่งคุณค่าและถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่
๑๕:๑๗ สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ สาขาการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 30