ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) เริ่มซื้อขาย 7 ก.ค. นี้

พุธ ๐๖ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๓๔
บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 7 ก.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,120 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BLESS"
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) เริ่มซื้อขาย 7 ก.ค. นี้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BLESS" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

กลุ่มบริษัท BLESS ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย แบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม Low rise ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้ชื่อโครงการ Blessington, Mellizo Park, Bless Town, Blessity Park, Bless Ville และ Bleisure มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน และกลุ่มครอบครัวขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท เบล็ส แอสเสท จำกัด และบริษัท เบล็ส บิลด์ จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีโครงการทั้งหมด 15 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ปิดการขายแล้ว 6 โครงการ มูลค่ารวม 2,294 ล้านบาท โครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย 8 โครงการ มูลค่ารวม 5,469 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่จองและทำสัญญาแล้ว 367 ล้านบาท และคงเหลือพร้อมขาย 2,970 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 1 โครงการ มูลค่า 720 ล้านบาท

BLESS มีทุนชำระแล้ว 400 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 600 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 150 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 30 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 20 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 280 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,120 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 15.61 เท่า คำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 71.73 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 20 ปี และความเชื่อมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยให้ทุกครอบครัวมีความสุขตลอดเวลา

ที่ได้อยู่ในโครงการ โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

BLESS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มโกวิทจินดาชัย ถือหุ้นรวม 40.19% กลุ่มสุขเจริญไกรศรี ถือหุ้นรวม 31.50% นายพีรนัฎฐ์ ตันติพจน์ ถือหุ้น 3.75% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bagroup.co.th และ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๗ อพท. ส่งมอบโล่รางวัล PATA ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖:๔๗ Condo-Backed Token ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน
๑๖:๑๐ KKP ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา ระดมของขวัญจากทั่วองค์กร สร้างรอยยิ้มให้น้องผู้ด้อยโอกาส
๑๖:๓๒ EXIM BANK ออกบูทงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 5 จ.สงขลา
๑๖:๔๒ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป คว้ารางวัลองค์กรยอดนิยม ที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2566 จาก Work Venture 2
๑๖:๐๗ ไอคอนสยาม เชิญชมนิทรรศการงานศิลปะ The Spectacles in My Mind ภาพที่เห็นในใจฉัน ตั้งแต่วันนี้ - 12 กุมภาพันธ์
๑๖:๕๘ WP พร้อมผงาด!
๑๖:๕๔ ซิตี้แบงก์ ร่วม IATA เปิดตัว IATA Pay ดิจิทัลเซอร์วิสใหม่ เพื่อการชำระค่าตั๋วเครื่องบินที่สะดวก รวดเร็ว
๑๖:๔๑ รัฐบาลชาร์จาห์ยกย่องพันธมิตรต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานไจเทกซ์ โกลบอล 2565 ด้วยโล่ประกาศเกียรติคุณ NFT ที่ใช้เทคโนโลยี SBT
๑๖:๓๕ AWC คว้ารางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2022 ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของไทย ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์