วช. ห่วงใยสังคม ดัน "การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม" เมืองสีเขียว

อังคาร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๕๐
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม"ภายใต้โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เชื่อมโยงกับทิศทางของประชาคมโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ zoom meeting
วช. ห่วงใยสังคม ดัน การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เมืองสีเขียว

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ เป็นหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 "การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม" ของโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 6 หลักสูตร โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมแก่นักวิจัยให้มีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งให้ความสำคัญกับทิศทางของทั้งในระดับภูมิภาค ระดับนานาประเทศ และยังเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาการวิจัยและมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วช. ให้ความสำคัญในการสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้ลักษณะรูปแบบบูรณาการ ตลอดจนนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เพื่อออกแบบงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ จึงได้มีการดำเนินการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สร้างความรู้ความเข้าใจด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหา และความต้องการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า หลักสูตรในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรการวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจาก มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับแผนต่าง ๆ ของประเทศและของโลก หน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต้องการงานวิจัยเข้าไปเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทีมนักวิจัยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกัน และในอนาคตจะมีการสานต่อองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อันจะนำไปสู่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยการบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ การอบรมมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) หลักสูตรการวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 3) หลักสูตรการวิจัยด้านสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) หลักสูตรการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 5) หลักสูตรการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ และ 6) หลักสูตรการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยจัดผ่านระบบ zoom meeting ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2565 อบรมหลักสูตรละ 3 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรและนักวิชาการชั้นนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ได้รับการยอมรับในระดับเชิงพื้นที่สู่ระดับสากลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วช. ห่วงใยสังคม ดัน การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เมืองสีเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๒๑ เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5 ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน
๑๘:๕๐ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ PPPGC
๑๘:๒๐ มิวเซียมสยาม ชวนรองผู้ว่าฯ กทม. และ The Cloud ร่วมแชร์มุมมอง ในงานเสวนาออนไลน์เรื่อง 108 เรื่องมิวเซียม กับ
๑๗:๒๗ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์
๑๗:๒๖ วว. /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมมือวิจัยวิทย์สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ประเทศ
๑๗:๑๒ วช. จับมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Wellness Hub กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่
๑๗:๔๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร
๑๗:๐๓ วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี
๑๗:๕๖ Opensignal เผยรายงาน 5G Global Mobile Network Experience Awards 2022
๑๗:๓๕ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวด PACIFIC POWER KIDS CONTEST 2022