ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565

พุธ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๒๘
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ

สืบเนื่องจากการที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้พระราชทานเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์ แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้สำเร็จเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนการผลิตตัวยาเคมีและชีววัตถุ เพื่อนำไปผลิตเป็นตำรับยาสำหรับการใช้ในประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงกราบทูลเชิญ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานคณะกรรมการ

ในการประชุมครั้งแรกนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาตัวยาโมลนูพิราเวียร์ของคณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมี 2 แนวทาง คือแนวทางที่ 1: อาศัยสารเคมีเพียงอย่างเดียว Chemical route) ซึ่งเป็นวิธีการสังเคราะห์ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พัฒนาขึ้นเอง โดยไม่ได้อาศัยข้อมูลจากที่มีการตีพิมพ์แล้ว แนวทางที่ 2: การใช้เอนไซม์ที่ตรึงบนวัฏภาคของแข็ง (enzymatic route) ซึ่งแนวทางที่ใช้เอนไซม์นั้นสามารถทำได้โดยมีจำนวนขั้นตอนน้อยกว่า มีของเสียจากปฏิกิริยาน้อยกว่าและการเลือกใช้เอนไซม์ยังเป็นการนำเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของรัฐบาล กล่าวคือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พร้อมจะร่วมทำการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำแนวทางที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ในการผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ในระดับอุตสาหกรรม

ที่ประชุมได้พิจารณาหารือการวางแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น องค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น จากนั้นองค์การเภสัชกรรมได้เสนอโครงการความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบโมลนูพิราเวียร์ และคัดเลือกวิธีสังเคราะห์โดยการใช้ Enzyme processes ที่คณะนักวิจัยของสถาบันได้วิจัยพัฒนากระบวนการและเทคนิค โดยการใช้ Enzyme ซึ่งให้ผลดีระดับ Lab scale แต่ยังมีความแตกต่างบางประการกับวิธีที่องค์การเภสัชกรรมทำกับสวทช. อยู่บ้าง จึงจะนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อ เปรียบเทียบวิธีการหรือผลผลิต ให้ได้ Process ที่ดีที่สุดสำหรับการสังเคราะห์นี้ สำหรับการผลิตไปสู่ระดับ Pre pilot และ Pilot scale นั้น องค์การเภสัชกรรมจะให้ความร่วมมือในการจัดหา Facility ที่จะขยายกำลังการสังเคราะห์ให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อย่างเร่งด่วน แผนการดำเนินโครงการระหว่างองค์การเภสัชกรรมและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะเริ่มจากเดือนสิงหาคมปีนี้ จนถึงปี 2567

สำหรับเรื่องแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ ระหว่าง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขนั้น องค์การเภสัชกรรมได้เสนอแผนการดำเนินงานในเรื่องยาชีววัตถุ และเสนอแนวทางความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คือ การอบรมพัฒนาบุคลากรให้กับองค์การเภสัชกรรม และความร่วมมือในการคัดเลือกและพัฒนายา องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงเสนอชื่อตัวยา 2 ชนิด ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นแบบสำหรับการผลิตยาชีววัตถุ ซึ่งมีชื่ออยู่ในรายชื่อยาชีววัตถุที่องค์การเภสัชกรรมได้พิจารณามาแล้ว 9 ชนิด

หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะสามารถดำเนินการขยายขนาดการผลิตสู่ขนาดการผลิตจริงที่ 1000 ลิตร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พร้อมที่จะพัฒนายาทั้ง 2 ชนิดนี้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้จริง ซึ่งความร่วมมือนี้สามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างมหาศาล

เพื่อความสำเร็จลุล่วงในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดนี้ จึงมีการแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการ 2 คณะ โดยมีประธานร่วมในคณะอนุกรรมการจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเคมี และ คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ที่มา: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๘ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking January 2023
๑๗:๓๗ PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
๑๗:๐๙ เคทีซีจับมือ 10 โรงแรมลักซ์ชัวรี่ เปิดตัวแคมเปญ Layers of love มอบผ้าพันคอลายพิมพ์พิเศษ ฉลองเทศกาลแห่งความรัก
๑๗:๓๗ LINE MELODY เปิดชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนมกราคม 2566 รับปีใหม่ด้วยแคมเปญพิเศษลุ้นบัตรคอนเสิร์ต Bowkylion Lanta
๑๖:๓๐ มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ ร่วมเป็นครอบครัวมาสด้า มอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าตลอดกุมภาพันธ์
๑๖:๒๒ สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ จัดงาน SF Family Rally ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๑๖:๓๔ ทรู 5G จับมือซัมซุง มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Samsung Galaxy S23 Series สมาร์ทโฟนแห่งปี พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูเท่านั้น เปิดจองแล้วที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์
๑๖:๑๕ FTREIT โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี'66 แข็งแกร่ง! พร้อมจ่ายปันผล 0.1870 บาทต่อหน่วย เล็งทุ่ม 3,500 ล้านลงทุน พื้นที่เช่าเพิ่มเป็น 2.3
๑๖:๔๖ เปอโยต์-จี๊ป ไลอ้อน ออโตโมบิล สยายปีกครั้งใหญ่ ปักหมุดย่านพระราม 5-ราชพฤกษ์ อวดโฉมโชว์รูมทันสมัย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
๑๖:๓๘ บล.ทิสโก้ลุ้น ! เลือกตั้งหนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด