เดินเรื่องด้วยภาพ... มจพ. ไหว้ครู ประจำปี 2565

จันทร์ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๙
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มจพ. กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขต ปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน
เดินเรื่องด้วยภาพ. มจพ. ไหว้ครู ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ รศ. ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานสวัสดิการ ประธานในพิธีไหว้ครู ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 มจพ. ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละคณะ จำนวน 12 ราย และมอบโล่และเกียรติบัตร

รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตร ผู้นำนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2564 ในการอุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน จำนวน 10 ราย

จากนั้นจะเป็นการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการตัดสินประกวดพานไหว้ครู มีจำนวนรางวัล 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

  • รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทกราฟิก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบรางวัล ประเภทสวยงามรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สภานักศึกษา และ รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ องค์การนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ให้เกียรติมอบรางวัล ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๓ ก.ย. กสิกรไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 - Thailand region ชูกลยุทธ์บริหารคน สร้าง Possibility to Make an
๒๓ ก.ย. The Data Master หลักสูตรสะท้านวงการ ปั้นนักวิทยาศาตร์ข้อมูลสร้างรายได้ 6 หลักต่อเดือน สอนตั้งแต่ต้นจนหางานให้ การันตีจากผู้เชี่ยวชาญ iBOTNOI, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ xLab
๒๓ ก.ย. SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่า - ภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๒๓ ก.ย. LINE MAN Wongnai สนับสนุน Clean Up The World Day รวมพลังพนักงาน ไรเดอร์ ผู้ใช้บริการ ลดปริมาณขยะ-คืนความสะอาดสู่ลำคลองและชายหาด
๒๓ ก.ย. หัวเว่ยจับมือมูลนิธิอาเซียนจัดงานประชุมสุดยอด Asia Pacific Digital Talent Summit
๒๓ ก.ย. LINE MAN Wongnai นำทีมพนักงาน-ไรเดอร์คืนความสะอาดสู่ลำคลอง ร่วมป้องกันน้ำท่วมเนื่องในวัน Clean Up The World
๒๓ ก.ย. SUSUNN ยกทีมร่วมให้คำแนะนำแนวการบริหารการจัดการพลังงานทดแทน ต่อยอดการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK
๒๓ ก.ย. ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) คว้า 2 รางวัล HR ระดับเอเชีย ตอกย้ำความสำเร็จกลยุทธ์ Employer Branding ที่ทำให้ SBFT
๒๓ ก.ย. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ในการขนสินค้า
๒๓ ก.ย. โฮมโปร ผนึกกำลัง กสิกรไทย หนุนสร้างสังคมสีเขียว แจกโปรรักษ์โลกผ่านสินเชื่อบ้าน Green Zero เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ ประหยัดไฟ รับดอกเบี้ย 0% นาน 3