ครั้งแรก !! เปิดตัว แบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CT Thailand by DASTA หวังชูการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไทยสร้างรายได้และความสุขสู่ชุมชน

จันทร์ ๐๘ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๐๓
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดตัวแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CT Thailand by DASTA) หวังสร้างแรงบันดาลใจแบบไทยๆให้เกิดมูลค่า ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
ครั้งแรก !! เปิดตัว แบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CT Thailand by DASTA หวังชูการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไทยสร้างรายได้และความสุขสู่ชุมชน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท. เล็งเห็นความสำคัญของการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้บุกเบิกและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อเนื่องกว่า 10 ปี ล่าสุดได้เปิดตัว แบรนด์ CT Thailand by DASTA ขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเสริมภาพลักษณ์ อพท. ในฐานะสินค้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

ที่ผ่านมา อพท. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท. ที่เรียกว่า 3S ได้แก่ การออกแบบเรื่องราว (Storytelling) การออกแบบกิจกรรมให้เกิดอรรถรส (Senses) และการออกแบบลีลาการนำเสนอ (Sophistication) และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ CT Thailand by DASTA ขึ้นเพื่อมาเติมเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

ปัจจุบัน อพท. ได้พัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กว่า 26 กิจกรรมในพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 26 ชุมชน พร้อมกันนี้ยังพัฒนาปราชญ์ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีค่าอย่างยิ่งของแผ่นดิน ให้เป็นเพื่อเป็นตัวแทน (Brand Ambassador) สื่อสารแบรนด์ CT Thailand by DASTA ในการถ่ายทอดเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จา

ประสบการณ์จริง นำร่องจำนวน 5 ชุมชน ได้แก่
1) กิจกรรมออกแบบผ้ามัดหมี่ทอมือ ชุมชนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2) กิจกรรมพระพิมพ์ดินเผาสุโขทัย บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
3) กิจกรรมปั้นและเขียนลายสังคโลก โมทนาเซรามิก จังหวัดสุโขทัย
4) กิจกรรมโคมมะเต้า ชุมชนม่วงตื๊ด จังหวัดน่าน
5) กิจกรรมเขียนตั๋วเมือง ชุมชนในเวียง จังหวัดน่าน

นอกเหนือจากนี้ อพท.ได้ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริงและกรณีศึกษาที่หลากหลายสกัดออกมาเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า "คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" ซึ่งถือเป็นคู่มือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เล่มแรกของโลก โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ เกร็ก ริชาร์ดส (Greg Richards) ผู้ริเริ่มและให้คำนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คนแรกของโลกมาร่วมเป็นผู้เขียนในคู่มือเล่มนี้ด้วย

ทั้งนี้ อพท. พร้อมเป็น และพร้อมเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา เผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชนและภาคีเครือข่าย และยินดีให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด เพื่อสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน นำไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูง และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป ผ่านแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ CT Thailand by DASTA เพื่อให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

"จากวิกฤติสถานการณ์โควิด พบว่า การท่องเที่ยวในประเทศคึกคักมากขึ้น นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับคนในท้องถิ่น และทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆ เที่ยวกลุ่มเล็กลง ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่แออัด และคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงถือเป็นโอกาส และตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤติโควิด ดังนั้นการพัฒนาและเปิดตัวแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ อพท. ใช้ในการเติมเต็มศักยภาพของชุมชนให้เกิดมูลค่าทางการท่องเที่ยว สร้างรายได้และกระจายผลประโยชน์ในชุมชน ให้ชุมชนภาคภูมิใจและหวงแหนในสิ่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่า ภูมิปัญญา ศิลปะ หัตถกรรม อาหาร และการแต่งกาย " ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้ อพท. ได้จัดกิจกรรมพร้อมเวทีเสวนาเปิดตัวแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CT Thailand by DASTA) ขึ้น ภายใต้แนวคิด "แรงบันดาลใจ แรงบันดาลไทย" โดยมีภาคีเครือข่ายชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานด้านตลาดการท่องเที่ยว และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 100 รายเข้าร่วม สำหรับผู้สนใจรายละเอียดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สามารถรับชมเสวนาออนไลน์เปิดตัวแบรนด์ CT Thailand by DASTA ย้อนหลังได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ DASTA Thailand หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เวปไซต์ www.dasta.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 023573580-7 ต่อ 309

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ครั้งแรก !! เปิดตัว แบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CT Thailand by DASTA หวังชูการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไทยสร้างรายได้และความสุขสู่ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๒ ก.ย. หงษ์ลี่ ออโต้ พาร์ท (ไทยแลนด์) ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
๒๒ ก.ย. ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินเตรียมร่วมงานฟินเทค ฟอร์เวิร์ด ประจำปี 2566 ที่บาห์เรน
๒๒ ก.ย. หัวเว่ยเร่งการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ระบบอัจฉริยะด้วยเครือข่ายซิงเหอ
๒๒ ก.ย. ไทวัสดุเพิ่มแผนขนส่งสินค้าด้วยรถอีวีทรัค กระจายสู่ 60 สโตร์ปี 66 เจ้าแรกในไทยที่ใช้ระบบพ่วงแม่ลูก พร้อมเดินหน้าสู่เน็ตซีโร่ -
๒๒ ก.ย. 'โอสถสภา' ประกาศภารกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมพลังรักษ์โลกจากทุกภาคส่วน เปิดเวทีเสวนาต่อยอดความร่วมมือ
๒๒ ก.ย. DBSV จัดสัมมนา ปรับกลยุทธ์ จับเทรนด์ลงทุน หุ้นไทย-เทศ พร้อมเปิดตัว DBSV mTrading Thailand
๒๒ ก.ย. วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พัฒนาเยาวชน การศึกษา และการวิจัย
๒๒ ก.ย. คณะ ITD มจพ. นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา
๒๒ ก.ย. แอสเซทไวส์ ผนึก บุญถาวรไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์ มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกบ้าน AssetWise Club เติมเต็มความสุขในการอยู่อาศัย
๒๒ ก.ย. รมว.พิพัฒน์ มอบกรมพัฒน์ จัดทีมช่างช่วยเหลือประชาชน จ.เพชรบูรณ์ ซ่อมพาหนะบรรเทาทุกข์หลังน้ำป่าไหลหลาก