"สมาคมธนาคารไทย" ประกาศเจตนารมณ์ด้าน ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จันทร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๑๖
สมาคมธนาคารไทย ประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Declaration) เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนร่วมกันของอุตสาหกรรมธนาคาร โดยมุ่งแก้ปัญหาเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน การประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคการธนาคารไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการธนาคารที่ยั่งยืน หลังร่วมวางรากฐานกรอบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมธนาคาร ตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ และหลักการธนาคารที่รับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ
สมาคมธนาคารไทย ประกาศเจตนารมณ์ด้าน ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายใต้เจตนารมณ์ดังกล่าว สมาคมธนาคารไทยได้กำหนดแนวทางสำคัญเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาสใหม่ ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมและการจัดการปัญหาความไม่เสมอภาค ทั้งนี้ ภาคการธนาคารพร้อมสนับสนุนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น บนเส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและพันธกิจของประเทศที่มีต่อความตกลงปารีส โดยธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการตามแนวทางสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

1) ธรรมาภิบาล : มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับคณะกรรมการ โดยกำหนดภาระและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
2) ยุทธศาสตร์ : บูรณาการพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและกำหนดกรอบด้านการเงินที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนเพื่อให้ประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างราบรื่น
3) การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล : ผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไว้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
4) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน : ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน
5) การสื่อสาร : สื่อสารและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
6) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน : พัฒนาระบบการติดตามและการรายงานที่สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลของประเทศไทยและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับสากล

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของสมาคมธนาคารไทยในวันนี้ ได้ย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารพาณิชย์ไทยในการผนวกรวมมิติด้านความยั่งยืน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและการดำเนินธุรกิจของภาคการเงิน โดยกำหนดแผนดำเนินงาน กรอบเวลา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นมาก ซึ่งสอดรับกับแนวนโยบายของ ธปท. ที่ได้จัดทำทิศทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย ทั้งนี้ ธปท. พร้อมสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตบนพื้นฐานของความยั่งยืน มีความราบรื่นและทันการณ์

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการสมาคมธนาคารไทย CEO Co-sponsor ด้าน Sustainability ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในนามสมาคมธนาคารไทยว่า ในฐานะตัวกลางทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ สมาคมธนาคารไทยตระหนักถึงความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน ซึ่งเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลนี้ เน้นย้ำให้เห็นถึง ความตั้งใจอันแน่วแน่ของภาคธนาคารไทยที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อนำพาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยสมาคมฯ และธนาคารสมาชิกจะร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ อีกมากในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน

สมาคมธนาคารไทย ขอให้คำมั่นที่จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยความโปร่งใสและยืดหยุ่น เพื่อให้การทำงานระหว่างธนาคารสมาชิกสอดประสานบนมาตรฐานเดียวกันภายใต้หลักการ "ปฏิบัติตามให้มากที่สุดหรือชี้แจงเหตุผลในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้" (Comply or Explain) โดยจะจัดทำคู่มือที่ระบุรายละเอียดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กรอบเวลา และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อไป

ที่มา: สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย ประกาศเจตนารมณ์ด้าน ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ พ.ค. เคทีซีร่วมกับมาสเตอร์การ์ดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ไกด์บุ๊ค KTC Culinary Collective เล่ม 3 ณ ร้านอัคนี
๒๖ พ.ค. บจ. mai รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/ 2566 ยอดขายรวม 52,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%
๒๖ พ.ค. บจ. ไทย ไตรมาส 1/2566 ยอดขายเติบโตดีจากการเปิดประเทศ
๒๖ พ.ค. เจมาร์ท โมบาย บุกงาน 0110 Asia Techland 2023 ตอกย้ำกลยุทธ์การเป็น Gadget Destination
๒๖ พ.ค. ก.ล.ต. สนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๖ พ.ค. GGC เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ส่งสัญญาณ ครึ่งปีแรกธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ฟื้นตัว
๒๖ พ.ค. ททท. จับมือ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience เตรียมผลักดันประเทศไทยสู่ World Best Film
๒๖ พ.ค. คาราบาวกรุ๊ป ยกทัพสินค้าทั้งนอกประเทศและในประเทศ ร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ระดับโลก
๒๖ พ.ค. Spotify ปรับโฉมเพลย์ลิสต์ อินดี้ศาสตร์ (Indieology) โหมกระแสเพลงอินดี้ให้ฮอตฮิตในไทย
๒๖ พ.ค. CRG ส่งเมนูเด็ด จาก Yoshinoya และ Tenya บอกเลยสาวก อูด้ง ห้ามพลาด!!