ส.อ.ท. จับมือ กระทรวงพลังงาน จัดงาน Energy Symposium 2022 ฝ่าวิกฤตพลังงาน

จันทร์ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๘
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2022 ภายใต้หัวข้อ"การปรับตัว และความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมไทย ต่อวิกฤตพลังงานโลก" ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบนโยบายด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนข้อมูลการส่งเสริมด้านพลังงานจากหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมให้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการแข่งขันในระดับประเทศ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชน
ส.อ.ท. จับมือ กระทรวงพลังงาน จัดงาน Energy Symposium 2022 ฝ่าวิกฤตพลังงาน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้กล่าวถึง การปรับตัว และความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมไทย ต่อวิกฤตพลังงานและวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ส.อ.ท. ได้วางแผนการขับเคลื่อนทั้ง First Industries อุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวโน้มสูงมากที่จะเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนั้น ส.อ.ท. ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ONE F.T.I. มีเป้าหมายร่วมกันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วย One Vision, One Goal and One Team ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ เข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy) ไปพร้อมกัน

  1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยสอท ได้จัดทำ Smart Agriculture Industry หรือ SAI in the City มุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เป็นสำคัญ
  2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) : ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และไม่ให้เกิดของเสีย หรือลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero-Waste)
  3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) : การทำโครงการอุตสาหกรรมเมืองน่าอยู่ (Eco Factory) เพื่อให้ชุมชนกับอุตสาหกรรมอยู่รวมกันได้ ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานสะอาด พัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด มุ่งเน้นการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ โดยกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความตึงเครียดวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ตลาดกังวลต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก จากการคว่ำบาตรธุรกรรมทางการเงิน และบริษัทพลังงานหลายแห่งระงับการลงทุนในรัสเซีย ประกอบกับกลุ่มโอเปกพลัสที่ยังคงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 400,000 บาร์เรล/วัน ในแต่ละเดือน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ขึ้นสูงในรอบ 14 ปี ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก ขณะที่สถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลกก็ปรับเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับราคาก๊าซธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ประกอบกับเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว และหลายประเทศมีโอกาสเกิดภาวะถดถอยในระยะถัดไป จากผลของการปรับดอกเบี้ยที่ปรับตัวแรงและปัจจัยน้ำมันที่อยู่เหนือการควบคุมจากปัญหาสงคราม เหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

สำหรับแนวทางแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการพลังงานในช่วงของสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านการจัดหาพลังงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหามาตลอด ด้านราคาน้ำมันที่สูงมากไปนั้นมีการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยในการอุดหนุน รวมทั้งการลดภาษีสรรพสามิตเป็นการชั่วคราว ส่วนด้านราคาค่าไฟฟ้า ได้บริหารจัดหาเชื้อเพลิงอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่าก๊าซมาผลิตไฟฟ้า ประคองค่าเอฟทีให้ปรับขึ้นไม่เกินกรอบที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชนน้อยที่สุด สำหรับการปรับตัว และความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมไทย ต่อวิกฤตพลังงานโลกนั้น จำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในภาคอุตสาหกรรม ต้องเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้น การค้า การส่งออก การลงทุนแบบ offline เพียงอย่างเดียว ไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ หรือ new business model ที่ผสมผสานรูปแบบ online เพิ่มมากขึ้น เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมนำการผลิตเพื่อสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยมีการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส.อ.ท. จับมือ กระทรวงพลังงาน จัดงาน Energy Symposium 2022 ฝ่าวิกฤตพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๐๖ โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจรับรองมาตรฐานห้องไต
๑๐:๔๐ หาดทิพย์ มอบสถานีสุขภาพ Bike for Health Energy เปลี่ยนพลังกายเป็นพลังงานไฟฟ้า
๑๐:๐๐ บริษัทเกมเกาหลี Lord of Dragons (LOD: Lord of Dragons) ของ Sotem Mobile เพื่อเข้าสู่ตลาด P2E
๑๐:๐๕ จระเข้ ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP พร้อมเผยโฉมเยาวชนไทย 5 รุ่น คว้าแชมป์แบดมินตันประจำปี
๑๐:๐๕ บี.กริม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือร่วมกับหลักสูตร [email protected]
๑๐:๓๒ พาราไดซ์ พาร์ค ชวนมาอิ่มอร่อย กับสุดยอดอาหารเมืองปราการ ในงาน Paradise Park อร่อยยกบาง 2022
๑๐:๒๐ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ในเครือเอ็ม บี เค คว้ารางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการ
๑๐:๒๙ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดงาน เปิดตัวแอปพลิเคชัน YAMI Live Thailand
๑๐:๒๖ EKH โชว์ศักยภาพรพ.คูน ต่อนักวิเคราะห์ พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 66 โต 7%
๑๐:๕๑ GLORY ปิดดีลส่งท้ายปี ลุยซื้อหุ้น PIXELAสตาร์ทอัพ visual Influencer 28% จ่อรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทันที