เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565" สะท้อนการกำกับกิจการที่ดี มุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน

พฤหัส ๒๒ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๕:๓๖
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565" (Human Rights Awards 2022) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้การกับกำกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยนางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับประกาศนียบัตร จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 สะท้อนการกำกับกิจการที่ดี มุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน

นางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานขององค์กรธุรกิจที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในฐานะผู้ประกอบการและในฐานะของพลเมืองที่ดีของสังคม เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) และการต่อต้านการล่วงละเมิด (Anti-harassment) โดยบริษัทประกาศนโยบายและจัดทำคู่มือที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างช่องทางการร้องเรียนเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อบุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนการทางธุรกิจ

"สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและสังคมควบคู่กัน สอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ในการ "เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม" นางสาวสลิล กล่าวสรุป

"โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ให้เป็นองค์กรนำร่องที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ในการนำหลักสิทธิมนุษยชนไปพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นฐานการดำเนินงาน โดยในปี 2565 มีองค์กรได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลฯ รวมทั้งสิ้น 75 รางวัล

ที่มา: บมจ.ผลิตไฟฟ้า

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 สะท้อนการกำกับกิจการที่ดี มุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๒๓ เปิดเส้นทางเรียนต่อเกาหลีดีกรีจากสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตรการวิเคราะห์และแก้ไขความขัดแย้ง มอบโอกาสและอนาคตสู่โอกาสการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๑๖:๓๗ ปตท.สผ. คว้า 5 รางวัลระดับสากล จาก Asian Excellence Awards 2024
๑๖:๑๙ SCL หุ้นผู้นำอะไหล่รถยนต์ แย้มสตอรี่ดีรออยู่ พบกันงาน mai FORUM 2024 วันที่ 22 มิ.ย.นี้
๑๖:๕๘ HFT สุดฮ็อต!!! ติดโผเข้าคำนวณดัชนี sSET สะท้อนพื้นฐานแกร่ง
๑๖:๒๙ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน . มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เครือซีพี ซีพีเอฟ หนุนน้องๆ รร.บ้านหนองโบสถ์ นครสวรรค์ เรียนรู้ทักษะอาชีพ
๑๖:๓๑ ทีทีบี ชวนสัมผัสประสบการณ์มหกรรมกีฬาระดับโลก ผ่านบัตรเดบิตวีซ่าลายพิเศษ ttb all free Olympic Games Paris 2024 ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ
๑๖:๓๑ เต็มที่กับการพักผ่อน สนุกสนานกับการพักแบบไม่เหมือนใคร กับ โปรโมชั่น Moxy Madness ที่โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก
๑๖:๒๔ TBN แชร์ประสบการณ์เชื่อมโลกธุรกิจและไอที ด้วย Mendix - AWS ในงาน Unlocking Innovation: How Mendix and AWS Bridge the Worlds of Business and
๑๖:๑๖ ครั้งแรก! Futures Universe ผนึก 4 พันธมิตร หยวนต้า - วายแอลจี - ไบแนนซ์ ทีเอช - พาย ร่วมสร้างสรรค์นักลงทุนคุณภาพ
๑๖:๕๒ ไปชมนวัตกรรมล้ำ ๆ ของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024