สจล. จับมือ ก.ต่างประเทศ ถกประเด็นปัญหาระดับโลก ด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านเวทีเอเปค แนะทุกฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกัน

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๑:๑๒
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จับมือ กระทรวงการต่างประเทศ และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมการเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ 8 "APEC and Food Security: Sustainability beyond global uncertainties" ร่วมถกประเด็นความมั่นคงทางอาหารกับผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน เยาวชน และผู้แทนจากกลุ่มเอเปค โดยมี ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคภาษาอังกฤษไทยพีบีเอส Thai PBS WORLD เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สจล. ชี้สถานการณ์การขาดแคลนความมั่นคงทางอาหารมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัย อาทิ ปัญหาสงคราม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และปัญหาวิกฤตโควิด-19 กระตุ้นให้ทุกฝ่ายหันกลับมาใส่ใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภายในงาน สจล. ยังจัดแสดงนิทรรศการข้าวไร่ จาก สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Upland Rice : FIGHT Global Crisis ตอกย้ำการเป็นส่วนหนึ่งช่วยแก้วิกฤตทางอาหารด้วยข้าวไร่ จาก สจล. อีกด้วย
สจล. จับมือ ก.ต่างประเทศ ถกประเด็นปัญหาระดับโลก ด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านเวทีเอเปค แนะทุกฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกัน

รศ. ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า โดยปกติแล้วผู้คนในแต่ละภูมิภาคมักมีอาหารการกินดีอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ในฤดูกาลใดก็ตาม แต่จากสถานการณ์ผันผวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาความขาดแคลนส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก โดยมีเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ สงครามรัสเซียยูเครน ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอาหาร (Food Supply Chain) ในฐานะที่รัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกปุ๋ยอันดับต้นๆ ของโลก สงครามทำให้การส่งออกปุ๋ยชะงักงัน จึงมีผลต่อภาคอุตสาหกรรมเกษตร และผลผลิตของโลกได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทางด้านยูเครน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก สงครามทำให้การส่งออกข้าวสาลียากลำบากมากขึ้น จึงทำให้ปริมาณข้าวสาลีมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคของคนทั้งโลก

นอกจากนี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) จากการปศุสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ที่ปล่อยก๊าซมีเทนจนทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ได้นำไปสู่การรณรงค์ลดการบริโภคสัตว์ใหญ่ และให้บริโภคโปรตีนจากพืช (Plant-Based Protein) ทดแทน ในส่วนปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้การขนส่งหยุดชะงักส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นทาง คือ กระบวนการผลิตอาหาร ไปจนถึงราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน จากปัจจัยปัญหาดังกล่าว เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกฝ่ายหันกลับมาใส่ใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เด็กรุ่นใหม่ หรือ สื่อมวลชน ที่ต้องสะท้อนปัญหาให้ประชาชนได้ตระหนักรู้และร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยว่า เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" โดยไทยให้ความร่วมมือทางด้านการเกษตร ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG :Bio-Circular-Green Economy ควบคู่กับนโยบาย 3S ได้แก่ Safety ความปลอดภัยของอาหาร Security ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และ Sustainability ความยั่งยืนของภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเปค

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบาย และแนวคิดดังกล่าว สจล. จึงร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม APEC Media Focus Group ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "APEC and Food Security: Sustainability beyond global uncertainties" เพื่อระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับวิกฤติการณ์ความยั่งยืนทางอาหารของโลก โดยเปิดเวทีให้ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน เยาวชน และผู้แทนจากกลุ่มเอเปค เข้าหารือแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารอย่างเพียงพอ และครบถ้วนตามโภชนาการ รวมถึงส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน และเข้าถึงแหล่งทำกินได้

นอกจากนี้ สจล. ยังได้ยกนิทรรศการข้าวไร่ จาก สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Upland Rice : FIGHT Global Crisis โดยมี รศ. ดร.ร่วมจิต นกเขา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มาให้ความรู้ ด้านการแก้วิกฤติความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศด้วยข้าวไร่ เนื่องจากข้าวไร่เป็นพืชที่มีความมั่นคงทางอาหาร ทั้งข้าวพันธุ์ภูเขาทอง ข้าวพันธุ์ดอกขาม ข้าวพันธุ์เล็บนก และข้าวพันธุ์สามเดือน ที่สามารถใช้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้ อีกทั้งข้าวไร่ยังทนต่อสภาพภูมิอากาศในแบบต่างๆ ได้ดี สามารถใช้ปลูกแซมกับพืชชนิดอื่นๆ อาทิ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน หรือยางพารา เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินได้สูงสุด ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางส่งเสริมให้เกิดการเกษตรที่ยั่งยืน มุ่งสู่แนวคิดความยั่งยืนทางอาหารทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลก

ทั้งนี้ กิจกรรมการเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ 8 "APEC and Food Security: Sustainability beyond global uncertainties" ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่
เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

สจล. จับมือ ก.ต่างประเทศ ถกประเด็นปัญหาระดับโลก ด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านเวทีเอเปค แนะทุกฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๓ สนพ.หนองคาย เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่
๑๗:๔๗ SGC กระแสแรงปิดจองซื้อ IPO ด้วยเสียงตอบรับท่วมท้น เดินหน้าปั้นพอร์ตสู่ 50,000 ล้านบาท - ต้นทุนการเงินลดลงมีนัยสำคัญ
๑๗:๐๑ สุกี้ตี๋น้อย กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน
๑๗:๒๐ ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย
๑๗:๑๖ คนโสดเตรียมปัดขวา ฟิล์ม ธนภัทร ตามหาคนรู้ใจ ให้หนาวนี้มีแต่ความอบอุ่นผ่าน Tinder
๑๗:๕๑ เอ็นไอเอ ปลื้ม ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คว้าสุดยอดนวัตกรรมสร้างเมืองน่าอยู่ จากเวที WOW 2022 Awards ย้ำยังเดินหน้าผลักดันย่ายศูนย์กลางพัฒนา
๑๗:๓๗ TERA Classic SEA เปิดเซิร์ฟใหม่ ELINO แจกสัตว์เลี้ยงระดับสูง 3 ธันวาคมนี้! พร้อมเตรียมอัปเดทใหญ่ระบบใหม่และบอสสุดโหด!
๑๗:๔๙ ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ภัยคุกคามรับปี 2023 ชี้ อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง ภัยคุกคามโฉมใหม่เตรียมจ่อรอโจมตี
๑๗:๕๒ ล็อกซเล่ย์ คว้า 2 รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2565 ย้ำภาพองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อเนื่องกว่า 11
๑๗:๔๔ Lewis Capaldi กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ส่งท้ายปี Pointless เพลงบัลลาดสุขปนเศร้าจากอัลบั้มใหม่ Broken By Desire To Be Heavenly Sent