ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา All For Education เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565"

จันทร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๒๗
"ในวันนี้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เป็นหลักในการบริหาร และการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน" ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (All For Education) เป็นที่เรียบร้อย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงาน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา All For Education เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ในวันนี้ ทุกภาคส่วนให้นโยบายด้าน การพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชน พร้อมยังสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งน่ายินดีที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำมาเป็นแนวทางในการบริหาร และการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและตรวจสอบการดำเนินงานได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะสู่ประชาชน สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นการรวบรวมหรือนำผลงานที่ผ่านการติดตาม สนับสนุน ประเมินผล วางระบบกลไก มานำเสนอแลกเปลี่ยนกันในระดับประเทศ โดยที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ได้ลงพื้นที่ และนำผลงานที่ผ่านการประเมินผล ประเภท โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ยึดบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวันนี้ได้นำทุกผลงานที่ติดตาม มารายงานประเมินผลเชิงประจักษ์ ผ่านผลงานทุกชิ้นที่จัดแสดงและการประกวดทักษะต่างๆ ภายในงานครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญและร่วมมือแบบบูรณาการ"

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เปิดเผยว่า"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้จัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคน จะเกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

ท้ายสุด นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
"ในนามจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวอำเภอทุ่งสง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ "การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" (All for Education) ในวันนี้ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานกว่า 1,800 ปี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ในส่วน อำเภอทุ่งสง เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีอารยธรรมเก่าแก่สืบทอดมาช้านาน เป็นเมืองชุมทางการคมนาคม การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ทั้งทางรถยนต์ รถไฟและมีสนามบิน ที่ผ่านมาจึงสามารถจัดการแข่งขันระดับประเทศอย่างลุล่วง ผลงานของเยาวชนผู้ชนะเลิศเป็นที่น่าพอใจ และเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์และมาตรฐานให้กับทุกฝ่ายได้นำไปพัฒนาการเรียนการสอนกับเยาวชนให้ดียิ่งๆ ขึ้น ในครั้งต่อๆ ไป"

สามารถติดตามรูปภาพและบรรยากาศในงานครั้งนี้ได้ ทางเฟสบุ๊ค มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12

ที่มา: พีอาร์มงกุฎเพชร

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา All For Education เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ ธ.ค. สนพ.หนองคาย เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่
๐๒ ธ.ค. SGC กระแสแรงปิดจองซื้อ IPO ด้วยเสียงตอบรับท่วมท้น เดินหน้าปั้นพอร์ตสู่ 50,000 ล้านบาท - ต้นทุนการเงินลดลงมีนัยสำคัญ
๐๒ ธ.ค. สุกี้ตี๋น้อย กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน
๐๒ ธ.ค. ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย
๐๒ ธ.ค. คนโสดเตรียมปัดขวา ฟิล์ม ธนภัทร ตามหาคนรู้ใจ ให้หนาวนี้มีแต่ความอบอุ่นผ่าน Tinder
๐๒ ธ.ค. เอ็นไอเอ ปลื้ม ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คว้าสุดยอดนวัตกรรมสร้างเมืองน่าอยู่ จากเวที WOW 2022 Awards ย้ำยังเดินหน้าผลักดันย่ายศูนย์กลางพัฒนา
๐๒ ธ.ค. TERA Classic SEA เปิดเซิร์ฟใหม่ ELINO แจกสัตว์เลี้ยงระดับสูง 3 ธันวาคมนี้! พร้อมเตรียมอัปเดทใหญ่ระบบใหม่และบอสสุดโหด!
๐๒ ธ.ค. ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ภัยคุกคามรับปี 2023 ชี้ อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง ภัยคุกคามโฉมใหม่เตรียมจ่อรอโจมตี
๐๒ ธ.ค. ล็อกซเล่ย์ คว้า 2 รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2565 ย้ำภาพองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อเนื่องกว่า 11
๐๒ ธ.ค. Lewis Capaldi กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ส่งท้ายปี Pointless เพลงบัลลาดสุขปนเศร้าจากอัลบั้มใหม่ Broken By Desire To Be Heavenly Sent