โออาร์ จับมือ พม. และพันธมิตร ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อังคาร ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๓๖
โออาร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าสวิส-ไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย โออาร์ พร้อมมอบโอกาสให้กลุ่มเปราะบางพัฒนาทักษาอาชีพเป็นบาริสต้ามืออาชีพในร้าน Cafe Amazon for Chance
โออาร์ จับมือ พม. และพันธมิตร ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง" โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) นายนฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา ประธานหอการค้าสวิส-ไทย ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นางอัมภา พรรณเกษา ที่ปรึกษากรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะครอบครัวที่มีปัญหาความยากจน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพ เข้าสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายสมยศ เปิดเผยว่า "โออาร์ ดำเนินธุรกิจกาแฟโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าและเติบโตควบคู่ไปกับ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ทางธุรกิจ โดยนอกเหนือไปจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้เป็นเจ้าของร้าน Cafe Amazon ในสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ช่วยส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตไปพร้อมกับ โออาร์ แล้ว โออาร์ ยังตระหนักถึงพลังของการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่นำจุดแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่มีศักยภาพให้แก่ โออาร์ เพื่อคัดเลือกมาเป็นพนักงาน "Cafe Amazon for Chance" ซึ่งถือว่าเป็น "การสร้างโอกาส เสริมพลังสังคม"อย่างยั่งยืนอีกช่องทางหนึ่ง โดยผลักดันและสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นมีศักยภาพเพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได้ จนสามารถเป็นทรัพยากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม

สำหรับ "Cafe Amazon for Chance" เป็นโครงการที่ได้นำความสำเร็จของธุรกิจ คาเฟ่ อเมซอน มาสร้างคุณค่า และเปิดโอกาสให้สังคม ช่วยลดช่องว่างให้ผู้ขาดโอกาสทางสังคมในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเรียนรู้ ผู้สูงวัย ผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาความยากจน เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือชุมชน ให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของ Cafe Amazon เพื่อพัฒนาความสามารถให้มีโอกาสได้รับการจ้างงาน มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง โดย โออาร์ ได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทำงานและการสั่งซื้อของร้าน Cafe Amazon for Chance ใช้นวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน เช่น เครื่องบดอัตโนมัติ (Hybrid Machine) และระบบ 2 หน้าจอ (Duo Screen) เครื่องบดกาแฟแบบดิจิทัลที่ลดภาระการตวงกาแฟทำให้รสชาติของกาแฟมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนในการเตรียมเครื่องดื่ม และทำให้เตรียมเครื่องดื่มได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ Cafe Amazon for Chance สาขาแรกตั้งอยู่ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการเมื่อปี 2561 เปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมา โออาร์ ได้ขยายโอกาสในการทำงานสู่กลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว ตลอดจนการขยายสาขาที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางเรียนรู้ (กลุ่มออทิสติก) และดำเนินการโดยคนไร้ที่พึ่ง รวมไปถึงการเปิด Cafe Amazon for Chance ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งให้บริการโดยบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน ปัจจุบัน Cafe Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 40 สาขา โดยสามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ขาดโอกาสในสังคมกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 83 คน ซึ่งเป็นตามไปหนึ่งในพันธกิจของ โออาร์ ในเรื่องของนวัตกรรมในแบบฉบับของโออาร์ (OR Innovation) ในการใช้ศักยภาพที่มีร่วมกับพันธมิตรในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป" นายสมยศกล่าวเพิ่มเติม

ที่มา: ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

โออาร์ จับมือ พม. และพันธมิตร ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๒ ธอส. เผย ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร และ พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ AAA พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต Stable ปีที่ 3
๑๗:๓๒ สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) ร่วมกับ แม็คโคร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อขอบคุณลูกค้าผู้ประกอบการ
๑๖:๔๕ เปิดตัวที่สุดของบัตรเครดิต พินนาเคิล ธนาคารกรุงเทพ ครั้งแรกกับบัตรโลหะของธนาคารพาณิชย์ไทย มอบที่สุดของเอกสิทธิ์เหนือระดับ
๑๖:๕๓ รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมออกบูธในงานนิทรรศการวิชาการ เอ ซี เอส พี ACADEMIC SHOW AND SHARE 2022 รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
๑๖:๕๒ PCC มั่นใจผลงาน Q4/65 สดใส งานใหม่ไหลเข้าเพียบ-หนุนรายได้ปี 65 โตเกิน 15%
๑๖:๓๖ เวียตเจ็ทคว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติจาก Skytrax และนิตยสาร World Business Outlook
๑๖:๓๘ พีทีจี โชว์พลังความสร้างสรรค์เต็มแมกซ์ ดันแคมเปญ PT Max Service คว้ารางวัล 2 ซิลเวอร์บนเวที Marketing Award of Thailand
๑๖:๑๔ CMO ทั่วประเทศโหวต ช้างดาว-ห่านคู่ ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี พร้อมรักษาแชมป์ คว้า 3 รางวัล Marketing Award of Thailand
๑๖:๑๘ CPF รับ 4 รางวัลเวที MAT Award 2022 สุดปลื้ม 'MEAT ZERO' คว้า Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี
๑๖:๐๓ ครั้งแรกในไทย เอาใจแฟนนางงาม ! JKN ประกาศถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาล 3 รอบสุดท้าย มกราคม 66 นี้ !