ก.แรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนากำลังแรงงานเทียบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

อังคาร ๑๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๔๕
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บูรณาการฝึกอบรม จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนากำลังแรงงาน
ก.แรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนากำลังแรงงานเทียบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันเชื่อมโยงการฝึกอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผลักดันให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ยกระดับฝีมือ เสริมทักษะ และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันผลักดันให้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานและหลักสูตรฝึกอบรมที่ประชาชนสนใจ สมัครฝึกออนไลน์ผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem โดยจะแต่งตั้งคณะทำงานการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาคนให้มีฝีมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับเทคโนโลยี สร้างโอกาสทางการค้า การผลิต และการแสวงหาเส้นทางอาชีพใหม่ ๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะ เพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดรับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่อนาคต

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพถือเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศ ที่ให้การรับรองคนด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังแรงงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เข้าสู่การวัดระดับจากมาตรฐานอาชีพ ที่ถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญในอาชีพครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และสิทธิเทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ก็จะสามารถนำไปเทียบเคียงกับคุณวุฒิทางการศึกษาได้ด้วย โดยมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงของทักษะด้านอาชีพกับความรู้ในภาคการศึกษา จึงเป็นประโยชน์กับแรงงานมากขึ้น ทำให้มีทั้งคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และยังสามารถเทียบเคียงคุณวุฒิทางการศึกษาได้ด้วย ซึ่งในอนาคต การเทียบเคียงดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนากำลังแรงงานเทียบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU บุก Thailand Toy Expo 2024 โชว์ผลงานสุดคูล!
๑๖:๕๘ Zoho ยกระดับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ด้วยการทำงานร่วมกันของ Generative AI และ Low-Code
๑๖:๐๓ Dent Talk : Fresh Up Your Knowledge ไม่รู้.ไม่ได้แล้ววว สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
๑๖:๓๕ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับนักหมากรุกรวม 300 คน กว่า 50 ประเทศ ในการแข่งขัน Bangkok Chess Club Open ครั้งที่ 21 ประจำปี
๑๖:๓๑ 'Water War Chiang Mai 2024' เทศกาลดนตรีใหญ่ที่สุด เปียกสุด! เดือดสุด! จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
๑๖:๒๗ TB Media Global จับมือ MQDC จัดกิจกรรมสงกรานต์ The Vibrant Forestias :Sook-San Songkran บนผืนป่าของ The
๑๖:๔๗ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมประจำปี 2023
๑๖:๐๐ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง สุขในงานเบิกบานในชีวิต
๑๖:๒๙ หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต่อยอดความสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ
๑๖:๒๘ คณะดิจิทัลมีเดีย SPU ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ AI Trends Unlock Limitless Creative Potential in Digital