ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่ "ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์"

อังคาร ๐๖ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๔๗
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่ "ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์" บำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานผู้ทรงจัดตั้ง "โรงพยาบาลจุฬาภรณ์"
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานผู้ทรงก่อตั้ง "โรงพยาบาลจุฬาภรณ์" พร้อมทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "สมเด็จพระภัทรมหาราช" พระราชสมัญญานามในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โถงชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะย้ายสถานที่เข้าไปเตรียมเปิดให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการที่อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ นี้ รวมทั้งการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปยังอาคารแห่งใหม่ในปี ๒๕๖๖ นี้ด้วย

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีดำริให้พัฒนาต่อยอดขยายบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค นอกเหนือจากโรคมะเร็ง เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับชนชั้นกลางจนถึงผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่า "ภัทรมหาราชานุสรณ์" อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๕ เขตหลักสี่ มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๖๕,๒๖๓ ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยาย ขนาด ๔๐๐ เตียง สูง ๑๒ ชั้น เป็นสถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ มุ่งบูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทาง เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร เป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรคด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่ยกระดับการรักษาผู้ป่วยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สูง ๑๒ ชั้น มีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชั้น ๑ ของอาคารวิทยาลัยฯ และอาคารหอพักราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สูง ๑๘ ชั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและศูนย์การเรียนการสอนที่จะสร้างบัณฑิตทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ และเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม

ภายในพื้นที่โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ยังกำหนดให้มีสถานที่ประดิษฐานของหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเทิดพระนามและแสดงความระลึกถึงพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ อีกทั้ง เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และประชาชนทั่วไปสืบไป

การออกแบบและก่อสร้างอาคารในโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ยังให้ความสำคัญกับการจัดสร้างอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การรับรอง LEED เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพมนุษย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การออกแบบที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน การเลือกใช้วัสดุปลอดสารพิษเพื่อลดมลพิษทางอากาศและสารที่อาจทำให้ก่อโรคในร่างกาย ระบบจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้ใช้อาคาร ผู้ป่วย นักศึกษา และบุคลากร มีที่จอดรถประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งเสริมการเลือกใช้รถประหยัดเชื้อเพลิงหรือพลังงานทางเลือก เป็นต้น

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง บนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๕ แลนด์มาร์คที่พึ่งทางสุขภาพแห่งใหม่ ทางฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ นี้ โดยมีศูนย์การรักษาที่เริ่มเปิดให้บริการในระยะแรก อาทิ หัวใจและหลอดเลือด ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา อายุรกรรม ตรวจสุขภาพ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ผิวหนังและเลเซอร์ เป็นต้น

ที่มา: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๒ ก.ย. หงษ์ลี่ ออโต้ พาร์ท (ไทยแลนด์) ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
๒๒ ก.ย. ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินเตรียมร่วมงานฟินเทค ฟอร์เวิร์ด ประจำปี 2566 ที่บาห์เรน
๒๒ ก.ย. หัวเว่ยเร่งการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ระบบอัจฉริยะด้วยเครือข่ายซิงเหอ
๒๒ ก.ย. ไทวัสดุเพิ่มแผนขนส่งสินค้าด้วยรถอีวีทรัค กระจายสู่ 60 สโตร์ปี 66 เจ้าแรกในไทยที่ใช้ระบบพ่วงแม่ลูก พร้อมเดินหน้าสู่เน็ตซีโร่ -
๒๒ ก.ย. 'โอสถสภา' ประกาศภารกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมพลังรักษ์โลกจากทุกภาคส่วน เปิดเวทีเสวนาต่อยอดความร่วมมือ
๒๒ ก.ย. DBSV จัดสัมมนา ปรับกลยุทธ์ จับเทรนด์ลงทุน หุ้นไทย-เทศ พร้อมเปิดตัว DBSV mTrading Thailand
๒๒ ก.ย. วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พัฒนาเยาวชน การศึกษา และการวิจัย
๒๒ ก.ย. คณะ ITD มจพ. นำนักศึกษาไทยและต่างชาติศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา
๒๒ ก.ย. แอสเซทไวส์ ผนึก บุญถาวรไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์ มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกบ้าน AssetWise Club เติมเต็มความสุขในการอยู่อาศัย
๒๒ ก.ย. รมว.พิพัฒน์ มอบกรมพัฒน์ จัดทีมช่างช่วยเหลือประชาชน จ.เพชรบูรณ์ ซ่อมพาหนะบรรเทาทุกข์หลังน้ำป่าไหลหลาก