ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ของ "holding company"

พุธ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๐๙:๐๔
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการร่วมทุนในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย เพิ่มความคล่องตัวและลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของ holding company โดยยังคงหลักการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างเหมาะสม

ในปัจจุบันการลงทุนหรือการร่วมทุนของภาคเอกชนมีรูปแบบและเงื่อนไขที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ในบางกรณีอาจมีข้อจำกัดด้านกฎหมายหรือเหตุจำเป็นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนต่าง ๆ ส่งผลให้ holding company ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักที่กำหนดให้ holding company ส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามสัดส่วนการถือหุ้น และคณะกรรมการของ holding company ต้องมีมติเห็นชอบการส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของ holding company โดยยังคงหลักการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างเหมาะสม ดังนี้

(1) เพิ่มข้อกำหนดรองรับกรณี holding company ที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อจำกัดหรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ กำหนดให้ holding company ต้องมีกลไกที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า สามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามสัดส่วนการถือหุ้นได้

(2) เพิ่มช่องทางให้ holding company สามารถส่งบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการของ holding company มีมติเห็นชอบไว้แล้ว ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักได้โดยไม่ต้องอนุมัติเป็นรายบุคคล จากปัจจุบันที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องอนุมัติเป็นรายบุคคลเท่านั้น

(3) ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ holding company ต้องส่งบุคคลเข้าไปเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเอง

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=868 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] จนถึง 2 มีนาคม 2566

ที่มา: ก.ล.ต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ