พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

พฤหัส ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๓ ๑๓:๑๘
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs)" เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระดับชาติ ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย โดยการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 210 ผลงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเป้าหมายสูงสุดคือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางสังคม สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs)" ซึ่งจะเป็นเวทีทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระดับชาติ ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย โดยการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานมุ่งมั่น "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน" มีภารกิจสำคัญครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาชุมชนและสังคมให้เป็นรูปธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ท้าทายใหม่ของสังคม ตามแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement University)

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย" ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นครั้งที่ 12 เป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบันระดับอุดมศึกษาของไทย ที่จะเป็นเวทีให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษา ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากกระบวนการวิจัย รวมถึงได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัย นำไปสู่การนำองค์ความรู้มาต่อยอดเกิดเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม และขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การจัดการประชุมวิชาการ "พะเยาวิจัย" จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งต้องการให้เกิดการเสริมพลังจากการบูรณาการการทำงานจากหลากหลายสถาบัน (Synergy) เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างคล่องตัว (Mobility) เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ (Innovation) ต่อไป

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดรูปแบบการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ให้เป็นลักษณะ Hybrid  โดยมีทั้งการนำเสนอแบบ Onsite Conference ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Online Conference ผ่านระบบ Zoom Conference และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยแบ่งเป็น 2 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลโครงการ "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม"
  2. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในภาค Oral Presentation และ Poster Presentation การมอบรางวัลผลการดำเนินงาน "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2565 เป็นการมอบรางวัลดีเด่นให้กับผลงานที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน มี 3 ระดับ ดังนี้ ระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง

การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 นี้ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยของประเทศให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาผลงานสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี