ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เริ่มซื้อขาย 9 ก.พ. นี้

พุธ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๓ ๑๓:๓๙
บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี ผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่งในอาหารคนและอาหารสัตว์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 9 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "NTSC"
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เริ่มซื้อขาย 9 ก.พ. นี้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "NTSC" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

NTSC ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมในการปรุงอาหารของลูกค้า โดยมี บริษัทนิวโวเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100 % ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุเจือปนสำหรับสัตว์ กลุ่มบริษัท NTSC มีโรงงานผลิตและอาคารคลังสินค้าตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ารวม 9,201 ตารางเมตร โดยกลุ่มบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพสูงจากทั่วโลกกว่า 100 ราย มีสัดส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 ของยอดซื้อทั้งหมด เพื่อจัดจำหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตอาหาร อาหารแปรรูป เครื่องปรุงรส อาหารเสริม เครื่องดื่ม ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารสัตว์ ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนปี 2565 สัดส่วนรายได้มาจากการขายวัตถุเจือปนในอาหารคน และวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ ในสัดส่วน 90 : 10

NTSC มีทุนชำระหลังเสนอขาย 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18.75 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 3.75 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 2.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาหุ้นละ 26.25 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 656.25 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 29.8 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 88.2 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่า ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้จุดเด่นด้านประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทกว่า 40 ปี และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนในโครงการผลิตสารกระตุ้นความน่ากินในสัตว์เลี้ยง โครงการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า OEM และสินค้าประเภท Food Preparation ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

NTSC มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวเอกปัญญาสกุล ถือหุ้นร้อยละ 75 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.nutritionsc.co.th และ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๑๗ เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28
๑๒:๒๖ 24WASH แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก 24ชั่วโมง มุ่งมั่นสร้างความแตกต่าง ด้วยแนวคิด Green Laundromat - ซักที่นี่
๑๒:๑๓ PIMO-ไพโม่ รับอานิสงส์เปลี่ยนแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วย Solar Cell
๑๒:๔๑ กลับมาอีกครั้ง!! NICE CAR AUCTION งานประมูลรถสวย คัดพิเศษที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดเต็ม แจกทอง ผู้ประมูลสูงสุด 19 - 21 เมษายนนี้ ลานกิจกรรม MBK AVENUE โซน
๑๒:๑๒ ส่องไอเทมสุดฮอตกับคอลเล็กชั่นล่าสุด เอ็กซ์คลูซีฟเจแปนแบรนด์ จากสยาม ทาคาชิมายะ ห้างญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในไทย ณ
๑๒:๔๐ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 12 แห่ง ผ่านการรับรองของ Bureau Veritas คว้า มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จาก GSTC
๑๑:๐๑ เสิร์ฟวัตถุดิบท้องถิ่นนครปฐม รังสรรค์เมนูจานอร่อย 16 ร้านอาหารชั้นนำ กับ ปฐมบทใหม่ของความอร่อย ที่ เซ็นทรัล
๑๑:๔๘ นีเวีย ชวนสร้างพลังใจแบ่งความห่วงใยผ่านโครงการ นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วยใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง NIVEA Supporting Moment of
๑๑:๑๕ เฮงลิสซิ่ง สาดความสุข รับเงินก้อนใหญ่ ยกขบวนแจกความชุ่มฉ่ำ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2567
๑๑:๕๒ บุญถาวร จัดงาน Builder Talk ชวน ลุงช่าง แชร์ไอเดียการสร้างตัวตน ผ่าน โซเชียลมีเดีย กับ งานก่อสร้าง