freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ของไทยไปสู่ความยั่งยืน

ศุกร์ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๑:๐๕
freshket แพลตฟอร์มจำหน่ายวัตถุดิบครบวงจร สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ OR ได้ร่วมลงทุน เดินหน้าต่อยอดธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทย และช่วยส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกในเครือ OR ให้พัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายขอบเขตการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจ HoReCa และจัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการที่กว้างขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย
freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ของไทยไปสู่ความยั่งยืน

นางสาวพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ CEO & Co-Founder, freshket เปิดเผยว่า หลังจากที่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เข้าร่วมลงทุนใน 'freshket' ด้วยเงินลงทุนมูลค่ากว่า 14.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 500 ล้านบาทเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น freshket และ OR เล็งเห็นโอกาสในการร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ โดย freshket ได้มุ่งขยายขอบเขตการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจ HoReCa (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) ในไทยที่มีมูลค่าการซื้อขายวัตถุดิบรายปีกว่า 400,000 ล้านบาท โดยการนำเทคโนโลยีด้าน Supply Chain มาช่วยเสริมศักยภาพให้กับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้เครือ OR รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย ให้ได้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศของ OR ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ freshket เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีที่ผ่านมา

การร่วมมือกันครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางต้นทุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบปฏิบัติการของ freshket ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูงสู่กลุ่มธุรกิจอาหารทุกขนาดในชุมชน freshket และ OR จึงจัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ช่วยกระชับระยะทางในการจัดส่งสินค้า ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการที่กว้างขึ้น ยกระดับสู่ 'Operations Excellence' ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย อีกทั้งยังรองรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของ freshket ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มต่อยอดธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริการ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต freshket ยังยึดมั่นที่จะขับเคลื่อน Food Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทยให้เป็นวัฏจักรที่ยั่งยืน โดยการผนึกกำลังกับ OR ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือภาคสังคม ตั้งแต่เกษตรกร และผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจ HoReCa (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) รวมถึงผู้บริโภค ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ freshket และ OR ยังมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน เพื่อการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม (Inclusive growth) freshket จึงมุ่งเน้นการลด Carbon Footprint ในทุกกระบวนการ และทุกภาคส่วนขององค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่านั้น จนถึงการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการขนส่งสินค้า อย่างการใช้รถพลังงานไฟฟ้าในการขนส่ง รวมทั้งการใช้กล่องหมุนเวียนในการจัดส่งสินค้าซึ่งจะช่วยลดการเกิดขยะ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

นางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR มีกรอบกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิม ผ่านการเชื่อมต่อจากช่องทางออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ (Offline-to-Online) เพื่อตอบโจทย์การเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) และตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่หลากหลาย (All Lifestyle)

ปัจจุบัน OR และ freshket ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดกระจายสินค้าของ freshket ที่สถานีบริการ PTT Station มัยลาภ และ PTT Station ตลิ่งชัน บรมราชชนนี กม.1 และมีแผนจัดตั้งจุดกระจายสินค้าใน PTT Station อื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดระยะทางในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากรและลดการสร้างมลภาวะจากการขนส่งแล้ว ยังสอคคล้องกับแนวทางในการเชื่อมต่อช่องทางออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ (Offline-to-Online) โดยใช้พื้นที่สถานีบริการ PTT Station ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศให้เป็นประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ความร่วมมือข้างต้นยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกร ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถสั่งสินค้าได้ตามความต้องการขายโดยไม่จำเป็นต้องเก็บสำรองวัตถุดิบ เพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในมุมของการสร้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับเกษตรกรและการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ การซื้อสินค้าผ่าน freshket ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก และเมื่อมีผู้ประกอบรายเล็กมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ ร้านค้า ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ HoReCa ตลอดจนผู้บริโภค ให้มีโอกาสสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรหรือผู้ค้ารายย่อยที่หลากหลายมากขึ้น

"การร่วมลงทุนใน freshket และการพัฒนาธุรกิจร่วมกันนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "Empowering All toward Inclusive Growth" และแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR's SDG ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น S - SMALL โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก D - DIVERSIFIED โอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ และ G - GREEN โอกาสเพื่อสังคมสะอาด หรือมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 Goals" นางสาวราชสุดา กล่าวสรุป

ที่มา: ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ของไทยไปสู่ความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ พ.ค. เคทีซีร่วมกับมาสเตอร์การ์ดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ไกด์บุ๊ค KTC Culinary Collective เล่ม 3 ณ ร้านอัคนี
๒๖ พ.ค. บจ. mai รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/ 2566 ยอดขายรวม 52,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%
๒๖ พ.ค. บจ. ไทย ไตรมาส 1/2566 ยอดขายเติบโตดีจากการเปิดประเทศ
๒๖ พ.ค. เจมาร์ท โมบาย บุกงาน 0110 Asia Techland 2023 ตอกย้ำกลยุทธ์การเป็น Gadget Destination
๒๖ พ.ค. ก.ล.ต. สนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๖ พ.ค. GGC เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ส่งสัญญาณ ครึ่งปีแรกธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ฟื้นตัว
๒๖ พ.ค. ททท. จับมือ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience เตรียมผลักดันประเทศไทยสู่ World Best Film
๒๖ พ.ค. คาราบาวกรุ๊ป ยกทัพสินค้าทั้งนอกประเทศและในประเทศ ร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ระดับโลก
๒๖ พ.ค. Spotify ปรับโฉมเพลย์ลิสต์ อินดี้ศาสตร์ (Indieology) โหมกระแสเพลงอินดี้ให้ฮอตฮิตในไทย
๒๖ พ.ค. CRG ส่งเมนูเด็ด จาก Yoshinoya และ Tenya บอกเลยสาวก อูด้ง ห้ามพลาด!!