ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็นครั้งแรกแก่บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ที่ 'AA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ศุกร์ ๒๔ มีนาคม ๒๐๒๓ ๑๔:๒๑
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'AA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ 'F1+(tha)' เป็นครั้งแรกแก่บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (หรือ CardX) โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
มีโอกาสสูงที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น: อันดับเครดิตภายในประเทศของ CardX สะท้อนถึงการที่ฟิทช์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทแม่ ซึ่งคือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX; AA+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) แก่บริษัทลูก ในกรณีที่มีความจำเป็น ฟิทช์จัดอันดับเครดิตของ CardX โดยใช้เกณฑ์การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีปัจจัยหลักในการพิจารณาจากความแข็งแกร่งของโครงสร้างเครดิตของตัว SCBX เอง และแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของ CardX นั้นสอดคล้องกับแนวโน้มอันดับเครดิตของ SCBX

เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์: ฟิทช์เชื่อว่า CardX เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ SCBX โดยพิจารณาจากการผสานการดำเนินงานและผลประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกัน (integrated and synergistic) ระหว่างบริษัทและกลุ่ม การควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดจากบริษัทแม่ และการสนับสนุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญจากบริษัทแม่ นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศยังสะท้อนถึงโครงสร้างเครดิตของบริษัทเทียบกับบริษัทและสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ

บทบาทที่สำคัญในกลุ่ม: ฟิทช์เชื่อว่า CardX มีบทบาทสำคัญจากการเป็นบริษัทของกลุ่มที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ฟิทช์คาดว่าบริษัทจะยังคงรักษาประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกันกับ SCBX และ ธนาคารของกลุ่ม หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB; AA+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสีถยรภาพ) CardX ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม และบริษัทจะเป็นผู้บริหารสินเชื่อบัตรเครดิตของ SCB รวมทั้งจะเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ แก่ลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ทั้งนี้ CardX ได้ทำการเข้าซื้อพอร์ทสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลรวมเป็นจำนวน 1.02 แสนล้านบาทจาก SCB เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2565

ขนาดธุรกิจค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับกลุ่ม: CardX เป็นบริษัทลูกที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม และฟิทช์คาดว่าธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจะยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม CardX ยังมีขนาดค่อนข้างเล็กและยังมีส่วนร่วมไม่มากนักในการช่วยสนับสนุน (contribution) ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกลุ่ม โดยขนาดสินทรัพย์ของบริษัทคิดเป็นน้อยกว่า 4% ของสินทรัพย์รวมของกลุ่ม ณ สิ้นปี 2565

การควบคุมและการผสานการดำเนิงานอย่างใกล้ชิด: CardX เป็นบริษัทลูกที่มี SCBX เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและบริษัทแม่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นอกจากนี้ CardX ยังได้รับการสนับสนุนด้านการระดมทุน (funding) ในสัดส่วนที่สูงมากจากกลุ่ม SCBX และฟิทช์คาดว่าการสนับสนุนดังกล่าวจะยังคงมีต่อเนื่อง แม้ CardX มีความพยายามที่จะระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกให้มากขึ้นในช่วงอีก 2-3 ปีข้างหน้า CardX มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การระดมเงินทุนและสภาพคล่อง รวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องและถูกกำกับโดย SCBX นอกจากนี้การเป็นบริษัทลูกของ SCBX CardX ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
การปรับตัวด้อยลงของโครงสร้างเครดิตเฉพาะของ SCBX (intrinsic credit profile) ซึ่งบ่งชี้ได้จากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทแม่ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ CardX ด้วย และจะพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างเครดิตของ CardX กับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์

การปรับตัวลดลงของโอกาสที่ SCBX จะให้การสนับสนุนแก่ CardX อาจส่งผลกระทบให้อันดับเครดิตของบริษัทลูกถูกปรับลดอันดับได้ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดได้จากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ SCBX ลงไปต่ำกว่า 50% พร้อมทั้งการลดลงของระดับการควบคุมการบริหารจัดการและการผสานการดำเนินงานร่วมกันกับบริษัทในกลุ่ม หรือหากกลุ่มบริษัทแม่เริ่มมีการลดระดับความเชื่อมโยงทางธุรกิจและระดับความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างบริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือจากกลุ่มในด้านการระดมเงินทุนที่มีให้แก่ CardX

นอกจากนี้ความตั้งใจในการให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูกอาจจะถูกทดสอบได้ หาก CardX เริ่มมีการขยายการดำเนินงานไปในธุรกิจใหม่ที่อาจไม่ได้เป็นประโยชน์ในการต่อยอด (synergistic) มากนักสำหรับธุรกิจอื่นของกลุ่ม เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่ออันดับเครดิตของบริษัทและอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ CardX แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของโอกาส (propensity) ที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูกในระยะสั้น

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
การปรับเพิ่มอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของ SCBX อาจบ่งชี้ว่าบริษัทแม่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือ แก่บริษัทลูกเพิ่มขึ้น และจะส่งผลกระทบทางบวกต่ออันดับเครดิตของ CardX ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามฟิทช์จะพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างเครดิตกับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วย

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของโอกาสที่ SCBX จะให้การสนับสนุนแก่ CardX ก็น่าจะส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ CardX ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หาก CardX เริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในการสนับสนุนกลยุทธ์และเครือข่ายธุรกิจ (franchise) ของ SCBX อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญในระยะสั้น เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องของความสามารถของ CardX ในการสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและใช้ความพยายามสูง
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นอยู่ในระดับสูงสุดแล้ว จึงไม่มีโอกาสได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต
16 มีนาคม 2566

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตของ CardX เชื่อมโยงกับโครงสร้างอันดับความเครดิตสกุลเงินในประเทศของ SCBX ซึ่งบ่งชี้ได้จากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBX

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้:

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha)

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
๐๘:๑๕ เปิดแล้ว! TMX 2024 รวมซัพพลายเชน ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าทุกสาขา Business Matching ตลอด 2 วัน คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 400
๐๘:๓๒ EATER พาชิมร้านมิชลินไกด์อร่อยร้องจ๊าก
๐๘:๐๒ อิ่มอร่อยกับเบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์พร้อมพบกับความท้าทายที่รอนักชิมทุกท่านมาท้าลองที่อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
๐๘:๕๑ ซันคิสท์ เปิดโปร ถั่วคุณภาพ ลดราคาพิเศษ สูงสุด 15%
๐๘:๐๖ ดับเบิ้ลบิ๊กเซอร์ไพรส์ จาก ป๊อป มาร์ท!! พบศิลปินระดับโลก ผู้ออกแบบจักรวาล The Monsters Series 'LABUBU EXCLUSIVE FANSIGN EVENT with Kasing Lung' พร้อมฟินาเล่ครั้งใหญ่ เปิดตัวคอลเลกชัน LABUBU ใหม่
๑๗:๐๒ SCL ต้อนรับผู้บริหาร FORD เยี่ยมชมศูนย์อะไหล่รถยนต์ครบวงจร
๑๗:๒๖ UMI GROUP ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับ มูลนิธิใจกระทิง