กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานต่อความร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนาสัญจร "ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ EEC

พฤหัส ๐๑ มิถุนายน ๒๐๒๓ ๑๖:๔๓
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานต่อความร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนาสัญจร "ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ EEC

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดสัมมนาสัญจรในหัวข้อ "ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" สานต่อนโยบาย BCG วางเป้าเดินหน้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาสัญจร ภายใต้หัวข้อ "ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน"เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนอาทิกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงาน การจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจBCGซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีการดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจดังกล่าวเช่นการส่งเสริมให้โรงงานและสถานประกอบการพัฒนาสู่"อุตสาหกรรมสีเขียว"เป็นต้นและในครั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่ยั่งยืนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก และมีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จับมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Pumps and Valves Asia (PVA) และ Thai Water Expo (THW) รวมถึงงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW)  ร่วมกันจัดงานสัมมนาสัญจรในครั้งนี้ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ได้ประกาศขึ้นใหม่  รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมให้ได้รับทราบ และนำไปปรับใช้ในการยกระดับภาคธุรกิจให้มีความปลอดภัยและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  

และเพื่อเป็นการสานต่อความรู้จากสัมมนาสัญจรในครั้งนี้กรมโรงงานฯก็ได้มีความร่วมมือในการจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่อง "ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" ภายในงาน Pumps and Valves Asia 2023 (PVA) งาน Thai Water Expo 2023 (THW) และงาน  ASEAN Sustainable Energy Week 2023 (ASEW)  อีกด้วย  ซึ่งที่ผ่านมากรมโรงงานฯถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดงานข้างต้นเนื่องจากเล็งเห็นว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงแนวทางในการดำเนินการเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในอนาคต

นอกจากนั้น นายศุภกิจ ยังได้เผยถึงแผนงานในการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry  โดย ปัจจุบันมีโรงงานเข้าร่วมแล้วกว่า 72%  กล่าวคือมีโรงงานเข้าร่วมถึง 46,487 โรงงาน จาก 64,265 โรงงาน  และมีแผนที่จะส่งเสริมให้โรงงานเข้าร่วม 100% ภายในปี 2568  อีกด้วย  ซึ่งโครงการนี้เป็นหมุดหมายที่สำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ซึ่ง "กรมโรงงานฯพร้อมเดินหน้าพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน" นายศุภกิจฯ กล่าวปิดท้าย

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มาฯทำงานร่วมกับทางกรมโรงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในมิติต่างๆที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งในวันนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย การจัดสัมมนาสัญจรถือเป็นหนึ่งกลไกที่สำคัญในการผลักดันและเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ นอกจากนี้ เรายังเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใส่ใจแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงร่วมกับ จังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง กรมประมง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ชาวบ้านกลุ่มประมงและวิสาหกิจชุมชนแหลมรุ่งเรือง จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ "โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง แหลมรุ่งเรือง จ.ระยอง" มีเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสร้างความสมดุล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ในปีนี้ Pumps and Valves Asia 2023 (PVA) งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านปั้ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องชั้นนำของภูมิภาค และ Thai Water Expo 2023 (THW) งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทย จะเป็นจุดเชื่อมโยงโอกาสที่สำคัญในการเรียนรู้ อัปเดตและชมนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จากผู้จัดแสดงงานกว่า

350 แบรนด์ชั้นนำ และพาวิเลียนจากต่างประเทศกว่า 6 ประเทศ เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม พร้อมพบสัมมนาสำคัญจากกรมโรงงานฯ ในการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

"ทั้งนี้ 2 งานดังกล่าว จัดคู่ขนานกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023 (ASEW) งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ครบครันที่สุดของอาเซียน อีกหนึ่งเวทีทางธุรกิจที่ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นที่ครบครัน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Powering The Clean Energy Transition Toward Carbon Neutrality Goal" หรือ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งภายในงานได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแก่ผู้เข้าชมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำ และพาวิเลียนนานาชาติ รวมถึงการประชุมนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกเวทีระดับภูมิภาคที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต" นายสรรชาย กล่าวทิ้งท้าย

งาน Pumps and Valves Asia 2023 และ Thai Water Expo 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02- 036- 0500  ต่อ 736 อีเมล [email protected], [email protected]

ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ทันทีที่ www.pumpsandvalves-asia.com และ www.thai-water.com

ที่มา: ฮิต ทู พับบลิค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๐ อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2567
๑๖:๓๓ ททท. ร่วมกับ The Cloud จัดงาน Amazing Green Fest 2024 และ The Hotelier 2024
๑๖:๓๕ แอลจี ยืนหนึ่งตลาดเครื่องซักผ้า คว้ารางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคไทยจากเวที Marketeer No.1 Brand Thailand
๑๖:๕๘ ส่องฟีเจอร์เด็ด 3 ตัวท๊อป ผู้ช่วยช้อปออนไลน์ ยกระดับประสบการณ์เลือกซื้อสินค้าได้แบบ ไร้ขีดจำกัด เสมือนยกสโตร์มาไว้ที่บ้านเปิดตัวที่เว็บไซต์ไทวัสดุ เจ้าแรก
๑๖:๑๗ สมูทอี ลั่นครึ่งปีแรกโตดับเบิลดิจิต เปิดตัวแคมเปญ Smooth E Mobile Clinic ส่งโพรดักต์ไลน์รักษาสิวลุยตลาด
๑๕:๐๖ IB Club ร่วมกับ FynnCorp Advisory เปิดโครงการใหญ่ CMCC 2024 การแข่งขันเคสตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
๑๕:๒๘ LTS คว้างาน Data Center มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท รับรู้รายได้ปีนี้
๑๕:๔๖ IB Club ร่วมกับ FynnCorp ผนึกพาร์ทเนอร์ แถลงเปิดเวทีการแข่งขัน CMCC 2024 หาสุดยอดวาณิชธนกิจมืออาชีพ หนุนคนรุ่นใหม่การเงินพัฒนาตลาดทุนไทย
๑๖:๐๘ ก.แรงงาน ยกระดับคุณภาพแรงงานฟาร์มสุกร นำร่อง CPF ใช้แนวปฏิบัติสากล (GLP) เพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทย
๑๖:๒๘ เฮอริเทจ จัดโปรพิเศษ เอาใจคนรักผลไม้ ลดสูงสุดถึง 15%