ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

พุธ ๐๗ มิถุนายน ๒๐๒๓ ๑๓:๐๖
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน รวมทั้งยกเลิกข้อจำกัดการลงทุนในเงินฝาก โดยยังต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการลงทุน และยกระดับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องสากล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ปัจจุบันการจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ต้องเป็นไปตามหลักการกระจายการลงทุน และดำรงอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรณีที่ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนได้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ตามที่กฎหมายกำหนด (passive breach) ไม่ถือเป็นความผิด โดยบริษัทจัดการกองทุน (บริษัทจัดการ) จะต้องแก้ไขภายใน 90 วัน เว้นแต่ใช้ดุลพินิจเป็นประการอื่นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย สำหรับกรณีอื่นนอกเหนือจาก passive breach จะถูกพิจารณาเป็นการกระทำของบริษัทจัดการ (active breach) และเข้าข่ายเป็นการกระทำผิด ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการซึ่งตามกฎเกณฑ์ในต่างประเทศพิจารณาว่าเข้าลักษณะเป็น passive breach เช่น การไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนมีการลงทุน เป็นต้น

สำนักงาน ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 จึงเห็นควรเพิ่มเติมกรณีที่เข้าลักษณะเป็น passive breach ให้ครอบคลุมเหตุจำเป็นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสากล ขณะเดียวกันเห็นควรเพิ่มความรัดกุมในกรณีที่เกิด passive breach โดยให้บริษัทจัดการซึ่งใช้ดุลพินิจที่จะไม่แก้ไขภายใน 90 วัน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ PVD แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะแก้ไขได้

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ของกองทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทยเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนทั่วไปเช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นเพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=910 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทางอีเมล [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๘ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๗:๑๓ ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๗:๑๘ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖:๓๖ มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๖:๐๑ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๖:๕๗ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๖:๔๗ กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๖:๕๑ ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๖:๔๓ ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๖:๑๓ เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี