มูลนิธิซิตี้ จับมือ UNDP จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ถึงศักยภาพคนพิการ ชวนภาคเอกชนร่วมเปิดประตูสู่โอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียม

ศุกร์ ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๒๓ ๑๗:๐๘
มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ผนึกโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สนับสนุนกิจกรรม "Disability Awareness and Work Inclusion Workshop & Focus Group" ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงความสามารถของคนพิการ พร้อมผลักดันให้เกิดการจ้างงานที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรและภาคเอกชนในการรับกลุ่มคนพิการเข้าทำงานผ่านกิจกรรมการอบรม และเวิร์กชอปการออกแบบงานที่เหมาะสม ตลอดจนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบัณฑิตพิการและฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล โดยมีตัวแทนจากบริษัทและหน่วยงานเอกชนทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างแนวทางการจ้างงานแก่คนพิการที่สัมฤทธิ์ผล

จากข้อมูลรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ระบุว่า ประเทศไทยมีจำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการราว 2.18 ล้านคน เพียงร้อยละ 36.5 ที่ได้รับการจ้างงานหรือสามารถหารายได้ด้วยตัวเอง มีเพียงประมาณร้อยละ 4 ของคนพิการที่มีงานทำเป็นพนักงานของภาคเอกชน ในขณะที่รายงานดังกล่าวพบว่ามีคนพิการอีกจำนวนไม่น้อยมีทักษะในด้านวิชาชีพและสามารถเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญให้แก่องค์กรได้ แต่ด้วยการตระหนักถึงความสามารถและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรเพื่อสนับสนุนคนพิการเข้าทำงานยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จึงทำให้การจ้างงานในบริบทสังคมไทยเป็นเรื่องที่ท้าทาย แม้ปัจจุบันจะมีพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา 33 และ 35 ที่ระบุให้องค์กรภาครัฐและเอกชนจ้างงานในอัตราสัดส่วน 1 ต่อ 100 รวมไปถึงมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้รับคนพิการเข้าทำงานโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วก็ตาม

จากประเด็นความท้าทายดังกล่าว "มูลนิธิซิตี้" (Citi Foundation) ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมของกลุ่มเปราะบางรวมถึงบุคคลชายขอบในสังคมไทย ได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สนับสนุนมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการจัดงาน "Disability Awareness and Work Inclusion Workshop & Focus Group" กิจกรรมอบรมสำหรับตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรเอกชน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงศักยภาพของ คนพิการ พร้อมผลักดันให้เกิดความต้องการจ้างงานมากยิ่งขึ้น โดยงานดังกล่าวได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำ 34 แห่ง ทั่วประเทศไทย เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ไปปรับใช้กับการรับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวเข้าทำงานในอนาคต

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า "หนึ่งในพันธกิจของมูลนิธิซิตี้คือการให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียม ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางในสังคมไทยรวมไปถึงกลุ่มคนพิการ กิจกรรมนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พวกเขาอีกครั้ง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ We Are Able ซึ่งมูลนิธิซิตี้ได้ร่วมมือกับ UNDP มอบเงินสนับสนุนจำนวน 160,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณราว 5.6 ล้านบาท ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคธุรกิจเกี่ยวกับศักยภาพของคนพิการและอบรมเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการที่ประสบความสำเร็จ และการอบรมทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการหางานและประกอบอาชีพ เช่น ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอบรมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคม รวมถึงการอบรมทักษะด้านการเงินโดยบุคลากรจากธนาคารซิตี้แบงก์ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน"

ด้าน นางสาวสุกันยา ทองธำรง นักวิเคราะห์ทีมบูรณาการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP กล่าวว่า "โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ในประเทศไทย ผ่านการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และพันธมิตรระดับประเทศอย่างมูลนิธิซิตี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขความท้าทายในการพัฒนาที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นส่งเสริม 3 แกนหลักตามแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนพิการของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (Disability Inclusive Development Strategy) ได้แก่ การส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียม การเสริมสร้างพลังอำนาจทางเศรษฐกิจ และผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก ในเดือนกันยายนนี้ หลังจากที่อบรมทักษะที่จำเป็นในการทำงานต่าง ๆ ให้เยาวชนพิการ และสร้างความเข้าใจของนายจ้างภาคเอกชนต่อการจ้างงานคนพิการเรียบร้อยแล้ว เราจะจัด Job fair เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพิการที่กำลังหางาน และบริษัทเอกชนที่ต้องการจ้างงาน ได้ร่วมกันบรรลุพันธกิจสร้างเครือข่ายการจ้างงานที่มีความหลากหลาย"

ขณะที่นายอภิชาต การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวถึงการตอบรับของภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวว่า "ขอขอบคุณมูลนิธิซิตี้ และ UNDP รวมถึงทั้ง 34 บริษัทที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม "Disability Awareness and Work Inclusion Workshop & Focus Group" อันเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างงานคนพิการในองค์กร ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะพาสังคมไทยไปสู่ความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป"

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๗ เมนูใหม่เดือนมิถุนายนนี้! ลิ้มลองเมนูกุ้งแม่น้ำหลากรสและบุฟเฟต์นานาชาติคุณภาพกับ Weekend Premium Buffet ที่ห้องอาหารเลเทส เรซิพี ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน
๑๗:๔๗ ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ประกาศแต่งตั้ง โยซูเกะ อูนิกาเมะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ฮิเดโอะ นาคาจิมะ
๑๗:๔๒ กลุ่มเจมาร์ท มั่นใจ Q2/67 โตต่อ ส่วนครึ่งปีหลังมีทิศทางที่เติบโต ชู SG Finance เร่งเครื่องเทิร์นอะราวด์ SINGER และ SGC ด้าน JMT ลงทุนเพิ่มครึ่งปีหลัง อีก 2
๑๗:๓๔ Next Legend Thailand เวทีการประกวดเยาวชนระดับประเทศ เฟ้นหาดาวดวงใหม่จาก 77 จังหวัด สร้างมาตรฐานระดับสากล
๑๗:๓๐ พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่! MotoGP สนามประเทศไทยแถลงใหญ่ กระหึ่มขายบัตรวันแรก ตั้งเป้า PT Grand Prix of Thailand
๑๗:๓๘ NRF มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังทำนิวไฮ หลังไตรมาส 1/67 โชว์ฟอร์มแกร่ง
๑๗:๕๙ สำนักจัดระบบทางการแพทย์ พร้อมด้วยสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมมาตรฐานสถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชล 2 จังหวัดชลบุรี
๑๗:๕๔ วว. หารือสภาหอการค้าไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม/วิจัย ชูโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
๑๖:๔๔ ชาเทรียม ฮอสพิทอลลิตี้ ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ภายใต้พันธกิจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการ Think First Think
๑๖:๐๗ ใหม่! ไฟน์ไลน์ปรับผ้านุ่มเข้มข้น ออลเดย์เฟรช กำจัดกลิ่นอับได้อยู่หมัด ด้วยเทคโนโลยี SUN SCENT TECH ผ้าหอมสดชื่นนาน 24