บิทคับเชนประกาศการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบฉันทามติ PoS เสร็จสมบูรณ์ เสริมแกร่งประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นเครือข่ายบล็อกเชนระดับประเทศและสากล

ศุกร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๓:๓๗
บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินการและพัฒนาเครือข่ายบิทคับเชนของประเทศไทย ประกาศการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบฉันทามติ PoS เสร็จสมบูรณ์ เสริมแกร่งประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย ปูทางสู่การเป็นเครือข่ายบล็อกเชนระดับประเทศและสากล
บิทคับเชนประกาศการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบฉันทามติ PoS เสร็จสมบูรณ์ เสริมแกร่งประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นเครือข่ายบล็อกเชนระดับประเทศและสากล

ระบบฉันทามติ Proof-of-Stake (PoS) ของ Bitkub Chain เป็นระบบฉันทามติที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Bitkub Chain ผ่านการ Staking เหรียญ KUB เพื่อได้รับสิทธิในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรรม (Validator) หรือเข้าร่วมในฐานะเป็นผู้มอบสิทธิในการตรวจสอบธุรกรรม (Delegator) ด้วยการ Staking เหรียญ KUB เพื่อให้ผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) มีโอกาสได้รับเลือกให้ตรวจสอบธุรกรรมบน Bitkub Chain มากขึ้น โดยระบบฉันทามติ Proof-of-Stake (PoS) มีประโยชน์หลากหลาย เช่น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ความสามารถในการปรับขนาดธุรกรรม การทำธุรกรรมที่รวดเร็วขึ้น และมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับความสมบูรณ์ของเครือข่าย ซึ่งช่วยให้ Node ทำงานได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้เครือข่ายบล็อกเชนมีความปลอดภัยและกระจายศูนย์มากขึ้น  

Validator คือ กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน เพื่อรองรับความปลอดภัยของการทำธุรกรรมและการกระจายอำนาจของบล็อกเชน สำหรับเครือข่าย Bitkub Chain กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบธุกรรม (Validator) ได้ จะต้องดำเนินการ Stake เหรียญ KUB เพื่อได้รับสิทธิเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) โดยสิทธิที่ได้รับในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม และสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนในการทำธุรกรรม (Reward) จะขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญที่นำมา Stake ของผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) แต่ละราย 

สิทธิประโยชน์ของ Validator มีดังนี้

 • ทำการตรวจสอบธุรกรรมผ่านบล็อกและระบบฉันทามติ
 • ได้รับรางวัล (Reward) ที่สูงกว่าโดยอิงจากจำนวนเหรียญที่ Stake
 • เป็นเจ้าของ Node และควบคุมการดำเนินการของ Node
 • เป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการรักษาความปลอดภัยและความเสถียรของเครือข่าย Bitkub Chain

ข้อพิจารณาการเป็น Validator

 • จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิคและการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของ Node
 • มีความรับผิดชอบและรักษาความพร้อมใช้งานของ Node

Delegator บนระบบฉันทามติ Proof-of-Stake (PoS) ของ Bitkub Chain คือ ผู้มอบสิทธิในการตรวจสอบธุรกรรมให้แก่ผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) ซึ่ง Delegator จะต้องร่วม Stake เหรียญ KUB กับผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) ในการเข้าร่วมตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อก และรับรางวัล (Reward) ตามสัดส่วนเหรียญที่ Stake โดย Delegator ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิคหรือการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของ Node

สิทธิประโยชน์ของ Delegator มีดังนี้

 • มีส่วนร่วมตรวจสอบธุรกรรมทางอ้อม โดยเข้าร่วมกับผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator)
 • รับรางวัล (Reward) จากการตรวจสอบธุรกรรมตามสัดส่วนที่กำหนด โดยเป็นการแบ่งกันระหว่างผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) และผู้มอบสิทธิในการตรวจสอบธุรกรรม (Delegator)
 • ไม่จำเป็นต้องวางหรือดูแลรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือมีความชำนาญเชิงเทคนิคเกี่ยวกับ Node

ข้อพิจารณาการเป็น Delegator

 • พึ่งพาประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validators)
 • อาจพบกับเหตุการณ์ว่าผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Valdiator) บางรายอาจมีโอกาสน้อยในการได้สิทธิตรวจสอบธุรกรรมและได้รับรางวัล (Reward)
 • มีความยืดหยุ่น โดยสามารถร่วม Stake กับผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validators) อื่น ๆ ได้

ประเภทผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator)

ระบบฉันทามติ Proof-of-Stake (PoS) ของ Bitkub Chain มีการออกแบบประเภทของผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความแตกต่างและความพร้อมของผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบธุรกรรม โดยอาจมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทรัพยากร ทุนทรัพย์ ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บุคคลที่สนใจก็ยังสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบธุรกรรมบน Bitkub Chain ได้ โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้:

 1. Official Node: คือ ประเภทของผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) ที่เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Applications) ที่เป็น Official Project หรือ Verified Project บน Bitkub Chain เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้มอบสิทธิตรวจสอบธุรกรรม (Delegator) ร่วมกับ Official Node โดยมีจำนวน KUB เริ่มต้นขั้นต่ำในการ Stake เหรียญ KUB ที่ 1 KUB และมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์รางวัล (Reward) ตามจำนวนเหรียญ KUB ที่ Stake โดย Official Node มีสิทธิคิดค่าบริการสำหรับการ Stake สำหรับการเข้าร่วม Stake จากผู้มอบสิทธิตรวจสอบธุรกรรม (Delegator) ร้อยละ 5 โดยประมาณ โดยหักจากทุก ๆ Reward ที่ได้รับ  
 • จำนวน KUB เริ่มต้นขั้นต่ำในการ Stake เหรียญ KUB ของ Official Node: 1 KUB
 • จำนวน KUB เริ่มต้นขั้นต่ำในการ Stake เหรียญ KUB ของ Delegator: 1 KUB
 • การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน: On-Premises
 • การแบ่งเปอร์เซ็นต์รางวัล (Reward): ตามจำนวน KUB ที่ Stake โดยมีการหักค่าบริการในการ Stake 
 • ค่าบริการ Stake: ร้อยละ 5 โดยประมาณ
 • เจ้าของ Node: Official Node
 1. Pool Node: คือ ประเภทของผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) โดยมีจำนวน KUB เริ่มต้นขั้นต่ำในการ Stake เหรียญ KUB ที่ 100,000 KUB จึงจะมีสิทธิเริ่มต้นเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมในกรณีนี้ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนรายอื่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้มอบสิทธิตรวจสอบธุรกรรม (Delegator) ร่วมกับ Pool Node โดยมีจำนวน KUB เริ่มต้นขั้นต่ำในการ Stake เหรียญ KUB ที่ 100 KUB และมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์รางวัล (Reward) ตามจำนวนเหรียญ KUB ที่ Stake โดย Pool Node มีสิทธิคิดค่าบริการ Stake สำหรับการเข้าร่วม Stake จาก Delegator โดยหักจาก Reward ที่ได้รับซึ่งการกำหนดอัตราส่วนร้อยละสำหรับการหัก Reward นั้น Pool Node จะเป็นผู้กำหนดเอง
 • จำนวน KUB เริ่มต้นขั้นต่ำในการ Stake เหรียญ KUB ของ Pool Node: 100,000 KUB
 • จำนวน KUB เริ่มต้นขั้นต่ำในการ Stake เหรียญ KUB ของ Delegator: 100 KUB 
 • การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน: On-Cloud หรือ On-Premises
 • การแบ่งเปอร์เซ็นต์รางวัล (Reward): ตามจำนวน KUB ที่ Stake โดยมีการหักค่าบริการในการ Stake 
 • ค่าบริการ Stake: กำหนดโดย Pool Node
 • เจ้าของ Node: Pool Node  
 1. Solo Node: คือ ประเภทของผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) ที่เปิดให้ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) โดยมีจำนวน KUB เริ่มต้นขั้นต่ำในการ Stake เหรียญ KUB ที่ 10 (สิบ) KUB จึงจะมีสิทธิเริ่มต้นเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม ซึ่งการแบ่งเปอร์เซ็นต์รางวัล (Reward) จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเหรียญ KUB บน Node และจำนวนเหรียญ KUB ที่มีการ Stake ของทุก Node บน Bitkub Chain
 • จำนวน KUB เริ่มต้นขั้นต่ำในการ Stake เหรียญ KUB ของ Solo Node: 10 KUB และไม่สามารถเปิดให้ผู้มอบสิทธิตรวจสอบธุรกรรม (Delegator) เข้าร่วม Stake ได้
 • การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน: On-Cloud หรือ On-Premises
 • ค่าบริการ Stake: ไม่มี เนื่องจากไม่สามารถเปิดให้ผู้มอบสิทธิตรวจสอบธุรกรรม (Delegator) เข้าร่วม Stake ด้วย
 • เจ้าของ Node: Solo Node

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบิทคับเชนได้ที่ 

Website : https://www.bitkubchain.com/ Facebook : https://www.facebook.com/bitkubchainofficial 

Medium: https://medium.com/bitkubchain Twitter : https://twitter.com/bitkubchain 

Discord : https://discord.gg/WkJ6j279

Telegram : https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1

ที่มา: บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๑ ธ.ค. BANDAI เตรียมระเบิดความมันส์ ยกกองทัพ Card Games บุกไทย ฉลองเปิดตัวแบรนด์ BANDAI CARD GAMES สุดยิ่งใหญ่
๐๑ ธ.ค. Collective by Cloud 11 ครีเอเตอร์เฟสติวัลครั้งแรกในไทย จัดในโรงงานเก่ายุค 1960 ย่าน South Sukhumvit แสดงผลงานสร้างสรรค์จากครีเอเตอร์กว่า 50
๑๗:๐๗ ชีวานันท์ จัดงาน Bangkok Chef Charity 2024 ปีที่ 11
๐๑ ธ.ค. เค็มน้อย อร่อยได้ จริงหรือ? มาพิสูจน์กันที่งานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
๐๑ ธ.ค. 4 ปีซ้อน!! ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ธอส. ในระดับ AAA และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับคงที่ สะท้อนสถานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง
๐๑ ธ.ค. รอบการกุศล เฉลียง Rare Item RESTAGE
๐๑ ธ.ค. รายงาน Ericsson Mobility เผย 5G อยู่ในช่วงขาขึ้น คาดในปี 2572 ยอดผู้ใช้ 5G ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียพุ่งแตะ 550
๐๑ ธ.ค. รับรู้ทุกรสชาติความเจ็บปวด เมื่อทุกอย่างยังรู้สึก ยังสัมผัสได้ แบบปล่อยใจดิ่ง กับ หลักฐานของการมีอยู่ เพลงเศร้า จมอารมณ์ เพลงใหม่ จากอัลบั้มใหม่ของ
๐๑ ธ.ค. แนวโน้มเทรนด์อีคอมเมิร์ซปี 2567 สำหรับธุรกิจ B2B ท่ามกลางกระแสโลกที่ไม่หยุดนิ่ง
๐๑ ธ.ค. Sabrina Carpenter ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วย EP ใหม่ล่าสุด fruitcake พร้อมแทร็กลิสต์สุดพิเศษพาทุกคนหวนคืนสู่กลิ่นอายแห่งความ Festive