ไทยคูณสตีล ร่วมกับ สจล. เปิดมิติใหม่กับนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น Thai Koon Chain for Tomorrow

พุธ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๖ ๐๙:๔๖
กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดมิติใหม่กับนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรมถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น Thai Koon Chain for Tomorrow
ไทยคูณสตีล ร่วมกับ สจล. เปิดมิติใหม่กับนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น Thai Koon Chain for Tomorrow

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ร่วมกับ หลักสูตรภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หรือ ฟิล์มลาดกระบัง จัดงาน Connect & Share Thai Koon Chain for Tomorrow เปิดมิติใหม่แห่งนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม (Cross Industry Innovation) ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็กและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ร่วมมือผลักดันสร้างการรับรู้สู่การเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดการรับรู้ จดจำ เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กของไทย สามารถเชื่อมต่อเข้ากับภาคอุตสาหกรรมอื่นให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน (sustainable supply chain) โดยสร้างสรรค์เนื้อหาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น เรื่อง Thai Koon Chain for Tomorrow อีกทั้งเชิญชวนคู่ค้าทางธุรกิจร่วมสนับสนุนภาคการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา

นายสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล กล่าวว่า "กลุ่มไทยคูณสตีล ดำเนินธุรกิจมากว่า 66 ปี เราเป็นอุตสาหกรรมเหล็กที่แปรรูปเหล็กเป็นเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก ลวดเหล็ก โซ่เหล็ก และเหล็กฉากเจาะรู มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่อุตสาหกรรมเหล็กสู่อนาคตที่สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability & ESG ด้วยบริบทใหม่ของคำว่า STEEL - TKS/TKC for Tomorrow จึงเกิดความร่วมมือกับ สจล. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ผลักดันสู่องค์กร Digital and Smart บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี AI นำ RPA (Robotic Process Automation), Chat Bot มาใช้ในงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ"

กลุ่มไทยคูณสตีล ขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้หลัก ESG ดังนี้ Environment มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2057 ปรับปรุงการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การรับรอง Green Industry Level 3 ใช้พลังงานสะอาด โซล่าเซลส์ กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สีเขียวรายแรก Social องค์กรได้มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงานร่วมพัฒนาชุมชน สมทบทุนบริจาคสร้างโรงพยาบาลและทุนวิจัยกว่า 4,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2565-ปัจจุบัน) และยังได้รับการสนับสุนจากพันธมิตรทางธุรกิจอีกกว่า 600,000 บาท Governance ผู้บริหารและพนักงานดำเนินธุรกิจตามคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรอย่างเป็นธรรม โปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร เลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หรือ ฟิล์มลาดกระบัง และโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ เรื่อง Thai Koon Chain for Tomorrow กล่าวเสริมว่า "ภาพยนตร์สั้น Thai Koon Chain for Tomorrow ภายใต้แนวคิด Belief Connect Share จากความร่วมมือระหว่าง สจล.และกลุ่มไทยคูณสตีล เป็นเรื่องน่ายินดี นับเป็นความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ผ่านการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อใจ (Belief) ความต้องการของอุตสาหกรรมหนึ่งเกิดการเชื่อมต่อ (Connect) ระหว่างทีมงานไทยคูณสตีลและอาจารย์ นักศึกษาฟิล์มลาดกระบัง รวมกว่า 100 คน บูรณาการทักษะองค์ความรู้แบ่งปันซึ่งกันและกัน (Share) ทำให้นักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย กว่า 50 คน ได้ทดลองปฏิบัติงานจริง เกิดการเรียนรู้นอกพื้นที่ ขณะเดียวกัน ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าใจหลักการสื่อสารองค์กรรูปแบบใหม่ จนเกิดเป็นภาพยนตร์สั้นดังกล่าว เราต้องการสื่อถึงการมุ่งมั่นพัฒนาสู่อนาคตที่ดีกว่า ภายใต้หลักคุณธรรม และความใส่ใจ ซึ่งเป็นหลักการที่กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ยึดมั่น โดยเนื้อหาตีความผ่านทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์ ถ่ายทอดเรื่องราว ชีวิตการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ที่ยึดมั่นในความดี ให้เกียรติคู่ค้า และพนักงานทุกระดับ เคารพสิทธิ มีความเท่าเทียม รักษาคำพูด เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และอื่น ๆ อีกมากมาย"

รศ.นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า "โรงพยาบาล สจล. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์อยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งดำเนินงานค้นคว้าวิจัยด้านการรักษา เทคนิคอุปกรณ์การแพทย์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งบุคลากรและประชาชนทั่วไป มุ่งมั่นสู่โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทยและอาเซียน เรามีความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่กลุ่มไทยคูณสตีลเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน จากความร่วมมือกับฟิล์มลาดกระบังในครั้งนี้ และเป็นอีกส่วนหนึ่งของกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สร้างสรรค์คุณประโยชน์อย่างไม่สิ้นสุด"

นอกจากนี้ งาน Connect & Share Thai Koon Chain for Tomorrow ยังเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางการค้า และแขกผู้มีเกียรติ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทุนวิจัยสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ต่อยอดจากโครงการที่ผ่านมา อาทิ โครงการบริจาคท่อเหล็กรักษ์โลก โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนชุมชน ฯลฯ นับเป็นความร่วมมืออย่างยั่งยืนเคียงข้างการศึกษา สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

ที่มา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ไทยคูณสตีล ร่วมกับ สจล. เปิดมิติใหม่กับนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น Thai Koon Chain for Tomorrow

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๑ ธ.ค. BANDAI เตรียมระเบิดความมันส์ ยกกองทัพ Card Games บุกไทย ฉลองเปิดตัวแบรนด์ BANDAI CARD GAMES สุดยิ่งใหญ่
๐๑ ธ.ค. Collective by Cloud 11 ครีเอเตอร์เฟสติวัลครั้งแรกในไทย จัดในโรงงานเก่ายุค 1960 ย่าน South Sukhumvit แสดงผลงานสร้างสรรค์จากครีเอเตอร์กว่า 50
๐๑ ธ.ค. ชีวานันท์ จัดงาน Bangkok Chef Charity 2024 ปีที่ 11
๐๑ ธ.ค. เค็มน้อย อร่อยได้ จริงหรือ? มาพิสูจน์กันที่งานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
๐๑ ธ.ค. 4 ปีซ้อน!! ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ธอส. ในระดับ AAA และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับคงที่ สะท้อนสถานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง
๐๑ ธ.ค. รอบการกุศล เฉลียง Rare Item RESTAGE
๐๑ ธ.ค. รายงาน Ericsson Mobility เผย 5G อยู่ในช่วงขาขึ้น คาดในปี 2572 ยอดผู้ใช้ 5G ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียพุ่งแตะ 550
๐๑ ธ.ค. รับรู้ทุกรสชาติความเจ็บปวด เมื่อทุกอย่างยังรู้สึก ยังสัมผัสได้ แบบปล่อยใจดิ่ง กับ หลักฐานของการมีอยู่ เพลงเศร้า จมอารมณ์ เพลงใหม่ จากอัลบั้มใหม่ของ
๐๑ ธ.ค. แนวโน้มเทรนด์อีคอมเมิร์ซปี 2567 สำหรับธุรกิจ B2B ท่ามกลางกระแสโลกที่ไม่หยุดนิ่ง
๐๑ ธ.ค. Sabrina Carpenter ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วย EP ใหม่ล่าสุด fruitcake พร้อมแทร็กลิสต์สุดพิเศษพาทุกคนหวนคืนสู่กลิ่นอายแห่งความ Festive