กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีสีเขียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำเทคโนโลยีร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและยกระดับร้านกาแฟรักษ์โลก

ศุกร์ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๓ ๑๕:๓๓
กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีสีเขียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)นำเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมมาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและยกระดับร้านกาแฟรักษ์โลก
กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีสีเขียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำเทคโนโลยีร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและยกระดับร้านกาแฟรักษ์โลก

กลุ่มบริษัทบางจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าสีเขียว กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีนายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายฉัตรชัย ลอยบัณดิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) นายวิษณุ วงศ์สุมิตร ผู้จัดการใหญ่ การตลาดและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ในนามกลุ่มบริษัทบางจาก และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี (มจพ.) ร่วมลงนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ผ่านนวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งความร่วมมือในการสนับสนุนพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและคุณภาพของบุคลากรของทั้งสององค์กร

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเดินหน้าเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือนี้ บางจากฯ จะใช้จุดแข็ง ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด ร่วมกับจุดแข็งของ มจพ. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic) ที่สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการสนับสนุนโครงการของนักศึกษาที่มีศักยภาพ ต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup ร่วมกันกับ มจพ. และการเปิดโอกาสให้ตัวแทน

หรือนักศึกษาของ มจพ. ศึกษาดูงาน ร่วมฝึกงานกับกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อพัฒนาด้านประสบการณ์จากการทำงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งความร่วมมือนี้ จะนำไปสู่กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความตั้งใจของบางจากฯ ในการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน โดยบีซีพีจี จะดำเนินการศึกษาศักยภาพ เทคนิค และรูปแบบสำหรับการนำพลังงานสีเขียว ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบแสดงผลแบบสมาร์ท มาประยุกต์ใช้กับความต้องการพลังงานของ มจพ. โดย บีซีพีจี จะพิจารณาเป็นผู้ลงทุน พัฒนา ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง เป็นเจ้าของระบบ บริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ มจพ. ทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตกรุงเทพฯระยอง และ ปราจีนบุรี) โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ

ในขณะที่ร้านอินทนิล "ร้านกาแฟสีเขียว" เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะมีสาขาใหม่แห่งที่สองที่ มจพ. ผ่านความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบร้าน ให้เป็นมากกว่าร้านกาแฟ มุ่งเน้นให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดเป็นพื้นที่ให้นักศึกษา มจพ. นำผลงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทดลองปฏิบัติงานจริงในเชิงพาณิชย์ในชื่อ "Career Life and Design Center : Inthanin x KMUTNB" นับเป็นการต่อยอดการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า มจพ. มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ควบคู่กับการการปลูกจิตสำนึกมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานผ่านค่านิยม Green University ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรและในภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

ที่มา: บางจาก คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๕๐ ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดบ้านต้อนรับ น.ศ.จีน จัดเต็มวิชาการ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
๑๕:๕๗ รำไพฯ จุดประกายสร้าง นวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
๑๕:๑๐ RT โชว์ผลประกอบการปี 66 เทิร์นอะราวด์ ลุยรับงานรัฐ-เอกชน ดัน Backlog โต 8,520 ล้านบาท
๑๕:๐๕ ปาเต็ก ฟิลิปป์ เปิดบูติกแห่งแรกในกรุงเทพฯ ร่วมกับ คอร์ติน่า วอทช์ ขยายความร่วมมือสู่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน
๑๕:๕๕ ซูกิชิผู้นำธุรกิจร้านปิ้งย่างและอาหารเกาหลีกว่า 2 ทศวรรษ บุกขยายธุรกิจแฟรนไชส์ Sukishi Korean Charcoal Grill เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ
๑๕:๑๖ ไทวัสดุ แจกไอเดียให้ผู้รับเหมาและเจ้าของบ้าน ช้อปอะไรให้คุ้มโดนใจที่งาน 'ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม เอ็กซ์โป 2024'
๑๕:๕๒ CMAN โชว์กำไรก่อนค่าใช้จ่ายพิเศษเติบโตแกร่งบอร์ดใจดีเคาะจ่ายปันผล 0.07 บ/หุ้น กำหนดจ่ายเงินสด 24 พ.ค.
๑๕:๓๖ เอส เอฟ และ อีซูซุ ชวนมันส์ เร้าใจ ทะลุมิติ กับ Digital Sound Check ชุด Gotta Xross The Line แรง ทะลุเวิร์ส
๑๕:๒๓ พีทีที สเตชั่น กัมพูชา คว้ารางวัล International Finance Award 2023
๑๕:๒๑ พิพัฒน์รมว.แรงงาน มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานมาตรฐานโลก จับมือ 4 หน่วยงาน เพิ่มทักษะแรงงาน เข้าถึงประกันสังคม และสร้างฐานข้อมูลรองรับ