ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023 มิติใหม่ของการผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

จันทร์ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๒๓ ๐๙:๒๗
สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) ร่วมกันจัดงาน Thai KOSEN Fair 2023 เพื่อเผยแพร่ระบบการศึกษา KOSEN และหลักสูตรที่รองรับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งการแสดงผลงานจากการประกวดระดับนานาชาติของนักศึกษา การอภิปรายมุมมองของการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม การจัดนิทรรศการของภาคอุตสาหกรรมเต็มพื้นที่ การแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันไทยโคเซ็นและสถาบันโคเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023 มิติใหม่ของการผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยมีสัดส่วนการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับสูงสุด จึงได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการนำระบบการศึกษารูปแบบ KOSEN เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะขั้นสูง สร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมระดับสูง ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากประเทศญี่ปุ่น ในการนำระบบการศึกษาหลักสูตร KOSEN ที่สมบูรณ์แบบที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านระบบการประเมินคุณภาพมาตรฐาน (KOSEN International Standards: KIS) ที่จะมีผลบังคับใช้กับสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. และสถาบันโคเซ็นแห่ง มจธ. ในการรับรองคุณภาพมาตรฐานให้เทียบเท่าสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2568 เมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

"อยากให้สังคมไทยเข้าใจหลักสูตรโคเซ็น และรับรู้ถึงการเป็น วิศวกรพันธุ์ใหม่ที่เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป อย่างสร้างสรรค์ ด้วยทักษะการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำและคิดแก้ปัญหา สามารถสร้างหุ่นยนต์ หรือสร้างระบบเชิงวิศวกรรมออกมาเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริงภายใต้การสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรมระหว่างการศึกษา สามารถไปสร้างผลงานจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วทั้งจากองค์กรระหว่างประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ประดิษฐ์ที่ญี่ปุ่น นักศึกษาไทยโคเซ็นมีความโดดเด่น ทฤษฎีแม่น ปฏิบัติจริง มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นจากการเรียนในชั้นเรียน ทำให้มีทั้งทักษะด้านภาษาที่ดีและพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรม"

ในช่วง 10 ปีแรกของโครงการได้กำหนดเป้าการผลิตวิศวกรจากหลักสูตร 5 ปี จำนวน 1,080 คน โดยนักเรียนทุนรุ่นแรกที่จะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ในปีการศึกษา 2567 จำนวน 24 คน และที่มีนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร 7 ปี ในระดับปริญญาตรี จำนวน 72 ทุน ครบทุกชั้นปีในปีการศึกษาหน้า ในขณะที่สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. และสถาบันโคเซ็นแห่ง มจธ. จะเริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (Advanced Course) เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาต่อเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อและทำงานในสถานประกอบการไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งนักศึกษามีโอกาสได้ไปฝึกอบรม และไปทำวิจัยที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบันไทยโคเซ็นด้วย

โดยหลักสูตรไทยโคเซ็น ที่เปิดสอนที่สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMILT) ประกอบด้วยหลักสูตร Mechatronics Engineering, Computer Engineering และ Electrical and Electronics Engineering ขณะที่สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Automation Engineering, Biological Engineering และ Agricultural Engineering มีเป้าหมายเพื่อผลิตวิศวกรสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของประเทศได้ โดยใช้เวลาเรียนสั้นลง สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน ลงมือทำเป็น ทำงานได้เร็วขึ้นและทำงานได้จริง ส่วนเส้นทางการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพนั้นหลังจากเรียนสำเร็จหลักสูตร 5 ปีแล้ว ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงขึ้น สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่งได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรองรับในลักษณะที่สอดคล้องกับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาและขยายเงื่อนไขทุนการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้หลังสำเร็จการศึกษา

สำหรับการจัดงาน ไทยโคเซ็นแฟร์ 2023 ในวันนี้มีภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากสนใจเข้าร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและตอบรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน เป็นการรวมพลังจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริม สร้างความมั่นคงแก่หลักสูตรและผู้สำเร็จการศึกษา ให้เป็นวิศวกรสายพันธุ์ใหม่ที่มีความพร้อมตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และยังได้มีการแสดงเจตจำนงที่จะทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการรับเข้าทำงานหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษากว่า 30 แห่ง

ที่มา: ไวสแบรนด์

ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023 มิติใหม่ของการผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๒๓ กาแฟพันธุ์ไทย รุก CLMV สยายปีกบุกตลาดอาเซียน เปิดตัว ปันคาเฟ่ แห่งแรกใน สปป.ลาว
๑๐:๑๙ ADD กลับมาท็อปฟอร์ม Q4 โกยกำไรส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แตะ 20 ลบ. ส่งซิกปี 67 ผลงานจ่อเทิร์นอะราวด์ เล็งนำบริษัทร่วมเข้าจดทะเบียนใน
๑๐:๒๑ แถลงข่าวจัดงาน Kind Jugend ASEAN 2024 (คินอันยูเก้น อาเซียน) งานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับแม่และเด็กแห่งภูมิภาคอาเซียน
๑๐:๒๔ GPI เปิดแผนธุรกิจปีมังกร ชูความเชี่ยวชาญจัดงานมอเตอร์โชว์ ขยายธุรกิจใหม่ สปอร์ตอีเวนต์ ไลฟ์สไตล์และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ดันรายได้สู่เป้าหมาย 1,000 ล้านบาทในปี
๑๐:๐๕ PPS เผยไตรมาส 1/67 ยื่นเสนองาน 27 โครงการ หนุน Backlog 654.57 ล้านบาท
๑๐:๓๑ Jobsdb by SEEK ชี้ตลาดงานกำลังสดใส เผยแนวโน้มการจ้างงานปี 67 พร้อมกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนมัดใจคนทำงาน
๑๐:๑๓ เคทีซีร่วมแบ่งเบาภาระค่าครองชีพนักช้อปออนไลน์ เสิร์ฟความคุ้มค่าถึงมือสมาชิกบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
๑๐:๓๕ พิริยพูล จัดงานครบรอบ 50 ปี สุดอลังการ คืนความสุขให้คนไทย 3 วันเต็ม เผยกลยุทธ์ Music Marketing คู่ออนไลน์ ตั้งเป้าปี 67 กวาดรายได้ 2,000
๑๐:๓๔ พาย เฟสซ์ เสิร์ฟโปรฯ เด็ด กับสาขาน้องใหม่ @Samyan Mitrtown
๑๐:๓๙ IHL ปักธงปี 67 รายได้เติบโต 15% ตั้งบ.ย่อย จูไห่ อินเตอร์ไฮด์ฯ รุกตลาดหนังรองเท้าในจีน