สจล. ขับเคลื่อนไทยสู่ฮับเกษตรอินทรีย์...จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ผู้ตรวจรับรอง-ผู้เชี่ยวชาญ' มาตรฐานสากลด้วยวิทย์เทคโนโลยี

พุธ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๒๓ ๒๓:๒๓
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล. ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (EarthSafe) ในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งสร้างบุคลากรเป็น 'ผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์' และ 'ผู้เชี่ยวชาญเกษตรอินทรีย์' ตามหลักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล เพื่อเสริมทัพการตรวจประเมินและให้การรับรองเกษตรอินทรีย์ พืช สัตว์ อาหารแปรรูป โรงคัดแยกบรรจุ สนามกอล์ฟ และรีสอร์ทออร์แกนิก มุ่งเป้าพัฒนาเครือข่ายต้นแบบสังคมการเกษตร-อาหารออร์แกนิก ไร้สารพิษ ร่วมผลักดันไทยสู่ 'ฮับเกษตรอินทรีย์' (Organic Agriculture) ที่ยั่งยืนและก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี (Komsan Maleesee) อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สจล. สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ (RIMOA) และ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (EarthSafe) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยตามแนวศาสตร์พระราชา ได้ลงนามผนึกความร่วมมือตามข้อตกลง MOU เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการทำ 'เกษตรอินทรีย์ยุคใหม่' (Organic Agriculture) ซึ่งเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากการใช้นวัตกรรมในการทำเกษตรอินทรีย์สนับสนุนแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ เผยแพร่งานวิจัยจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์และชีวภัณฑ์แล้ว ทำอย่างไรที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้เพิ่มในการใช้นวัตกรรม พัฒนาตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศที่เข้าถึงง่าย และการรับรองเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สจล. จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและผลิตบุคลากร 'ผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์' (Organic Inspector)  และ 'ผู้เชี่ยวชาญเกษตรอินทรีย์' (Organic Expert)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตรวจประเมินคุณภาพ และการออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์ของ Earthsafe powered by AATSEA-RIMOA-KMITL โดย 'สมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้' (Associaion of Agricultural Technology in Southeast Asia : AATSEA) ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร รับรองเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ทั้งนี้ ด้วยจุดมุ่งหมายพัฒนา 'กิน-อยู่-เที่ยว-เล่น ปลอดภัย' เพื่อประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาคมโลกในภาพรวม ช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปกติจะคิดกันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาทต่อปี พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของนานาประเทศในด้านการเกษตรแม่นยำและยั่งยืน ยกระดับผลิตผลเกษตรและอาหารไทยไร้สารเคมี ผลักดันให้ครัวไทยเป็นครัวโลกที่มีคุณภาพและสุขภาพดี ซึ่งเป็น Soft Power ที่อร่อยและปลอดภัย ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารอย่างเพียงพอ (Food Security) ตลอดจนช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมออร์แกนิก ทั้งภาคการเกษตร การผลิต บริการ และส่งออก ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG : Bio- Circular-Green Economy ของรัฐบาลไทย และการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติ

รศ. ดร.เกษม สร้อยทอง (Kasem Soytong) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล. กล่าวว่า การอบรม 'ผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์' และ 'ผู้เชี่ยวชาญเกษตรอินทรีย์' จัดขึ้นปีละครั้ง ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ต้องผ่านการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และต้องการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งผู้ตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์จะได้รับใบอนุญาตระยะ 1 ปี การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นการประกันว่าสินค้าเกษตรที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพปลอดภัย ภายใต้หลักเกณฑ์การรับรองระดับสากล

การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการและประสบการณ์แก่บุคลากร 'ผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์' และ 'ผู้เชี่ยวชาญเกษตรอินทรีย์' ครั้งนี้ ประกอบด้วย การสาธิตและฝึกอบรม การตรวจสารพิษตกค้าง (Pesticide Detection), ฟอร์มาลีน, Salmonella E coli, Nitrate เป็นต้น ในผลผลิตพืชอินทรีย์ (Organic) , GAP จากตลาดสด รวมถึงการตรวจธาตุอาหารพืช ไนเตรท และโลหะหนักที่ตกค้างในดิน - น้ำ, การทำดินออร์แกนิกเพื่อปลูกพืช เรียนรู้การเปรียบเทียบดินเคมีและดินธรรมดา สามารถให้คำแนะนำเกษตรกรหยุดใช้สารเคมีทุกชนิด แนะนำเทคนิคต่างๆ ที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา ยารักษาโรคพืชต่างๆ ฯลฯ ซึ่งครอบคลุมทั้ง พืช สัตว์ อาหารแปรรูป โรงคัดแยกบรรจุ สนามกอล์ฟออร์แกนิก และรีสอร์ทออร์แกนิค พร้อมทั้งแนะนำแนวทาง Zero Waste อาทิ การนำเศษหญ้า เศษอาหารเหลือทิ้งมาทำปุ๋ยใช้เองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ 'การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง' ในพืชผล ผลิตภัณฑ์ หรือแหล่งผลิต จะดำเนินการผ่าน 'ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC)' ซึ่งเป็นแล็บมาตรฐาน ISO ด้านเกษตร อาหาร และยา แบบครบวงจร โดยจะต้องผ่าน 'เกณฑ์มาตรฐาน Earthsafe-AATSEA-KMITL 4 ด้าน' ได้แก่ 1.ไร้สารพิษ สารเคมีตกค้างในผลผลิต 2.ปลอดสารไนเตรท ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในผู้บริโภคและเกษตรกร 3.ปลอดภัยเชื้อโรคมนุษย์ เช่น Salmonella, E. coli และ 4.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสารโลหะหนัก อีกทั้งช่วยย่นระยะเวลาดำเนินการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีความแตกต่างจากหน่วยงานรับรองอื่นทั่วโลก ซึ่งหากผ่านการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างจาก AMARC แล้ว จะได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทันที

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๑๖ ธ.ทิสโก้ดึง 5 บลจ.ดีเบตเดือด ครั้งที่ 3 ของปี
๑๑:๕๒ ไทยเบฟ เนรมิตงานวิจิตรศิลป์สุดงดงาม ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อผลงาน สิรินบพระภูบาล
๑๑:๒๗ WEEKEND POSSIBILITIES คิง เพาเวอร์ ชวนฟินแอนด์ฟัน มันส์ทุกโมเมนต์ กับ 12 ศิลปินคนโปรด วันที่ 20 ก.ค.-29 ก.ย.67 ที่ คิง เพาเวอร์
๑๐:๔๒ DEMCO ออกบูธ ASEAN Sustainable Energy Week Electric Vehicle Asia 2024
๑๐:๕๕ NEO รุกสร้าง New S Curve ตลาดสินค้าอุปโภค Siver Age ในประเทศไทย ขับเคลื่อน D-nee Deluxe ผู้นำนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดียิ่งขึ้นและครบวงจร
๑๐:๒๔ แกรนด์ ยูนิตี้ บุกงาน บ้านและสวนแฟร์ midyear 2024 ชวนสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับโชว์เคส GRAND UNITY EXPERIENCE พร้อมอัดโปรเด็ด SMILEY MOM 8.8 วันที่ 2 - 11 สิงหาคมนี้ ณ
๑๐:๓๓ ดูโฮม ทูโก ปั้นโครงการ ปันน้ำใจ ให้สังคม มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
๑๐:๑๕ อายิโนะโมะโต๊ะ ผนึกทัพกกท. และสมาคมแบดมินตันฯ หนุนโภชนาการนักกีฬาไทย สู้ศึกโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ปารีส
๑๐:๑๕ Zom Marie ควง Punch 4EVE โชว์ซิงเกิ้ลใหม่สุดฮิตที่ TMC
๑๐:๔๓ นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้า 3 รางวัลใหญ่! พิชิตเวทีสุนทรพจน์ เขียนเรียงความ และตอบปัญหาบัญชี